متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر مهین نقیب زاده

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهین نقیب زاده

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی بین حافظ وفردوسی مجتمع پزشكی بزرگ نادری طبقه سوم

شماره تماس مطب: 2220185

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3413

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر محمود جلودار

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمود جلودار

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی بین حافظ و فردوسی مجتمع پزشكان پارس

شماره تماس مطب: 2212444

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3382

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر محمود فی الله جهرمی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمود فی الله جهرمی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش كتانباف جنوبی

شماره تماس مطب: 2228888

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3384

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر مسعود فاطمی ادركانی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مسعود فاطمی ادركانی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش سعدی طبقه سوم

شماره تماس مطب: 2223353

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3397

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر محمدحسن حافظی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمدحسن حافظی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش مسلم

شماره تماس مطب: 218034

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3373

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر فرامرز پازیار

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فرامرز پازیار

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: چهارراه طالقانی جنب حسینیه ثاراله ایران كلینیك

شماره تماس مطب: 2215151

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3353

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر عبدالحسین طلائی زاده

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عبدالحسین طلائی زاده

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش کتانباف مجتمع پزشکی کارون

شماره تماس مطب: 2212669

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3329

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر عزیز دستگیر

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عزیز دستگیر

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان بنی هاشم نبش خیابان زینب(س) جنب داروخانه جالینوس

شماره تماس مطب: 3783659

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3339

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر سیدمحمدرضا ملائكه

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدمحمدرضا ملائكه

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: زیتون کارمندی فلکه چیتا خیابان حجت مجتمع پزشکی شعله

شماره تماس مطب: 4439525

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3310

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر سیما مسیحی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیما مسیحی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی بین حافظ و فردوسی

شماره تماس مطب: 2211522

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3317