متخصص پوست  اصفهان – دکتر ماه رخساره ناظریان

پزشک متخصص پوست در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ماه رخساره ناظریان

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: دروازه شیراز ابتدای چهار باغ بالا بن بست دادستان طبقه سوم

شماره تماس مطب: 6245468

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2927

متخصص پوست  اصفهان – دکتر آناهیتا والی

پزشک متخصص پوست در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر آناهیتا والی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: دروازه شیراز ابتدای چهارباغ بالا جنب پیتزا داغ

شماره تماس مطب: 6632834

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2382

متخصص پوست  اصفهان – دکتر ابوالفضل جویا

پزشک متخصص پوست در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ابوالفضل جویا

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: دروازه شیراز جنب بانك اقتصاد نوین

شماره تماس مطب: 6638723

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2384