متخصص چشم  تبریز – دکتر زهرا مینقی

پزشک متخصص چشم در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر زهرا مینقی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: تبریز- خ امام – پائین ترازچهارراه آبرسان – طبقه ۲ كلینیك پاستور شماره تماس مطب: ۳۳۴۸۵۳۱-۳۳۶۱۰۵۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۴

متخصص چشم  تبریز – دکتر رامین طاعی

پزشک متخصص چشم در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رامین طاعی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه دوم شماره تماس مطب: ۵۵۷۰۹۳۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۶۵

متخصص چشم  تبریز – دکتر رحیم نوشادعباسپور

پزشک متخصص چشم در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رحیم نوشادعباسپور استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: تبریز- خ۱۷ شهریورجدید- س صدرا- طبقه زیرزمین شماره تماس مطب: ۵۵۵۱۱۷۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۷۲

متخصص چشم  تبریز – دکتر رسول علیزاده

پزشک متخصص چشم در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رسول علیزاده استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: تبریز- چهارراه باغشمال- روبروی بیمارستان الزهراء- س آفتاب شماره تماس مطب: ۵۵۴۹۲۶۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۷۳

متخصص چشم  تبریز – دکتر حمید اسلامپور

پزشک متخصص چشم در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمید اسلامپور استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: تبریز-خ امام -سه راه طالقانی -كوچه چایچی -پ۲۲ -س پزشكان شماره تماس مطب: ۵۵۵۴۳۵۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۴۸

متخصص چشم  تبریز – دکتر حسن دهقان

پزشک متخصص چشم در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسن دهقان استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: تبریز- شریعتی جنوبی- كوچه ارك- طبقه فوقانی پاساژ ارك شماره تماس مطب: ۵۵۳۹۵۵۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۳۷

متخصص چشم  تبریز – دکتر بهزاد غفارلو

پزشک متخصص چشم در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهزاد غفارلو استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: تبریز-شریعتی شمالی-روبروی مسجد(ولیعصر) صمصام خان شماره تماس مطب: ۵۵۶۶۶۸۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۱۶

متخصص چشم  تبریز – دکتر احمد عمیدفر

پزشک متخصص چشم در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احمد عمیدفر استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: تبریز- خ شریعتی جنوبی -كوچه ارك -روبروی هتل ارك شماره تماس مطب: ۵۵۵۸۲۱۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۸۲

متخصص چشم  تبریز – دکتر اصغر اكبری حامد

پزشک متخصص چشم در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر اصغر اكبری حامد استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: تبریز- اول خ طالقانی – روبروی مصلی- س پزشكان شهریار شماره تماس مطب: ۵۵۶۴۲۳۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۹۲

متخصص چشم  تبریز – دکتر مهدی دیباور

پزشک متخصص چشم در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهدی دیباور استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی آموزش و پرورش- س خاتم شماره تماس مطب: ۵۵۳۰۹۷۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۴۵