تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
 عنوان خبر: متخصص چشم-اردبیل

دکتر حبیب اجاقی
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - اردبیل - اردبیل - میدان سرچشمه- كوی معصومینتلفن : 2230520
دکتر حسین اصغری
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - اردبیل - اردبیلتلفن : 2245884
دکتر اباصلت بشیری
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - اردبیل - اردبیل سرچشمه كوی معصومین ساختمان سیناتلفن : 2249865
دکتر نیلوفر پیری
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - اردبیل - اردبیلتلفن : 3365338
دکتر منصور جعفری نمین
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - اردبیل - اردبیلتلفن : 2238442
دکتر كامیار جهانشاهی
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - اردبیل - اردبیلتلفن : 2248838
دکتر میر جواد سید شنوا
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - اردبیل - اردبیل سرچشمه کوی معصومین کوچه مجاور داروخانه دکتر نوعی ساختمان پزشکان زرینتلفن : 2242300
دکتر سلیم شاهی
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - اردبیل - اردبیلتلفن : 2252030
دکتر نوشین صالحی
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - اردبیل - اردبیلتلفن : 2231850
دکتر لیلا قوجازاده
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - پارس آباد - پارس آبادتلفن : 7288955
دکتر امیر رضا كهر كبودی
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - خلخال - خلخال روبروی ازمایشگاه دكتر نیكی بخشتلفن : 4466871
دکتر رحیم معصومی
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - اردبیل - اردبیلتلفن : 2239621
دکتر نسیم مینائی
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - پارس آباد - پارس اباد خ برق روبروی داروخانه دكتر جمالیتلفن : 7294840
دکتر محمد صادق نقی زاده
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - اردبیل - اردبیلتلفن : 2252953
دکتر سلیم نمازی
چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : اردبیل - اردبیل - اردبیل - خ شیخ صفیتلفن : 2238648

 ادامه مطلب
 عنوان خبر: غده تناسب اندام تان را بشناسيد!غده تناسب اندام تان را بشناسيد!


تا‌به حال براي‌تان پيش آمده كه ناگهان احساس گرماي غيرطبيعي كنيد يا تپش قلب‌تان شديد شود؟ اگر به‌تازگي با علائمي مثل كاهش يا افزايش ناگهاني وزن، تعريق بيش از حد، اضطراب و بي‌قراري قابل توجه يا خشكي پوست مواجه شده‌ايد هر چه زودتر به پزشك مراجعه كنيد.


غده تناسب اندام تان را بشناسيد!

زيرا اين نشانه‌ها شما را از نامنظم بودن عملكرد غده تيروئيدتان باخبر مي‌كند. هر چند غده تيروئيد عضو كوچكي است اما يكي از مهم‌ترين غدد درون ريز بدن انسان به شمار مي‌آيد كه به سيستم‌هاي اصلي بدن مرتبط است. دكتر اكبر سلطاني، فوق تخصص غدد شما را با كم كاري و پركاري غده تيروئيد كه از شايع‌ترين نوع بيماري‌هاي غدد در ميان زنان هستند آشنا مي‌كنند.

 ادامه مطلب
 عنوان خبر: خوابيدن بر روي شکم به کمر آسيب مي‌رساندخوابيدن بر روي شکم به کمر آسيب مي‌رساند


يک متخصص پزشکي ورزشي استفاده از تشك نرم و خوابيدن بر روي شكم را از علل كمردرد عنوان كرد.

 

خوابيدن بر روي شکم به کمر آسيب مي‌رساند


پزشک آدرس : دکتر بهزاد حيدرپور درباره علل كمردرد و با تاکيد بر اينکه در حالت ايستاده نبايد قوز کرد، گفت: بهترين روش آن است که افراد همواره حين نشستن يا ايستادن خود را در وضعيت طبيعي نگه دارند. يعني صاف نشسته و در اين وضعيت بدن به جلو خم نشده باشد. ادامه مطلب
 عنوان خبر: فوايد سير و پياز در بهبود حساسيت


فوايد سير و پياز در بهبود حساسيت

يك مشاور تغذيه و رژيم درماني گفت: زنجبيل، پياز، سير، فلفل سياه و قرمز در پيشگيري از بروز حساسيت موثر است.


فوايد سير و پياز در بهبود حساسيت

 

دکتر رضا آمري نيا افزود: اين موادغذايي سبب ترشح آنتي‌بادي "ايمونوگلوبولين ‪ "A‬در دستگاه گوارش شده و اين آنتي‌بادي با احاطه مواد غذايي حساسيت زا سبب جلوگيري از بروز واكنش‌هاي حساسيت در فرد مي‌شود. ادامه مطلب
 عنوان خبر: اسفناج ماده اي مفید براي عضلات

کتابخانه همراه
 • راهنمای سایت
 • مسنجر
 • -->

  اسفناج، استروئيد طبيعي و پتاسيم، ماده اي مؤثر براي قدرتمند ساختن عضلات

  آيا کارتون ملوان زبل را به ياد داريد. ملوان زبل اسفناج مي خورد و پس از خوردن آن بلافاصله بازوهايش باد کرده و به يک قهرمان اسطوره اي مبدل مي شد. آيا واقعاً اين کارتون يک داستان ساختگي است و يا واقعاً خوردن اسفناج با رشد عضلات ارتباط دارد؟
  دانشمندان ثابت کرده اند که اسفناج واقعاً داراي خواص استروئيدي است. شايد به همين خاطر است که متخصصان، افزودن سبزيجات سبز رنگ به رژيم غذايي روزانه بدنسازها را اينقدر توصيه مي کنند.


