تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
خواص زردآلو - پزشک آدرس

من شكرپاره هستم : زردآلو!

 مرا، رسید بخورید تا به خون سازیم پى ببرید.

در برگم خاصیت ضد كرم وجود دارد.

شكوفه ام ضد خونریزى است و خودم درمان درد گرمازدگان هستم !

من شكرپاره ، همتاى عسل ، زردآلو هستم . یك میوه ى كوهستانى كه در ییلاقات به عمل مى آیم .


عده اى زادگاه اولیه ى مرا ارمنستان مى دانند، ولى من خود را ایرانى الاصل مى شناسم و از ایران به ارمنستان رفته ام . من انواع و اقسام به اسامى نورى - قیسى و آغچه نبات دارم ، به من اروق اروك و مشمش هم گفته اند. یك نوع من كه میوه اش ریز و هسته اش تلخ است ، مشمش كلیبى ، یا زردآلوى هسته تلخ نام دارد، و میوه نارس مرا در خراسان اخكوك مى نامند.

رسیده من مشروط به این كه روى درخت با كمك حرارت آفتاب رسیده باشد، بسیار شیرین و معطر است ، ولى میوه كال و نارس من دیرهضم و نفاخ بوده ترشى معده را زیاد كرده ، و ایجاد آروغ ترش مى كند. كسانى كه معده اى تنبل دارند و آنهایى كه غذا را ترش مى كنند، نباید به میوه نارس و سفت من لب بزنند و تنها میوه اى از من را بخورند كه كاملا نرم و شیرین باشد. من به حد وفور ویتامین ((آ)) دارم . به این جهت به رشد اطفال شما كمك مى كنم و به چشمان شما نور و جلا بخشیده ، و از شب كورى جلوگیرى مى كنم و شما مى توانید به جاى روغن ماهى نامطبوع به فرزندان خود از میوه ى خوش مزه و گواراى من بدهید. هرگز مرا بعد از غذاهاى سنگین نخورید، و بعد از خوردن من آب سرد ننوشید و در آب سرد استحمام ننمایید، زیرا در این صورت من در معده زود تخمیر مى شوم ، و ایجاد گاز و نفخ مى نمایم و اما در این مورد باید بدانید اصولا ما میوه ها گناهى نداریم . مقصر واقعى غذاهاى گوشتى هستند كه ایجاد عطش مى نمایند و با كمك ویتامین هاى ما، غذاى خوبى براى میكربهاى عفونت زا آماده مى سازند و شما هم با خوردن آب خنك شكم را سرد مى كنید و هضم غذا را به عقب مى اندازید و به میكرب هاى متعفن فرصت نشو و نما مى دهید. و این میكرب ها هستند كه در معده تولید گاز مى نمایند.

غذاشناسان جدید و قدیم مرا خون ساز مى دانند، ولى پزشكان قدیم ایران حتى دانشمند بزرگ ((رازى )) مرا عامل رقیق شدن خون معرفى كرده است و در این مورد حكیم مؤ من و دیگران نوشته اند هر كس زردآلو بخورد، و بعد خون بگیرد، خون سفید از بدنش خارج مى شود. این اتهام در حق من روا نیست ، مخصوصا امروز كه همه مى دانند عامل رقیق شدن خون كمبود ویتامین ((ث )) مى باشد من علاوه بر داشتن ویتامین ((ث )) داراى آهن بوده ، و هنر خون سازى دارم و از طرفى مى دانیم كه پزشكان قدیم ایران با داشتن تجربیات زیاد، كمتر اشتباه كرده اند و مثلى است معروف ، بیهوده سخن به این درازى ممكن نیست ، حقیقت این است كه عامل فساد خون در این مورد هم میكرب هایى هستند كه در معده در اثر تخمیر مواد غذایى رشد و نمو مى نمایند و در مقابل سربازان مدافع بدن ، یعنى گویچه هاى سفید خون ، از سنگرهاى خود خارج شده ، و براى مقابله با این موجودات خطرناك وارد كارزار شده و در نتیجه نسبت گویچه هاى سفید به قرمز در خون بالا مى رود و خون كمرنگ مى شود و از طرفى همین عمل باعث كمبود ویتامین ((ث )) مى گردد و اگر كسانى كه دچار نفخ شكم هستند، در خوردن من افراط نمایند، پس از مدتى مبتلا به بیمارى رقیق شدن خون خواهند شد و از این رو ما به این دسته از بیماران توصیه مى نماییم كه با خوردن آب لیمو و میوه هاى ترش و شیرین و سبزى هاى تازه با كمبود ویتامین ((ث )) مبارزه نمایند.

در اینجا بد نیست مجددا یادآور شویم كه تنها میوه كال و نارس من در بعضى از معده ها تولید نفخ كرده و تخمیر مى شود و میوه هاى رسیده و برگه قیسى مخصوصا قیسى كه با گوگرد ضد عفونى شده باشد، چنین معایبى ندارد.

كسانى كه عطش فراوان دارند، و در شكم خود احساس حرارت زیاد مى نمایند و همچنین آنهایى كه حركات دودى در شكمشان زیاد است ، از خوردن من بهره مند مى شوند و نیز كسانى كه مبتلا به گرمازدگى شده اند مى توانند از وجود من یا آب من استفاده كنند و اگر دسترسى به میوه تازه ندارند، از برگه قیسى استفاده كرده و آن را خیس نموده و بعد میل نمایند. قیسى خشك مسهل صفرا و ملین بوده ، عطش را كم مى كند و غلیان خون و التهاب را برطرف مى نماید.

اگر بعد از خوردن من احساس سنگینى در معده نمودید. و دچار نفخ شكم شدید، فورا مقدارى زیره را دم كرده ، و میل نمایید. این عوارض برطرف میشود.

مغز هسته شیرین من كمى دیر هضم است ولى بو داده و نمك زده ى آن زود هضم مى شود.

روغن مغز هسته ى شیرین من ملین معده و نرم كننده ى سینه مى باشد. روغن مغز هسته ى تلخ ضد آماس است ، و خوردن و مالیدن آن جهت مبتلایان به بواسیر نافع است ، و ریختن چند قطره از آن در گوش مسكن درد آن مى باشد. در سایر خواص شبیه روغن بادام تلخ است . مقدار خوراك آن فقط تا پانزده گرم مى باشد، ولى روغن شیرین آن را بیشتر مى توان خورد.

آشامیدن جوشانده برگ ما كرم معده را از بین مى برد - ادرار زیاد مى كند. كمپرس آن اورام را فرو مى نشاند.

خوردن ده گرم از برگ خشك ما، با آب سرد درمان اسهال است . شكوفه درخت ما ضد خونریزى است ، و براى این كار جوشانده اى تهیه كنید، مقدارى از آن را بخورید، یا پنبه را در این آب آغشته كرده ، در بینى مبتلایان به خون دماغ بگذارید و یا روى محل خونریزى قرار دهید و اثر معجزه آساى آن را به چشم ببینید.

اگر میوه مرا با مغز هسته آن بخورید دچار نفخ نخواهید شد.


کلمات کليدي : خواص زردآلو - پزشک آدرس

© کپی رایت توسط : بزرگترین بانك اطلاعات پزشكان ایران| اطلاعات دارویی|داروخانه ها|مراکز درمانی (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 14 خرداد ماه ، 1390 (4674 مشاهده)

[ بازگشت ]