متخصص چشم  خرم آباد – دکتر امیر صادقی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر امیر صادقی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: الیگودرز- چهارراه شهرداری ساختمان مهستان شماره تماس مطب: ۲۲۴۵۶۸۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۲۰۶

متخصص چشم  خرم آباد – دکتر بختیار حسینی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بختیار حسینی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خرم اباد میدان شهدا طبقه دوم دنیای عینك شماره تماس مطب: ۲۲۰۲۷۹۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۲۰۷

متخصص چشم  خرم آباد – دکتر حمید نادی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمید نادی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: بروجرد – خیابان شهدا طبقه فوقانی داروخانه حامدی شماره تماس مطب: ۲۶۱۵۰۰۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۲۰۸

متخصص چشم  خرم آباد – دکتر رحیم عبدالوند

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رحیم عبدالوند استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خرم اباد پل شهدا طبقه دوم عینك سازی زایس شماره تماس مطب: ۲۲۰۲۷۰۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۲۰۹

متخصص چشم  خرم آباد – دکتر صادق رضازاده آلقو

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر صادق رضازاده آلقو استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خرم آباد-میدان شهدا شماره تماس مطب: ۲۲۳۳۴۲۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۲۱۰

متخصص چشم  خرم آباد – دکتر عزیز وفایی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عزیز وفایی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خرم آباد – خیابان شهدای شرقی ساختمان سپنتا شماره تماس مطب:  شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۲۱۱

متخصص چشم  خرم آباد – دکتر فاطمه جمالی پور

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فاطمه جمالی پور استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: بروجرد – خ شهدا ساختمان پزشكان سینا شماره تماس مطب: ۲۶۰۵۶۱۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۲۱۲

متخصص چشم  خرم آباد – دکتر كیوان فرهادی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر كیوان فرهادی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: دورود خ شریعتی جنب سینما كیهان شماره تماس مطب: ۹۱۳۱۷۷۶۱۲۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۲۱۳

متخصص چشم  خرم آباد – دکتر محرم چناری

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محرم چناری استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: كوهدشت – بازارچه روبروی آزمایشگاه دكتر مسجدیان شماره تماس مطب:  شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۲۱۴

متخصص چشم  خرم آباد – دکتر محمد رضا اذری

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمد رضا اذری استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: بروجرد خ شهدا ساختمان پزشكان مهر شماره تماس مطب:  شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۲۱۵