  اسفناج، استروئيد طبيعي و پتاسيم، ماده اي مؤثر براي قدرتمند ساختن عضلات

  چرا اسفناج اين قدر براي سلامتي مفيد است؟
   

  * اسفناج به دليل ويتامين هاي موجود در آن غني است.
  * اسفناج با بيماريهاي چشم مبارزه مي کند.
  * اسفناج داراي خواص سم زدايي است.
  * اسفناج بيماريهاي لثه را درمان مي کند.
  * خوردن اسفناج به درمان کم خوني کمک مي کند.
  * خوردن اسفناج در مقابله با ابتلاء به سرطان بسيار مؤثر است.
  * مصرف مداوم اسفناج با کاستن از ريسک ابتلاء به بيماريهاي دستگاه تنفسي مرتبط است. در ارتباط با خواص اسفناج مي توان چندين خط ديگر به اين فهرست افزود. ولي براي آگاه ساختن ارزش اين ماده غذايي به همين چند سطر بسنده مي کنيم.


   ادامه مطلب
   عنوان خبر: تست روانشناسی و شخصیت


  لیستی کامل از تست های شخصیت و روانشناسی که در این بخش می توانید مشاهده کنید ، سایت پزشک آدرس جامع ترین بانک اطلاع رسانی پزشکان تهران در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد.  پزشکان تهران  1-آيا فردي‌ جسور هستيد؟
  2-آيا فردي‌ كاري‌ و سخت‌ كوش‌ هستيد؟
  3-آيا فردي‌ معاشرتي‌ و خونگرم‌ هستيد؟
  4-آيا فردي‌ هنرشناس‌ و اهل‌ هنر هستيد؟
  5-آيا فردي‌ خوش‌ بين‌ هستيد؟
  6-آيا فردي‌ برون‌ گرا، سرزنده‌، شاد و بانشاط هستيد؟
  7-آيا شما به‌ راحتي‌ دوست‌ پيدا مي‌كنيد؟
  8-روانشناسی دروغ
  9-تست روان شناسی(آیا شما قاتل خواهید بود)
  10-یک تست شخصیت سنجی مفصل
  11-تست روانشناسی بو
  12-یک تست مفید و جالب برای سنجش عملکرد مغز
  13-تست خودشناسی تا چه حد فضول هستید ؟
  14-تست خودشناسی میزان محبوبیت شما
  15-تست روانشناسی سنجش میزان عشق مثلثی اشترنبرگ
  16-تست ازدواج ویژه دختر و پسران مجرد
  17-رازهای رفتاری ماه های مختلف سال
  18-تست خود شناسي براي زندگي مشترك
  19-شخصیت شما چه رنگيه؟!!
  20-آزمون خودشناسی
  21-رفتار مردی که شما را بخواهد
  22-جدیدترین تست روانشناسی شخصیت
  23-شخصیت زنانه و شخصیت مردانه
  24-سرد مزاجید یا گرم مزاج؟
  25-رابطه روز تولد و شخصیت شما
  26-تست روانشناسی قربانیان عشق
  27-مردان بی وفا را از طریق چهره بشناسید + راه شناسایی
  28-میزان عشق متولدین ماه های سال
  29-تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )
  30-تعجب نكنيد يك پرسش ساده/شما چه جوري سلام مي‌كنيد؟؟
  31-خصوصيات اخلاقي بر اساس تاریخ تولد
  32-تست هوش و IQ جدید ماه(بسیار دقیق)
  33-شکل ابروها و رابطه آنها با شخصیت ما
  34-شخصیت شناسی با سنگ ها
  35-شناخت شخصیت از روی خنده
  36-تست جدید خودشناسی ؛ برونگــرا یا درونگــرا؟!
  37-رابطه تاریخ تولد و شخصیت
  38-تست خودشناسي فرويد
  39-جدیدترین تست روان شناسی دركشورآمریكا
  40-تست میزان شجاعت
  41-این تابلو چه چیزی کم دارد؟!
  42-شخصیت شناسی از روی آدامس مورد علاقه
  43-شخصیت شناسی از روی رنگ چشم
  44-شخصيت شناسي از روي دست خط
  45-شخصيت شناسي از نحوه دست دادن و حرکات دست افراد
  46-شخصیت شناسی از روی دندان
  47-شناخت شخصیت از روی حرکات بینی
  48-شخصیت شناسی از روی حرکات چشم ها
  49-تعجب انگیزترین تست روانشناسی سال ۹۰
  50-تست جالب:چه اندازه با احساسات وعواطف خود در ارتباط هستید
  51-تست خودشناسی » بـه كار فكـر می‌كنیـد یـا بـه تفریـح؟
  52-تست میزان عواطف و احساسات شما
  53-درباره متولدين هر ماه از این كارها اجتناب كنيد
  54-شخصيت شما جذب چه تيپ مردهايي مي شود؟
  55-علامتی که افراد دروغگو را لو میدهد
  56-تفاوتهای جالب روانشناسی زنان و مردان
  57-نمره اعصاب شما چند است؟
  58-اسرار روانشناسانه شکل امضاء!
  59-تشخیص شخصیت از روی گروه خونی شما
  60-تست روانشناسي عدد مورد علاقه
  61-خودتان را بهتر بشناسید
  62-نقش رنگ ها در زندگی ما
  63-روانشناسی سازها
  64-رابطه زنگ تلفن همراه با شخصيت افراد
  65-راز لبخند زنان و مفهوم آن !
  66-تست روانشناسی جوجه اردک زشت
  67-تست روانشناسی (منفی‌ بافی)
  68-آزمون خودشناسی مفهوم زندگی مشترک
  69-روانشناسی چیزی بنام حسادت
  70-رنگ هایی که زنان دوست دارند؛ رنگ هایی که مردان دوست دارند
  71-آزمون جالب براي تعيين تيپ شخصيت شما
  72-روانشناسي انواع دست دادن
  73-شخصیت پنهانی‌تان را بشناسید
  74-تناسب اخلاقی تان را اندازه بگیرید!
  75-همسر مناسب شما(شخصيت شناسي)
  76-اعصاب خود را تست كنيد
  77-روانشناسی شوخی
  78-نمره شادمانی شما چند است ؟


   ادامه مطلب
   عنوان خبر: یک تست شخصیت سنجی مفصل

  یک تست شخصیت سنجی مفصل

   

  ابتدا مطمئن شوید به اندازه کافی وقت دارید و می توانید فکرتان را متمرکز نمائید.

