متخصص جراحی عمومی  خرم آباد – دکتر رستم یزدانی بیوكی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رستم یزدانی بیوكی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خرم اباد خیابان امام خمینی كوچه شهید كاكاوند شماره تماس مطب: ۲۷۷۲۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۴۷

متخصص جراحی عمومی  خرم آباد – دکتر فضل اله پورنجاری

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فضل اله پورنجاری استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خرم اباد خیابان امام خمینی كوچه شهید كاكاوند شماره تماس مطب: ۲۲۱۱۴۰۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۴۸

متخصص جراحی عمومی  خرم آباد – دکتر احمدرضا كسایی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احمدرضا كسایی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: الیگودرز – میدان كروبی ساختمان حكیم شماره تماس مطب: ۲۲۴۰۰۰۸۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۴۹

متخصص جراحی عمومی  خرم آباد – دکتر حیدر میرزائی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حیدر میرزائی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خرم اباد بیمارستان ایران شماره تماس مطب:  شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۵۰

متخصص جراحی عمومی  خرم آباد – دکتر رضا شورمیج

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضا شورمیج استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خرم اباد خیابان انقلاب نرسیده به بیمارستان شهدای عشایر جنب جامكو شماره تماس مطب: ۳۲۲۳۹۴۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت …

متخصص جراحی عمومی  خرم آباد – دکتر رضا فرمان بردار

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضا فرمان بردار استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: ازنا- خیابان انقلاب جنب داروخانه اعتماد شماره تماس مطب: ۴۲۲۰۶۷۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۵۲

متخصص جراحی عمومی  خرم آباد – دکتر سیده زهره حجازی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیده زهره حجازی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: بروجرد خ شهدا جنب داروخانه امام ره شماره تماس مطب:  شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۵۳

متخصص جراحی عمومی  خرم آباد – دکتر علیرضا خدادیان

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علیرضا خدادیان استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: بروجرد خ شهدا ساختمان پزشكان مهر شماره تماس مطب:  شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۵۴

متخصص جراحی عمومی  خرم آباد – دکتر كامبیز پناهی شریف

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر كامبیز پناهی شریف استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: بروجرد خ شهدا جنب داروخانه پیمان شماره تماس مطب:  شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۵۵

متخصص جراحی عمومی  خرم آباد – دکتر محسن فدایی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محسن فدایی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: دورود خیابان شریعتی روبروی سینما كیهان طبقه فوقانی آزمایشگاه فراهانی شماره تماس مطب: ۴۲۱۶۱۱۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۵۶