متخصص گوش وحلق وبینی  تبریز – دکتر سعید نعمتی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سعید نعمتی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: تبریز17 شهریور جدید- بین طالقانی وشریعتی- س ایران

شماره تماس مطب: 5531390

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3988

متخصص گوش وحلق وبینی  تبریز – دکتر حسین بابائی غازانی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسین بابائی غازانی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: تبریز-خ شریعتی جنوبی- روبروی كوچه ارك- كوچه مستشار-س88

شماره تماس مطب: 5569961

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3944

متخصص گوش وحلق وبینی  تبریز – دکتر بهروزبایبوردی -متخصص

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهروزبایبوردی -متخصص

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: تبریز- تقاطع17شهریورجدید وطالقانی- طبقه اول رادیولوژی شهریار

شماره تماس مطب: 5569369

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3914

متخصص گوش وحلق وبینی  تبریز – دکتر احمدعلی نهالی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احمدعلی نهالی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: تبریز-سه راه امین -بین بازار امت وبرلیان

شماره تماس مطب: 5552043

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3884

متخصص گوش وحلق وبینی  تبریز – دکتر اكبر وثوقی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر اكبر وثوقی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: تبریز- اول خ شریعتی جنوبی -روبروی مغازه های سنگی-پ 50

شماره تماس مطب: 5552488

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3898

متخصص گوش وحلق وبینی  تبریز – دکتر ابوالحسن مقدسی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ابوالحسن مقدسی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: تبریز- خ امام -سه راه تربیت -روبروی پاركینگ سهند

شماره تماس مطب: 5555919

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3873

متخصص گوش وحلق وبینی  تبریز – دکتر مهرداد نهائی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهرداد نهائی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: تبریز- خ آزادی- روبروی پمپ بنزین مارالان- س آزادی

شماره تماس مطب: 3374310

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3846

متخصص گوش وحلق وبینی  تبریز – دکتر حسن رسام

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسن رسام

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: تبریز -17 شهریور جدید -مجتمع پزشكی صدرا

شماره تماس مطب: 5557258

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3808

متخصص گوش وحلق وبینی  تبریز – دکتر حسین غفاری مهر

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسین غفاری مهر

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: تبریز- خ 17 شهریور جدید- روبروی آزمایشگاه مهر- س44

شماره تماس مطب: 5530868

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3811

متخصص گوش وحلق وبینی  تبریز – دکتر حمیرا رشدی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمیرا رشدی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: تبریز17شهریورجدید- اول مقصودیه -جنب فیزیوتراپی امام رضا

شماره تماس مطب: 5556142

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3813