متخصص گوش وحلق وبینی  سمنان – دکتر ابوالفضل صادقی نژاد

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ابوالفضل صادقی نژاد

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: شاهرود خ 22 بهمن ساختمان پزشكان بهار طبقه 3 واحد 17

شماره تماس مطب: 2221084

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5862

متخصص گوش وحلق وبینی  سمنان – دکتر نجمه دوست محمدیان

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نجمه دوست محمدیان

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: سمنان میدان سعدی ، ساختمان صدف طبقه چهار ، واحد 2

شماره تماس مطب: 2-3329701

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5857

متخصص گوش وحلق وبینی  سمنان – دکتر پریا حامدی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر پریا حامدی

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: دامغان خ خندق ، جنب اسنوا ، پلاك 37 ، واحد یك ، طبقه اول

شماره تماس مطب: 5250797

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5859

متخصص گوش وحلق وبینی  سمنان – دکتر مجید كاظمی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مجید كاظمی

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: سمنان میدان سعدی مجتمع پزشكان صدف طبقه 3 واحد 9

شماره تماس مطب: 3340700

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5824

متخصص گوش وحلق وبینی  سمنان – دکتر عباسعلی عباسی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عباسعلی عباسی

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: شاهرود خ 22 بهمن ساختمان پزشكان بهار ، طبقه اول ، واحد 8

شماره تماس مطب: 2235019

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5809

متخصص گوش وحلق وبینی  سمنان – دکتر عبدالرضا بذری

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عبدالرضا بذری

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: شاهرود خیابان 22 بهمن ساختمان پزشكان بهار

شماره تماس مطب: 2231241

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5810

متخصص گوش وحلق وبینی  سمنان – دکتر فائزه حسین نژاد آریانی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فائزه حسین نژاد آریانی

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: سمنان میدان معلم ساختمان پزشكان معلم طبقه دوو واحد 7

شماره تماس مطب: 3344072

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5812

متخصص گوش وحلق وبینی  سمنان – دکتر قاسم رضا هدایتی مایوان

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر قاسم رضا هدایتی مایوان

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: سمنان-میدان معلم-ساختمان پزشكان رازی

شماره تماس مطب: 4447777

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5816