  برای انجام این آزمون باید تصویر موقعیتهای گفته شده را به ذهن بیاورید و خود را در آن موقعیت قرار دهید. ابتدا با جنگل شروع می ‌کنیم.

   

  .جنگل

  خود را دریک جنگل مجسّم کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید:

   

  آیا جنگلی که در آن هستید تاریک است یا روشن؟

     الف) من خود را در جنگلی در روشنایی روز می ‌بینم.
     ب) من خود را در جنگلی در شب می ‌بینم.
     پ) من خود را در جنگلی در هنگام غروب،یا طلوع خورشید می ‌بینم. نه کاملاً تاریک و نه کاملاً روشن.

   

  آیا راهی در میان جنگل وجود دارد؟

     الف) بله
     ب) نه

   

  .فنجان

  حال از شما می ‌خواهیم که به میان جنگل بروید.

   

  فنجانی را می ‌بینید. چه شکلی است؟

     الف) فنجان به نظر من با ارزش می ‌آید.
     ب) فنجان به نظر من ارزش چندانی ندارد.

  با آن چکار می ‌کنید؟

     الف) رهایش می ‌کنم و از کنارش می ‌گذرم.
     ب) ار زمین برمی ‌دارمش و سپس دوباره به زمین می ‌اندازمش.
     پ)  از آن استفاده می ‌کنم و سپس آن را همانجا رها می ‌کنم.
      ت) بر می ‌دارمش و با خودم می ‌برم.

   

  .آب

  به راهپیمایی در جنگل ادامه می ‌دهید تا به آبی می ‌رسید.

   

  آبی که می ‌بینید چه شکلی است؟

     الف) گودالی است که آب باران در آن جمع شده است.
      ب) برکه
      پ) رود کوچک
      ت) رودخانه
      ث) دریاچه
      ج) اقیانوس

  آیا آبی که می ‌بینید جریان دارد؟

      الف) بله (تند)
      ب) بله (کند)
      پ) نه (آرام و بی‌جنب‌وجوش)
      ت) نه (کاملاً راکد)

  آب چه عمقی دارد؟

      الف) خیلی کم
      ب) می ‌توانم در آن بایستم
      پ) از قد من بیشتر است.
      ت) خیلی عمیق است.

  باید از آب عبور کنید. چگونه این کار را می ‌کنید؟

     الف) پیاده به آب می ‌زنم یا شنا می ‌کنم.
      ب) آن را دور می ‌زنم.
      پ) از روی پل رد می ‌شوم.
      ت) از قایق یا کشتی استفاده می ‌کنم.

   

  .خرس

  به راهتان در جنگل ادامه می ‌دهید که ناگهان با خرسی مواجه می ‌شوید.

   

  چه نوع خرسی است؟

     الف) یک خرس کوچولوی خوشگل
      پ) یک خرس بزرگ و واقعی

  آن خرس چکار می ‌کند؟ (نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید.)

      الف) خرس متوجه من نشده است.
      ب) خرس متوجه من شده و دارد با خودش بازیهای قشنگی می ‌کند.
      پ) خرس متوجه من شده ولی با من کاری ندارد و سرگرم کار خودش است.
      ت) خرس متوجه من شده و به نحو تهدیدآمیز و ترسناکی به من نگاه می ‌کند.
      ث) هیچکدام … صاف دارد به طرف من می ‌آید.

  شما باید به راهتان ادامه دهید. با آن خرس چکار می ‌کنید؟

      الف) کار خاصی نمی ‌کنم. خیلی کوچولو وخوشگل است و به فکر این هستم که آن را بغل کنم و همراه خود ببرم.
      ب) به آن توجهی نمی ‌کنم و راهم را ادامه می ‌دهم.
      پ) قبل از آن که مرا ببیند از آنجا دور می ‌شوم.
      ت) بالای درخت می ‌روم یا پنهان می ‌شوم.
     ث) می ‌ایستم و با آن مقابله می ‌کنم. من پیروز خواهم شد.
      ج) می ‌ایستم و مقابله می ‌کنم. کمی زخمی می ‌شوم.
      چ) هیچکدام از این گزینه‌ها به انتخاب من نزدیک نیست.

   

  .ساحل

  به راهتان ادامه می ‌دهید تا به ساحلی می ‌رسید.

   

  چند نفر آدم در آنجا می ‌بینید؟

      الف) صدها و شاید هزاران نفر.
      ب) ۲۰ تا ۱۰۰ نفر
      پ) یکیا دو نفر
      ت) هیچکس

  فاصله  شما از آنها چقدر است؟

      الف) آنقدر نزدیکند که می ‌توان با آنها صحبت کرد.
      ب) آنقدر نزدیک نیستند که بتوان با آنها صحبت کرد.
      پ) یا خیلی دورند ویا هیچکس در ساحل نیست.

