متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكترعلیرضا خزاعی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترعلیرضا خزاعی

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: زاهدان -خ امیرالمومنین12روبروی ازمایشگاه سینا

شماره تماس مطب: 3225893

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4266

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكترمحمدزارع

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترمحمدزارع

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: زاهدان خ خیام مركز جراحی شفا

شماره تماس مطب: 2411809

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4269

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكترناهید اقا جعفری

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترناهید اقا جعفری

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: زاهدان خ خیام چهارراه توحید ساختمان پزشكان علی ابن ابیطالب واحد 5

شماره تماس مطب: 3220730

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4274

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكتر كامبیز ایزدپناه

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر كامبیز ایزدپناه

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: ایرانشهر بلوار خاتم روبروی اورژانس بیمارستان خاتم(ص)

شماره تماس مطب: 5472220220

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4229

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكتر محمدحسین اباذری

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمدحسین اباذری

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: زاهدان خ مدرس جنب طب تصویری ساختمان پزشكان آتیه

شماره تماس مطب: –

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4238

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكتر علیرضا قاسمی نژاد

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر علیرضا قاسمی نژاد

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: ایرانشهر خ نورجنوبی جنب آزمایشگاه پاستور

شماره تماس مطب: 2230721

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4214

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكتر غلامرسول كمال پور

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر غلامرسول كمال پور

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: زاهدان خیابان خیام جنب داروخانه شبانه روزی توحید

شماره تماس مطب: 2426193

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4216

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكتر فاطمه سادات صدر الادبائی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر فاطمه سادات صدر الادبائی

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: زابل – خ بعثت جنب آزمایشگاه دكتر احمدی

شماره تماس مطب: 2223506

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4221