متخصص چشم  اهواز – دکتر نیكو افسر

پزشک متخصص چشم در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نیكو افسر استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خیابان نادری خیابان مسلم جنب کلیسا مجتمع پزشکی کسری طبقه اول شماره تماس مطب: ۲۹۲۱۳۸۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۴۲۳

متخصص چشم  اهواز – دکتر منوچهر برات

پزشک متخصص چشم در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر منوچهر برات استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش حافظ مجتمع پزشكی پارس شماره تماس مطب: ۲۲۱۳۰۹۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۴۰۴

متخصص چشم  اهواز – دکتر مهران ویسی زاده

پزشک متخصص چشم در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهران ویسی زاده استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: اهواز تقاطع سی متری طالقانی جنب حسینیه ثارلله ایران كلینیك طبقه ۳ شماره تماس مطب: ۲۲۳۲۹۲۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۴۰۶

متخصص چشم  اهواز – دکتر مسعود گلستان باغ

پزشک متخصص چشم در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مسعود گلستان باغ استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی بین حافظ و فردوسی شماره تماس مطب: ۲۲۲۰۵۵۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۹۶

متخصص چشم  اهواز – دکتر علی كثیری

پزشک متخصص چشم در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علی كثیری استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش نوذروحافظ شماره تماس مطب: ۲۲۲۲۶۷۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۴۴

متخصص چشم  اهواز – دکتر غلامرضا خاتمی نیا

پزشک متخصص چشم در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر غلامرضا خاتمی نیا استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش خیابان شهیدكتانباف شماره تماس مطب: ۲۲۲۸۴۲۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۴۸

متخصص چشم  اهواز – دکتر عباس خان نژاد

پزشک متخصص چشم در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عباس خان نژاد استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش خیابان شهید كتانباف شماره تماس مطب: ۲۲۲۳۹۰۷۲۲۰۲۸۹۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۲۵

متخصص چشم  اهواز – دکتر عبدالرضا باستانی

پزشک متخصص چشم در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عبدالرضا باستانی استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خیابان شریعتی كوچه آریانا شماره تماس مطب: ۲۲۲۲۸۴۴-۲۲۲۹۹۹۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۳۲

متخصص چشم  اهواز – دکتر عبدالرضا جانگران نژاد

پزشک متخصص چشم در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عبدالرضا جانگران نژاد استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش خیابان شهید موسوی مجتمع پزشكی حافظ شماره تماس مطب: ۲۲۱۲۶۵۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۳۳

متخصص چشم  اهواز – دکتر عبدالمجید انصاری

پزشک متخصص چشم در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عبدالمجید انصاری استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خیابان طالقانی نبش حافظ شماره تماس مطب: ۲۲۲۴۷۹۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۳۷