   

  جنگل و مسیر

   

  جنگل نماد «زندگی» شماست و این که شما چگونه به آن نگاه می ‌کنید. اگر شما گزینه «جنگل در روشنایی روز» را انتخاب کرده‌اید، این قویاً نشانگر این است که به طور کلی آدم شادی هستید. هر چه نور بیشتری در جنگل ببینید به معنی این است که زندگی شما از محتوای بیشتری برخوردار است. چنانچه شما گزینه «جنگل در شب» را انتخاب کرده‌اید، بدین معنی است که چیز عمده‌ای در زندگی شما وجود دارد که می ‌خواهید آن را تغییر دهید یا از آن ناراضی هستید. این انتخاب همچنین بیانگر این است که شما به دلایلی تحت فشار استرس قرار دارید. اگر گزینه «جنگل نه کاملاً تاریک و نه کاملاً روشن» را انتخاب کرده‌اید، نشانگر چیزی بین دو حالت فوق است. یعنی این که یکی دو چیز در زندگی شما وجود دارد که مایلید آن را تغییر دهید.

   

  اگر راهی در جنگل دیده‌اید بدین معنی است که هنوز در زندگی خود به طور کامل جا نیافتاده‌اید. جوانترها معمولاً چنین راهی را می ‌بینند. چرا چنین است؟ راه، نماد جایی است که به سوی آن در حرکتید. کسانی که هنوز راه مشخصی را در زندگی خود پیدا نکرده‌اند به احتمال زیاد راهی را در جنگل می ‌بینند. و از طرف دیگر، کسانی که راه زندگی خود را یافته‌اند(معمولاً افراد مسن‌تر) احتمال کمتری دارد که راهی در بین جنگل ببینند.

   

   فنجان = ثروت

   

  فنجان نماد «ثروت» و رهیافت شما به آن است. این سوال به شما این شانس را می ‌دهد که هر نوع فنجانی را ببینید. در واقع، این سوال به شما فرصت می ‌دهد تا به خودتان پاداش بدهید. اگر فنجان باارزشی را دیده‌اید در این صورت چیزی که برایتان باارزش است را به خودتان پاداش داده‌اید. و اگر فنجانی که دیده‌اید ارزش چندانی نداشته، یعنی هنگامی که فرصتی پیش آمده به خودتان پاداش نداده‌اید.

   

  اگر فنجان را رها کرده‌اید، یعنی به شما شانس داده شده که پاداشی بگیرید ولی شما آن را پشت سر گذاشته‌اید. این بدان معنی است که یا ثروت برای شما ارزش محسوب نمی ‌شود و یا اینکه فکر می ‌کنید «ثروت»، چیزی است که باید برای به دست آوردنش کار و تلاش کنید.

   

  اگر فنجان را از زمین برداشته ودوباره به زمین انداخته‌اید، بدان معنی است که شانس پاداش گرفتن به شما داده شده است، شما هم به قدر کافی کنجکاو بوده‌اید که فنجان را از زمین برداشته‌اید، ولی آن را پشتeسرگذاشته‌اید. یا ثروت برای شما ارزش eواقعی محسوب نمی ‌شود و یا فکر می ‌کنید «ثروت» چیزی است که باید برای بهeدست آوردنش کار و تلاش کرد.

   

  اگر از فنجان استفاده کرده و سپس آن را همانجا رها کرده‌اید، بدین معنی است که شانس پاداش گرفتن به شما داده شده و شما یک استفاده فوری برای آن پیدا کرده‌اید و فوراً آن را به کار بسته‌اید. بسیاری از مردم یک فنجان چای یا قهوه می ‌بینند و آن را می ‌نوشند. شما هم چنین بوده‌اید؟ شما شانس پاداش گرفتن را پشت سر گذاشت‌اید و یک استفاده عملی برای فنجان یافته‌اید. رهیافت شما به سوی پاداش، «اینجا و اکنون» بوده است.

   

  اگر فنجان را برداشته و با خود برده‌اید، احتمالاً فنجانی را دیده‌اید که به نوعی برایتان باارزش بوده است. یعنی شما شانس پاداش دادن سریع به خودتان را پیدا کرده‌اید و از آن استفاده نموده‌اید.

   

   آب = رابطه جنسی

   

  آب، برای همه و به ویژه برای خانمها، نماد رابطه جنسی است. عمق و سرعت جریان آبی که دیده‌اید نشانگر طرز فکر و تمایل شما در این زمینه است.

   

  سرعت جریان آبی که دیده‌اید بیانگر میزان میل جنسی در شماست. هر چند که این میزان لزوماً آنچه مورد نیاز شماست نیست. هر چه سرعت جریان آب کمتر باشد نشانگر میل جنسی کمتر و هر چه بیشتر باشد نشانگر میل جنسی بیشتر است. عمق آب نیز بیانگر نحوه نگرش شما به رابطه جنسی و آنچه از آن می ‌خواهید است.

   

  سهولت رد شدن از آب، نشانگر طرز تفکر و رهیافت شما به مسائل جنسی است. هر چه راحتتر از آب رد شوید، یعنی رهیافت و رویکرد شما به روابط جنسی، راحتتر و آزادانه‌تر است.

   

   خرس= استرس

   

  خرس، نماد مشکلات و چگونگی برخورد شما با آنهاست. اگر خرس کوچولوی خوشگلی را دیده‌ باشید نشانگر این است که زندگی شما خالی از استرس است و شما به راحتی از کنار مشکلات می ‌گذرید. همچنین نشانگر این است که شما از زندگی‌تان لذت می ‌برد.

