تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس
طالبی آبدار و زرد است و زادگاهش كشور ایتالیاست. در زبان انگلیسی به طالبی Cantaloup می گویند. به این دلیل كه، معتقدند این میوه اولین بار در یكی از شهرهای نزدیك رم به نام Cantalupo یافت شده است. جالب است بدانید كه ایتالیایی‌ها این میوه را با كمی نمك و فلفل و یا زنجبیل، به همراه كمی آب پرتقال سرو می‌كنند، آنها معتقدند كه سرو این میوه بدین شكل دارای خواص درمانی فراوانی است.

در حالی كه در كشور ما، آن‌را به همراه تكه های كوچك یخ و كمی شكر در مخلوط‌كن می‌ریزند و نوشیدنی فرح‌بخشی را تهیه‌كرده و میل می‌كنند.
• طالبی علیه آسم : اگر شما هم جزء آن دسته از افراد هستید كه دوست دارید كالری هر ماده غذایی را بدانید باید گفت، هر یك فنجان طالبی دارای 56 كالری انرژی است. این مقدار میوه دارای 5 هزارو 158واحد ویتامین A است و 67/5 میلی گرم ویتامین C دارد. این میوه منبع غذایی خوبی برای تا‡مین پتاسیم نیز هست به این ترتیب كه در هر یك فنجان از آن، 494 میلی گرم از این ماده مغذی وجود دارد و مصرف این مقدار از آن 10 تا 20 درصد از نیاز روزانه افراد را به پتاسیم تا‡مین می‌كند. ‌مطالعات نشان داده‌اند، بچه‌هایی كه از آسم رنج می‌برند، در صورت استفاده‌از میوه‌هایی كه ویتامین C بالایی دارند، كمتر دچار حملات تنفسی شده و كمتر سرفه می‌كنند. از این رو، استفاده از طالبی در میان وعده‌ها به علت وجود مقادیر بالایی از این ماده مغذی بسیار كمك‌كننده است. محققان عقیده دارند كه خاصیت آنتی‌اكسیدانی ویتامین C خاصیت ضد التهابی نیز دارد و این خاصیت مانع از شدت یافتن علایم آسم در بیماران می شود. به علاوه، آنتی اكسیدان های موجود در طالبی از بروز التهاب مزمن برونش‌ها نیز جلوگیری می‌كند، به همین دلیل مصرف روزانه آن برای بیمارانی كه از مشكلات تنفسی رنج می‌برند، بسیار مفید شناخته شده است.

• عینك خوراكی : این روزها تعداد كسانی كه مجبور هستند از عینك های طبی استفاده كنند، بیشتر شده و مصرف مواد غذایی كه موجب تقویتسیستم بینایی می‌شوند یكی از راه‌های پیشگیری‌كننده به حساب می‌آید. به این دلیل مصرف مواد غذایی كه بتا كاروتن بالایی دارند بسیار موِثر است زیرا این تركیب ارزشمند در بدن به ویتامین A تبدیل می شود و به تبع آن ویتامین A نیز در بهبود عملكرد چشم‌ها موِثر است.

به علاوه، بتاكاروتن بالای طالبی، مانع بروز آب مروارید در سالمندان می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند، افرادی كه از طریق رژیم غذایی‌شان، هر روز بتاكاروتن كافی دریافت می‌كنند، كمتر به آب مروارید دچار می شوند. هر ساله بیش از یك میلیون انسان به این بیماری مبتلا شده ومحققان عقیده دارند كه استفاده از مواد غذایی كه بتاكاروتن بالایی دارند از بروز آن به‌طور‌جدی‌جلوگیری می‌كند.

• جالب است بدانید كه خوردن یك طالبی كوچك كه دارای 180 میلی گرم ویتامین C است، احتمال ابتلا به آب مروارید را به میزان یك سوم در افراد مستعد كاهش می دهد.

