متخصص گوش وحلق وبینی  زاهدان – دکتر دكتر مهسا مهم

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر مهسا مهم

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: زاهدان خ مدرس جنب مركز طب تصویری ساختمان پزشكان آتیه

شماره تماس مطب: 2426345

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4245

متخصص گوش وحلق وبینی  زاهدان – دکتر دكترپیمان برومند جزی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترپیمان برومند جزی

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: زاهدان خیام -روبروی مركزجراحی شفا-ساختمان پزشكان مركزی طبقه دوم

شماره تماس مطب: 2433167

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4254

متخصص گوش وحلق وبینی  زاهدان – دکتر دكتر غلامرضا اشرافی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر غلامرضا اشرافی

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: زاهدان -خ امیرالمومنین -روبروی بانك سپه

شماره تماس مطب: 2228712

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4217

متخصص گوش وحلق وبینی  زاهدان – دکتر دكتر حسین پایه دار اردكانی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر حسین پایه دار اردكانی

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: زابل خ-بعثت-چهارراه دكترا ساختمان پزشكان حكیم

شماره تماس مطب: 2226656

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4181

متخصص گوش وحلق وبینی  زاهدان – دکتر دكتر غلامعلی دشتی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر غلامعلی دشتی

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: زاهدان خ خیام-ساختمان پزشكان خیام طبقه سوم

شماره تماس مطب: 

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4144