   

  امّا چنانچه خرس واقعی و بزرگی را دیده باشید، حال امکان مواجه شدن با یک مشکل واقعی برایتان فراهم شده است. کسانی که به طور دائم تحت فشارهای استرس قرار دارند، خرسهای بزرگتر و خطرناکتری را می ‌بینند.

   

  چه شما خرس را نادیده بگیرید و چه خرس شما را، هر دو نشانگر این است که چگونه به استرس و مشکلات هنگامی که برایتان پیش می ‌آید، می ‌نگرید.

   

  اگر خرس شما را ندیده است و یا آن که دیده ولی سرگرم بازیهای قشنگ با خودش است، بدین معنی است که شما مشکلات واقعی چندانی در زندگی ندارید. شما تحت استرس و نگرانیهای روزمره نیستید. به شما فرصت داده شد تا مشکلی را ببینید ولی این فرصت را از دست دادید! اصلاً چیز بدی نیست.

   

  اگر خرس شما را دیده ولی با شما کاری نداشته و سرگرم کار خودش بوده است، این بدان معنی است که با وجودی که مشکلات متداول در زندگی شما وجود دارد، ولی شما از نظر سطح استرس یا نگرانی، در شرایط ناسالمی قرار ندارید.

   

  و بالاخره اگر خرس متوجه شما شده و به نحو تهدیدآمیز و ترسناکی به شما نگاه می ‌کرده است، یعنی شما نیاز به مرخصی دارید! شما تحت eفشارهای شدید استرس و نگرانی هستید و این می ‌تواند شرایط ناسالمی را برای شماeبه وجود آورد.

   

  نحوه عبور از خرس و ادامه دادن راه، نشانگر این است که شما با مشکلات چگونه برخورد می ‌کنید و چگونه به حل آنها می ‌پردازید. اگر پاسخ شما این بوده که به فکر بغل کردن خرس و همراه بردن آن بوده‌اید، در این صورت رویکرد شما با سایر مردم بسیار متفاوت است. اغلب مردم تحت استرس بسیار بیشتری از شما قرار دارند.

   

   ساحل = ارتباط با مردم

   

  ساحل، نماد چگونگی ارتباط شما با افرادی که پیرامونتان قرار دارند است. تعداد افرادی که در ساحل دیده‌اید، مستقیماً به تعداد افرادی که مایلند دوروبرتان باشند ارتباط دارد. افراد اجتماعی و معاشرتی در کنار عدّه زیادی از مردم احساس راحتی می ‌کنند. این گونه افراد، ساحل را مملو از جمعیت می ‌بینند. در طرف مقابل، کسانی که هیچکس را در ساحل ندیده‌اند آنهایی هستند که از تنها بودن با خودشان احساس آرامش و راحتی می ‌کنند. احساس تنهایی برای آنها مفهومی ندارد و می ‌توانند مدّت زمانی طولانی با خودشان به سر برند.

   

  اگر شما صدها نفر را در ساحل دیده باشید یعنی از بودن در مکانهای شلوغ و پرجمعیت احساس ناراحتی نمی ‌کنید. در حالی که اگر یک یا دو نفر را در ساحل دیده باشید، بدان معنی است که شما فردی هستید که نمی ‌خواهد زمان زیادی را در مکانهای شلوغ بگذراند و ترجیح می ‌دهد با یک نفر یا دونفر صحبت کند.

   

  البته این به معنی آن نیست که شما آدمی اجتماعی نیستید. بلکه نشانگر این است که بیشتر تمایل به محیطهای آرام و کم جمعیت دارید. اغلب مردم، ساحل را با یک یا دو نفر می ‌بینند.

   

  فاصله مردمی که در ساحل هستند با شما، نماد چگونگی ارتباط شما با افرادی است که پیرامونتان قرار دارند. اگر مردم آنقدر نزدیک بوده‌اند که امکان صحبت کردن با آنها فراهم بود، یعنی شما در بیشتر مواقع مایل به ارتباط برقرار کردن با دیگران هستید.

   

  اگر مردم آنقدر دور بوده‌اند که امکان صحبت با آنها نبوده، بدان معنی است که شما در اکثر اوقات نیازی به برقراری ارتباط با دیگران ندارید، اما دلتان می ‌خواهد کسانی را پیرامون خود داشته باشید.

   

  و بالاخره اگر مردم خیلی دور بوده‌اند یعنی شما در اکثر مواقع نیازی به برقراری ارتباط با دیگران ندارید و از تنها بودن با خودتان راضی هستید.   ادامه مطلب
   عنوان خبر: تست روانشناسی بو

  تست روانشناسی بو

   

  آلن هریس محقق و استاد دانشگاه ، درباره اهمیت رایحه و حس بویایی می گوید:"حس بویایی شما، در مغز و دقیقا در منطقه احساسات اولیه واقع شده است.

  به همین علت است که ارتباطات بویایی تشکیل شده در دوران کودکی ، می تواند شخصیت رفتاری شما و سازه های ثبت آن را در دوران نوجوانی و جوانی شکل دهد.

  بنابراین آن بوی خوشی را که حس می کنید لحظات بسیار شادی را برای شما به وجود می آورد ، انتخاب کرده و ببینید که " رایحه " شخصیت شما چه رنگ و بویی دارد !؟

  تذکر :برای شناخت صحیح پاسخ تست و مبهم نبودن . از گزینه های زیر ، فقط یک گزینه را انتخاب نمایید

  گزینه یک – بوی کلر در استخرهای بزرگ

  گزینه دو – بوی کباب ، همبرگر و …

  گزینه سه – بوی سبزه و گل

  گزینه چهار – بوی کرمهای ضدآفتاب

  گزینه پنج – بوی بچه کوچک

  پاسخ تست :

  گزینه یک – بوی کلر در استخرهای بزرگ

  مطالعات نشان می دهد کسانی که بشدت به بوی تند و تیز کلر در آب استخر علاقه مندند افرادی مخاطره جو و اهل ریسک هستند که مدام به دنبال کسب تجربیات جدید هستند.شما عاشق تجربه کردن و در نتیجه شوکهای غیر آشنایی هستید که یکباره بر شما فرود می آید.