• میوه‌ای درخدمت قلب : محققان معتقدند، میوه‌هایی كه پتاسیم بالایی دارند نظیر طالبی، موز و پرتقال از بروز نارسایی قلبی جلوگیری كرده و در صورت بروز از شدت آن می‌كاهند، زیرا به عقیده آنها اغلب این بیماران روزانه چندین دارو مصرف می‌كنند كه موجب دفع پتاسیم از بدنشان می‌شود و چون كمبود این ماده مغذی می‌تواند با حملات قلبی همراه باشد، خوردن مواد غذایی كه منبع پتاسیم هستند، بسیار ضروری است. از آنجایی كه كلسترول، فشار خون و هموسیستیین بالا، زمینه‌ساز بروز بیماری‌های قلبی هستند، مصرف طالبی به دلیل دارا بودن مواد مغذی كه برای كنترل این سه فاكتور مورد نیاز هستند، مفید بوده و در حفظ سلامت قلب موِثر شناخته شده است. مطالعات نشان داده‌اند، مصرف یك فنجان طالبی در روز به میزان 25 درصد احتمال بروز فشار خون را كاهش می‌دهد . به علاوه یك فنجان طالبی 100 درصد از نیاز روزانه افراد را به ویتامین C تا‡مین می‌كند و چون هر دو این فاكتورها برای كاهش فشار خون مورد نیاز هستند، از این رو، مانع بروز بیماری های قلبی می‌شود. در ضمن، یك طالبی متوسط 5 گرم از 25 گرم فیبر مورد نیاز بدن را فراهم می كند كه موجب كاهش كلسترول بالای خون می‌شود، پس می‌توان دریافت كه این میوه یكی از بهترین میوه‌ها برای حفظ سلامت قلب است. همانطور كه می‌دانید، هموسیستیین تركیبی است كه اگر در خون افزایش یابد، احتمال بروز بیماری های قلبی دو‌چندان می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند، افرادی كه ویتامین C، بتاكاروتن و اسید فولیك را در مقادیر مورد نیاز دریافت می كنند، سطح این تركیب در خونشان پایین‌تر است. به طوری كه خوردن مواد غذایی كه منابع این مواد مغذی محسوب می شوند، در عرض 4 هفته به میزان 11 درصد سطح این فاكتور را كاهش داده است. در ضمن ویتامین C بالایی كه در طالبی وجود دارد به همراه بتاكاروتن، احتمال بروز سرطان هایی نظیر سرطان ریه، پستان، مثانه، روده بزرگ، معده و لوزالمعده را در افراد مستعد كاهش می‌دهد. این دو ماده مغذی با فعالیت آنتی‌اكسیدانی كه دارند از فعالیت تخریبی رادیكال‌های آزاد جلوگیری كرده و مانع تشكیل غدد سرطانی می شوند.

• طالبی، سر سفره : این میوه با گرم شدن هوا وارد بازار میوه می‌شود و معمولاً در وعده صبحانه، دسر و میان وعده‌ها از آن میل می‌كنند. به علاوه، می توان برحسب اندازه طالبی آن‌را برش برش كرده یا آنكه به دو نیم تقسیم كرد و بعد از خارج كردن تخمه‌های آن، با كمی شكر و گلاب و حتی به صورت مخلوط شده با تكه‌های یخ به شكل یك نوشیدنی خنك مصرف كرد.

• بهتر است بدانیم که : در هنگام خرید این میوه، توجه داشته باشید كه طالبی‌های سنگین‌تر را انتخاب كنید. طالبی‌هایی را انتخاب كنید كه بوی طبیعی میوه را می‌دهند و اثراتی از له شدگی و یا لكه ندارند.

این میوه را می توان با بستنی وانیلی سرو كرد و به عنوان یك میان وعده برای بچه های بدغذا و كسانی كه همواره بی‌اشتها هستند، تهیه كرد. به علاوه، آن را می‌توان به شكل سالاد، سوپ سرد و یا دسر مورد استفاده قرار داد. یكی از سالادهایی كه می‌توان به عنوان پیش غذا سرو كرد، سالاد طالبی است. تهیه این سالاد به شرح زیر است : ابتدا دو فنجان طالبی خرد شده را با یك فنجان توت فرنگی و انگور مخلوط كرده و در ظرفی دیگر 4 قاشق غذا خوری خامه، 2 قاشق غذا خوری سس مایونز و 3 قاشق غذا خوری شكر را با هم مخلوط كرده و روی مخلوط میوه ها بریزید. سپس سالادتان را به مدت 15 دقیقه در یخچال قرار داده و سرو كنید.


کلمات کليدي : خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس

© کپی رایت توسط : بزرگترین بانك اطلاعات پزشكان ایران| اطلاعات دارویی|داروخانه ها|مراکز درمانی (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 14 خرداد ماه ، 1390 (4915 مشاهده)

[ بازگشت ]