متخصص پوست  اهواز – دکتر نیلوفر سینا

پزشک متخصص پوست در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نیلوفر سینا

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی مجتمع بزرگ نادری

شماره تماس مطب: 2231292

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3424

متخصص پوست  اهواز – دکتر ناهید باقری صمغ آبادی

پزشک متخصص پوست در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ناهید باقری صمغ آبادی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: کیانپارس خیابان اسفند شرقی نبش اردیبهشت مجتمع پزشکی آپادانا

شماره تماس مطب: 3731380

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3416

متخصص پوست  اهواز – دکتر نریمان شهبا

پزشک متخصص پوست در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نریمان شهبا

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: خیابان طالقانی طبقه فوقانی داروخانه دكتر سلطانی مجتمع پزشكان شهریار

شماره تماس مطب: 2202485

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3420

متخصص پوست  اهواز – دکتر محمد امیدیان

پزشک متخصص پوست در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمد امیدیان

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش مسلم

شماره تماس مطب: 2219365

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3369

متخصص پوست  اهواز – دکتر محمدعلی ماپار

پزشک متخصص پوست در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمدعلی ماپار

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی مجتمع پزشكی خوزستان

شماره تماس مطب: 2223937

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3379

متخصص پوست  اهواز – دکتر فرحدخت مستوفی بلكرسی

پزشک متخصص پوست در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فرحدخت مستوفی بلكرسی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: ابتدای سلمان فارسی پاساژ جام جم طبقه 2

شماره تماس مطب: 2220182

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3354

متخصص پوست  اهواز – دکتر سیما رسایی

پزشک متخصص پوست در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیما رسایی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: كیانپارس بین خیابان 3و4غربی مجتمع پزشكی رسول اكرم

شماره تماس مطب: 3384193

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3314

متخصص پوست  اهواز – دکتر سیمین دواچی

پزشک متخصص پوست در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیمین دواچی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی بین حافظ و فردوسی مجتمع پزشكی پارس

شماره تماس مطب: 2226441

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3318

متخصص پوست  اهواز – دکتر زهرابیگم موسوی

پزشک متخصص پوست در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر زهرابیگم موسوی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی خیابان حافظ جنوبی روبروی آزمایشگاه جهاددانشگاهی مجتمع خاتم الانبیاء طبقه دوم

شماره تماس مطب: 2202378

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3287

متخصص پوست  اهواز – دکتر رقیه بیگم تدین

پزشک متخصص پوست در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رقیه بیگم تدین

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش كتانباف مجتمع پزشكی كارون

شماره تماس مطب: 2210412

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3281