  گزینه دو – بوی کباب ، همبرگر و …

  تحقیقات نشان می دهد که بودن با خانواده برای شما از اهمیت فراوانی برخوردار است و بدین ترتیب همیشه از استرس کمتری نسبت به دیگران بر خوردارید.شما تلاش می کنید تا تمام اوقات فراغت خود را با آنها بگذارنید.

  گزینه سه – بوی سبزه و گل

  آیا به خاطر می آورید که همیشه پدرتان را در کارهای مربوط به گل و گیاه و یا مادرتان را برای آماده کردن میز غذا و جمع کردن آن ، کمک می کردید؟کسانی که عاشق بوی چمنهای تازه کوتاه شده و یا گل و سبزه هستند ، افرادی مسولیت پذیر و دلسوزند و هرگز کاری را در نیمه راه رها نمی کنند.شما با بوی طبیعت زنده اید و این یعنی شادکامی و سرزندگی ، یعنی حیات و شما این حیات بدست آمده از طبیعت را با هیچ چیز عوض نمی کنید !

  گزینه چهار – بوی کرمهای ضدآفتاب

  شما فردی فعال ، برون گرا و با نشاط هستید که شادترین لحظات زندگیتان مربوط به زمانی است که در حال انجام فعالیتی هستید!یک سحرخیز واقعی که با اعتماد به نفس بسیار می تواند روز را به خوبی آغاز کند.

  گزینه پنج – بوی بچه های کوچک

  بوی شیرخشک بچه همیشه شما را سست می کند و بوی نوزادان معمولا حسی غریب را در شما زنده می کند!حسی که به واسطه آن ، خانواده بیش از همه چیز برایتان اهمیت می یابد.شما همانند مادران خانه دار و یا مردانی که عاشق زن و بچه خود هستند ، دوست دارید تمام وقت خود را در خانه بگذرانید و از بودن با نوزاد خود لذت می برید!بوی خوش شیری که همیشه از او می آید ، بی اختیار شما را به سمت خانه می کشاند تا بهترین لحظات را با او سپری کنید.شما در خانه بودن ، آن هم به دور از هرگونه هیاهو و جنجال را به همه چیز ترجیح می دهید   ادامه مطلب
   عنوان خبر: یک تست مفید برای سنجش عملکرد مغز

  یک تست مفید و جالب برای سنجش عملکرد مغز   جدیدترین تست های خودشناسی

  .

  .
  .۱- در متن زیر C را پیدا کنید. از مکان نمای موس استفاده نکنید.

  OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO COOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
  .

   

  ۲- اگر درمتن بالا C را پیدا کردید، حالا ۶ را پیدا کنید.

  ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
  ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
  ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
  ۹۹۹۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
  ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
  ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

  ۳- حالا حرف N رابیابید. کمی مشکل‌تر از قسمت‌های بالا می‌باشد.

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MNMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM

  این یک شوخی نیست.
  اگر قادر بودید که این سه تست را پشت سر بگذارید، شما دیگر هیچ وقت نیاز به دکتر اعصاب و روان نخواهید داشت.
  مغز شما عملکرد خوبی دارد و ازبیماری آلزایمر در امان خواهید بود.   ادامه مطلب
   عنوان خبر: تست خودشناسی تا چه حد فضول هستید ؟

  تست خودشناسی تا چه حد فضول هستید ؟

   

  1-در حال عبور از جلوي منزل يكي از همسايگان كه معمولاً صدايي از خانه آنها شنيده نمي شود، متوجه مشاجره پدر و مادر با يكي از بچه ها مي شويد. به نظر شما اين موضوع آنقدر جالب هست كه بايستيد و به دعواي آنها گوش دهيد؟
  ـ وقت من بيشتر از اين كارهاي بي فايده ارزش دارد.(۰)
  ـ شايد چند دقيقه اي به حرفهاي آنها گوش دهم. (۵)
  ـ تا از كل جريان باخبر نشوم خيالم راحت نمي شود.( ۱۰ )

   

  ۲ -وقت صحبت تلفني با يكي از دوستانتان، مجبوريد براي چند دقيقه پشت خط بمانيد تا او به تماس تلفني ديگري پاسخ دهد. زماني كه دوستتان برمي گردد، از او مي پرسيد چه كسي تماس گرفته بود؟
  - بله (۱۰)
  - خير(۰)

    ۳ -پست اشتباهاً نامه همسايه تان را به منزل شما مي آورد كه عنوان خصوصي دارد، ولي درب پاكت قبلاً باز شده است. آيا نامه را مي خوانيد؟
  - بله (۱۰)
  - خير(۰)

   

   

  ۴ -يكي از افراد حاضر در يك جمع دوستانه به آهستگي مشغول صحبت با تلفن همراهش است. آيا گوشتان را تيز مي كنيد تا ببينيد جريان از چه قرار است؟
  - بله (۱۰)
  - خير(۰)
  :
  ۵ – آيا تا به حال درون كيف كسي را از روي كنجكاوي گشته ايد؟
  - بله (۱۰)
  - خير(۰)

   6- دوستانتان به يك مهماني دعوت شده اند كه شما در ليست مهمانان نبوده ايد، آيا صبح روز بعد از مهماني با آنها تماس مي گيريد تا درباره آنچه در مهماني اتفاق افتاده سؤال كنيد؟
  - بله (۱۰)
  - خير(۰)

