متخصص چشم  زاهدان – دکتر ملك فاضلی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ملك فاضلی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: سراوان خ عدالت بعد از بیمارستان شماره تماس مطب: ۵۴۸۵۲۲۲۱۳۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۹۰

متخصص چشم  زاهدان – دکتر دكتر محمد اریش

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمد اریش استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: زاهدان خیابان مدرس ساختمان آتیه شماره تماس مطب: ۲۴۲۶۲۸۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۳۱

متخصص چشم  زاهدان – دکتر دكتر محمدحسین ولیداد

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمدحسین ولیداد استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: زاهدان خیام ۱۰ كلینیك خیام شماره تماس مطب: ۲۴۱۵۰۶۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۳۹

متخصص چشم  زاهدان – دکتر دكتر محمدرضاروحانی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمدرضاروحانی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: زاهدان -میدان مشاهیر اول بلوار ساختمان پزشكان مشاهیر شماره تماس مطب: ۲۴۱۱۹۰۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۴۱

متخصص چشم  زاهدان – دکتر دكتر سیمین قاسمی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر سیمین قاسمی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: زاهدان فلكه خیام-ساختمان پرشكان میلاد شماره تماس مطب: ۲۴۳۷۳۴۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۰۴

متخصص چشم  زاهدان – دکتر دكتر علی هاشملو

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر علی هاشملو استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: ایرانشهر نور جنوبی طبقه فوقانی داروخانه ایرانشهر شماره تماس مطب: ۲۲۲۰۳۸۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۱۰

متخصص چشم  زاهدان – دکتر دكتر علیرضا مالكی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر علیرضا مالكی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: زاهدان خ خیام مركز جراحی شفا شماره تماس مطب: ۲۴۳۴۵۰۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۱۵

متخصص چشم  زاهدان – دکتر دكتر خداداد اسدی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر خداداد اسدی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: ایرانشهر خ مولوی روبروی سردخانه شماره تماس مطب: – شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۱۸۶

متخصص چشم  زاهدان – دکتر دكتر رحمان نظری

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر رحمان نظری استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: زابل – خ بعثت جنب داروخانه سیستان مركز جراحی حكیم شماره تماس مطب: ۲۲۴۰۶۱۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۱۸۹

متخصص چشم  زاهدان – دکتر دكتر سیامك دلفزای باهر

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر سیامك دلفزای باهر استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: زابل- خ بعثت طبقه همكف كلینیك حكیم شماره تماس مطب: ۹۱۴۳۰۱۰۴۱۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۱۹۶