متخصص گوش وحلق وبینی  کرمانشاه – دکتر دكتر احمد انتظاری متخصص

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر احمد انتظاری متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب: ۷۲۲۷۶۶۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۹۲۹

متخصص گوش وحلق وبینی  کرمانشاه – دکتر دكتر امیر فصیحی متخصص

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر امیر فصیحی متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب: ۷۲۱۰۰۷۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۹۳۰

متخصص گوش وحلق وبینی  کرمانشاه – دکتر دكتر علی محمودی متخصص

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر علی محمودی متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب: ۷۲۳۵۴۹۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۹۳۱

متخصص گوش وحلق وبینی  کرمانشاه – دکتر دكتر علیرضا رضایی متخصص

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر علیرضا رضایی متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب: ۷۲۷۰۹۸۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۹۳۲

متخصص گوش وحلق وبینی  کرمانشاه – دکتر دكتر ماندانا امیری متخصص

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر ماندانا امیری متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب: ۷۲۱۷۲۶۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۹۳۳

متخصص گوش وحلق وبینی  کرمانشاه – دکتر دكتر محمداسماعیل عباس آبادی متخصص

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمداسماعیل عباس آبادی متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب: ۷۲۷۲۷۸۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۹۳۴

متخصص گوش وحلق وبینی  کرمانشاه – دکتر دكتر مرتضی كریمی متخصص

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر مرتضی كریمی متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب: ۷۲۲۷۰۸۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۹۳۵

متخصص گوش وحلق وبینی  کرمانشاه – دکتر دكتر مسعود ملكی متخصص

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر مسعود ملكی متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: جوانرود شماره تماس مطب: ۸۳۲۶۲۲۱۹۶۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۹۳۶

متخصص گوش وحلق وبینی  کرمانشاه – دکتر دكتر نیكزاد فرشچیان متخصص

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر نیكزاد فرشچیان متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: اسلام اباد شماره تماس مطب: ۸۳۲۵۲۲۹۶۰۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۹۳۷

متخصص گوش وحلق وبینی  کرمانشاه – دکتر دكترعلیرضا نادری متخصص

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترعلیرضا نادری متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب: ۷۲۲۹۶۹۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۹۳۸