   

  ۷-  اگر متوجه روحيه افسرده يكي از دوستان و يا همكارانتان شويد، چه مي كنيد؟
  ـ منتظر مي مانم تا اگر خودش مايل بود سر صحبت را بازكند.(۰)
  ـ سعي مي كنم به نحوي موضوع را به او ربط بدهم تا مسأله مطرح شود. (۵)
  ـ آنقدر اصرار مي كنم تا بالاخره دليل ناراحتي اش را بگويد. (۱۰)

   

   ۸ -فردي كه در وسيله نقليه عمومي كنار شما نشسته، مشغول ديدن تعدادي عكس است. آيا كنجكاوي باعث مي شود زيرچشمي به عكس هاي او نگاه كنيد؟
  - بله (۱۰)
  - خير(۰)

   

   ۹ -بطور اتفاقي كلمه رمز دسترسي به صندوق پست الكترونيكي يكي از دوستانتان را پيدا مي كنيد. آيا نگاهي به اي ميل هاي او مي اندازيد؟
  - بله (۱۰)
  - خير(۰)

   

  ۱۰-  در خيابان راه مي رويد كه مي بينيد دونفر شروع به دعوا مي كنند. آيا مي ايستيد تا ببينيد موضوع چيست؟
  - بله (۱۰)
  - خير(۰)

   

  -جواب تست :

   ۰تا ۳۰ امتياز: شما حتي يك رگ فضولي هم در بدنتان نداريد؛ يا حداقل در امور ديگران فضولي نمي كنيد. دليل آن هم مشخص است: يا فكر مي كنيد كه بايد حريم خصوصي ديگران را محترم بشماريد و يا مشغوليات ذهني بهتري داريد. در هر صورت نتيجه اين است كه به هيچ عنوان در اموري كه به شما ربطي ندارد دخالت نمي كنيد.

   

   ۳۵تا ۷۰ امتياز: خوب، شما طبيعتاً آدم كنجكاوي هستيد. اما خوشبختانه كنجكاويشما كنترل شده است و تمام سعي تان بر اين است كه از دخالت در امور ديگران پرهيز كنيد. بعضي وقتها براي گرفتن اخبار دست اول ممكن است هر كاري بكنيد؛ به خصوص اگر پاي شايعات پر آب و تاب در ميان باشد.

   

   ۷۵تا ۱۰۰امتياز: شما اطلاعاتي درباره تر يا خشك بودن هيزم جهنم نداريد؟ براي شما هيچ چيز هيجان انگيزتر از كشف مسائل شخصي ديگران نيست و در اين باره هر تلاشي كه لازم باشد انجام مي دهيد. احتمالاً تا به حال از طرف دوستانتان لقب فضول را دريافت كرده ايد. اگر اين اتفاق تا به اين لحظه نيفتاده، مطمئن باشيد در آينده اي نه چندان دور خواهد افتاد.   ادامه مطلب
  choose your language
  آمار کاربران
  آخرين مقالات
  · گیاهانی که خواص ضد پیری دارند
  · استحمام کودکان در شب و احتمال سرماخوردگی
  · عامل اصلی چین ‌و چروک پوست صورت و ایجاد کک و مک چیست ؟
  · سیگار لایت، دروغی بیش نیست
  · ارتباط پوست با مشکلات روح
  · فتق چیست و سوالات متداول در مورد جراحی فتق !!!
  · چگونه بوی بد دهان را ریشه‌کن کنیم؟
  · آیا در حمام نفس تان می گیرد؟
  · جوشهای سر سیاه از کجا می آیند ؟
  · چگونه میتوان خوب خوابید
  · وزن ایده آل
  · چرا لباس جراحان سبز و لباس پرستاران سبز و يا آبي است ؟
  · مصرف زرشک براي کبد مفيد است
  · راه مقابله با شوره سر
  · نکات مثبت و منفي آدامس چیست ؟؟؟
  · علایم سنگ کلیه چیست ؟؟؟
  · رفع جوش - خوراکی هایی موثر برای رفع جوشهای صورت!
  · روغن زیتون و خواص جادویی زیتون
  · غذاهای خوش اخلاق کننده
  · طاسي زودرس نشانه ابتلا به سرطان پروستات
  · نوشابه‌هاي انرژي‌زا بي‌اثر هستند
  · 5 غذاي ضروري براي آقايان
  · کاکائو يا ميوه: مسئله اين است!!!
  · 5 خطايي که حين مسواک زدن مرتکب مي شويم!
  · زنان با رتبه بالاتر اجتماعي بيشتر سيگار مي‌کشند!
  · افزایش وزن سریع با چند توصیه غذایی
  · سم مرگبار سیب زمینی و چیپس سرخ کرده
  · مواد غذایی که فکر می کنید مفید است ولی...
  · بچه‌ها از چه سني بايد تنها بخوابند؟
  · خطر طبي لباس هاي تنگ و چسبان
  · مضرات لامپ کم مصرف چیست ؟
  · فوائد زیتون - فواید زیتون - پزشک آدرس
  · فوائد ویژه پرتقال - پزشک آدرس
  · فلفل سبز و خواص آن - پزشک آدرس
  · فواید (فوائد)آلبالو-مضرات آلبالو - پزشک آدرس
  · لیمو ترش خواص درمانی لیمو - پزشک آدرس
  · خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس
  · خواص گیلاس - پزشک آدرس
  · خواص گلابى - پزشک آدرس
  · خواص دارویی سیر - پزشک آدرس
  · میوه های مفید برای قلب - پزشک آدرس
  · خواص گرمک - پزشک آدرس
  · خواص انواع آلو - پزشک آدرس
  · خواص هلو - پزشک آدرس
  · خواص میوه های خشک برای سلامتی - پزشک آدرس
  · خواص میوه ها در یک نگاه - پزشک آدرس
  · خواص خرما - پزشک آدرس
  · خواص توت سفید - پزشک آدرس
  · فوائد به در اسرار به - پزشک آدرس
  · خواص زردآلو - پزشک آدرس
  · خواص عناب - پزشک آدرس
  · خواص انواع لوبیا - پزشک آدرس
  · خواص خیار - پزشک آدرس
  · زرشک خواص و مضرات - پزشک آدرس
  · ذغال اخته یا اختر ذغال - پزشک آدرس
  · خواص اترج - ترنج - ترنگ - بالنگ - پزشک آدرس
  · خواص میوه نارگیل - پزشک آدرس
  · خواص شاه توت - پزشک آدرس
  · کاسنی چیست ؟ - پزشک آدرس
  · خواص پونه ها - پزشک آدرس
  · فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز - پزشک آدرس
  · گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس
  · خواص بهدانه - پزشک آدرس
  · میوه ها و گیاهان آرامبخش - پزشک آدرس
  · خواص هسته زردآلو - پزشک آدرس
  · خواص کدو - پزشک آدرس
  · مضرات گیاهخواری در پوکی استخوان - پزشک آدرس
  · خواص و مضرات چغندر - پزشک آدرس
  · مروری بر خواص کنگر فرنگی - پزشک آدرس
  · داروها به شرطي عمل مي‌كنند كه به آنها اعتقاد داشته باشيم
  · اگر می خواهید چاق شوید، بخوانید
  · مضرات چای کیسه ای یا نپتون
  · چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت
  · حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند
  · استفاده از تلفن همراه مغز را فعال مي‌كند
  · علت تلخی دهان چیست ؟؟؟
  · بهبود روحیه با تماشای گل ها
  · روشهای داشتن ابروانی زيبا و فوق العاده
  · ۶ راه ساده جهت انتخاب هدیه برای آقایون
  · بالاخره برنج بخوریم یا نخوریم ؟؟؟
  · این حرکت‌ها برای رفع خستگی است
  · صبحانه و یادگیری
  · چند تغییر کوچک برای رهایی از خروپف
  · داروی خود را همراه با آب این میوه نخورید
  · چگونه از قلب خود محافظت کنیم؟
  · در رختخواب مطالعه نکنید
  · احساس پسرانه
  · با کودک دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟
  · نکاتی درباره ی تپش قلب
  · ۸ نکته طلایی برای پیشگیری از پوکی استخوان
  · با خوردن اين خوراکيها،پف چشمتان را از بين ببريد!!
  · استفاده طولانی مدت از دمپایی های لاانگشتی سبب کمردرد و آسیب به لگن می شود
  · خواب چه میزان به وزن شما اضافه می کند؟
  · قابل توجه افرادی که هر روز نوشابه می نوشند !!!
  · بهترين ميوه‌ها براي پاك ‌سازي پوست !!
  · ۱۰ اشتباه در ظاهر شما
  · چگونه سریع وزن کم کنیم بطوری که بازگشتی نداشته باشد
  · بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند
  · بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
  · اول بخوانید بعد ازدواج کنید
  · چرا مردان متاهل، مردان مجرد را از ازدواج نهی می‌کنند؟؟
  · چه نکاتی را برای تناسب اندام باید رعایت کرد ؟؟؟
  · راه‌هایی برای فراموشی دوستی‌های بدون سرانجام، بعد از ازدواج
  · برای فرار از خُرخُر چه کنیم؟
  · نوشیدنی که عصبانیت شما را کاهش می دهد
  · روش هاي خانگي براي درمان بيماري هاي زمستاني
  · با رعایت این 11 نکته خوشبخت ترین زوج روی زمین باشید
  · مردها چه زنی را همسر ایده آل می دانند؟
  · به همسرتان به جای "تو" ، بگویید:"شما"
  · خود را به روغن عادت ندهی
  · ویتامین های سبزی را نابود نکنید!
  · راه حلی برای کوتاه کردن دوران سرماخوردگی
  · چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟
  · چهار رفتاری که زندگی عاشقانه را بیمه می‌کند !!
  · پیاده روی کمتر نتیجه بیشتر
  · ۸ دلیل پایین نیامدن وزن
  · خواص آبغوره - خواص سرکه انگور
  · مضرات قلیان بسیار بیشتر از سیگار است
  · مادران آگاه و بلوغ نوجوانی
  · اگر با خانواده همسر مشکل دارید
  · آیا ازدواج باعث چاق‌ شدن می‌شود؟
  · پاکسازی پوست بدون دکتر و آرایشگاه
  · پنج روش عاشق کردن دیگران
  · با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
  · محرمانه در خصوص دختران
  · آیا حجامت تاثیری بر جوش های صورت دارد؟
  · آقایان رابطه عاشقانه را این گونه می خواهند؟!
  · تکنیک های شناخت افراد دورو
  · چای را با آب لیمو بنوشید
  · اصول مذاکره با افراد عصبانی!
  · شما خوشبختید زیرا...
  · اعجاب‌انگیز‌ترین داروی جهان را با شیر بخورید
  · مقالات مفید - قسمت چهارم
  · مقالات مفید - قسمت پنجم
  · لیست تمام پزشکان عمومی تهران
  · متخصص رادیولوژی-تهران-دکتر آزاده آقازاده
  · دکتر بهناز تن آرای-متخصص قلب و عروق-تهران