تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
 عنوان خبر: گلچینی از فواید ویتامینD


گلچینی از فواید ویتامینD

--------------------------------------------------------------------------------
ویتامین D برای بدن همه‌ی ما ضروری است. این ویتامین معجزه آسا برای قلب، دندان و استخوان‌ها مفید است، با سرطان، آلزایمر و درد مقابله و سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند.
--------------------------------------------------------------------------------ویتامین D برای قلب مفید است
ویتامین D می‌تواند مشکلات قلبی عروقی را کاهش دهد. یک پژوهش آلمانی که در سال 2005 انجام شد نشان می‌دهد کمبود ویتامین D یکی از دلایل شایع مشکلات قلبی و عروقی در جهان است. در سال 2008 پژوهش دوم روی 1739 داوطلب حدوداً 59 ساله به مدت 5 سال انجام گرفت. نتیجه این پژوهش ثابت کرد افرادی که میزان ویتامین D بدن آن‌ها کم است، بیشتر در خطر مشکلات قلبی عروقی قرار دارند. ادامه مطلب
 عنوان خبر: سال تولد خود را انتخاب کنید - طالع بینی چینی

با انتخاب سال تولد خود از جدول زیر می توانید متوجه شوید که سال تولد شما با کدامیک از نمادها مطابقت دارد سپس روی همان سال کلیک کنید تا طالع مربوط به خود را مشاهد نمایید


سال تولد خود را انتخاب کنید


سال تولد خود را از لیست زیر انتخاب نماييد ادامه مطلب
 عنوان خبر: طالع بینی چینی متولدین سال خوک

از بهمن سال 1337 تا بهمن سال 1338

از بهمن سال 1349 تا بهمن سال 1350

از بهمن سال 1361 تا بهمن سال 1362

از بهمن سال 1373 تا بهمن سال 1374

از بهمن سال 1385 تا بهمن سال 1386 

از بهمن سال 1397 تا بهمن سال 1398

khook_01


مشخصات کلی متولدين سال خوک

مشاهير متولد سال خوک

مشاغل مناسب متولد سال خوک

متولدين ماههاي سال خوک

رابطه عاطفي ( زن ) متولدين سال خوک

رابطه عاطفي ( مرد ) متولدين سال خوک

رابطه دوستي متولدين سال خوک با سالهاي

رابطه شغلي متولدين سال خوک با سالهاي

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال خوک و فرزندان متولد سال

 
   
      
مشخصات کلی متولدين سال خوک

خوك جنگ جويي جوانمرد، بلند همت، دلير و آشنا به آداب و رسوم، ياور و مهربان،‌سخت گير نسبت به اشتباهات و پرچمدار هميشگي خلوص نيت است كه بلند همتيش سرانجام ناگواري برايش رقم مي زند. مي توانيد به او اطمينان كنيد؛ چرا كه هيچ گاه از اعتماد شما سو ء استفاده نخواهد كرد. او ساده، بي ريا و اطمينان بخش است و اگر به او ستم كنيد، بي پناه، بي دفاع و كمي ساده لوح است.

در حقيقت خوك اجازه مي دهد به آساني فريبش دهند، اشتباهات خود را با متانت مي پذيرد و نسبت به اشتابهات ديگران صبور و بردبار است. او هميشه از بهترين هاي ورزش است. اما هرگز نمي تواند رقابت جو باشد. انصاف خوك به او اجازه نمي دهد كه خود را برتر از ديگران بداند. او همواره از خود مي پرسد كه آيا در كارهايش صداقت لازم را داشته يا خير.

خوك به گونه اي باور نكردني صادق و بي رياست تا جايي كه گاهي ممكن است به خود صدمه بزند. او در برابر بد قولي و بد ذاتي ديگران نمي تواند كاري بكند. به ندرت دروغ مي گويد و آن هم در مواردي است كه مي خواهد خود را از خطر برهاند.

خوك با هوش است؛ اما در مورد مسائل مالي كند ذهن است و ناشيانه عمل مي كند. او در برابر دورويان و فريب كاران عاجز است و خود را به چهار ميخ مي كشد تا اعمالش را توجيه كند.

خوك فروشنده درستكاري است كه به سختي تن به ساخت و پاخت مي دهد. او با اعتقادي آهنين، گفته هاي ديگران را بي هيچ پرسشي مي پذيرد؛ اما در قبولاندن حرف خود به ديگران دچار مشكل است.

خوك دوست و شريكي بي همتاست. او معمولا كم حرف است؛ ولي اگر تصميم به حرف زدن بگيرد، هيچ چيز نمي تواند مانع او شود و آن قدر پرچانگي مي كند تا همه شنوندگان را خسته و هلاك كند.

خوك نيز همچون ميمون با هوش و تشنه دانش است. او علاقه زيادي به مطالعه دارد و هر چه را كه جلوي دستش باشد، مي خواند. خوك، با معلومات به نظر مي رسد؛ اما در حقيقت، بخش عمده معلومات او سطحي است. اگر او را بيازماييد، خواهيد ديد كه طبل تو خالي است. ژاپني ها مي گويند: � خوك صورتي پهن و كله اي كوچك دارد. �

خوك پول پرست و اغلب شهوت ران است. در پشت ظاهر فريبنده و معقول او، اراده اي قوي و قدرتي فراوان پنهان است. او هر هدف، آرزو يا كاري دشوار داشته باشد، وظايف خود را با شايستگي انجام مي هد. اين قدرت، زاييده نيرويي دروني و قابل اعتماد است؛ قدرتي كه هيچ چيز توان برابري با آن را ندارد.

وقتي كه خوك تصميمي بگيرد، هيچ چيز نمي تواند سد راه او شود. اما پيش از تصميم گيري مدتي طولاني همه جوانب را مي سنجد تا جاي كه به بي تدبيري متهم مي شود. او براي رهايي از مسائل بغرنج، گاه آن قدر اين در و آن در مي زند كه شخصيت خود را زير سوال مي برد.

هرگز از روي ظاهر ضعيف خوك درباره اش قضاوت نكنيد؛ چرا كه اين ضعف ظاهري صرفا ناشي از صلح طلبي ذاتي اوست.

خوك دوستان اندكي دارد، اما آنان را تا پايان عمر حفظ خواهد كرد و از هيچ فداكاري در حق آنان كوتاهي نمي كند. او با دوستان برگزيده خود - كه شايستگي عشق و محبت او را دارند - بسيار محترمانه برخورد مي كند.

زنان متولد سال خوك، عاشق حضور در جمع و ميهماني هستند. آنان در خانه داري بي نظيرند.

شخصيت خوك، به رغم بي طرفي وي، پر تحرك و خلاق است و اگر از جنگ و جدل بيزار و گريزان نبود، ياغي نيز محسوب مي شد.

او هميشه ترجيح مي دهد در بحث راه فراري بيابد و وانمود كند كه عقيده اش را تغيير داده است تا خود را دچار زحمت و دردسر نكند.

او تا زماني كه از شما خوشش نيايد، در صحبت را باز نمي كند و اگر لطف كند وارد گفت و گوي شود، شما را مفتخر كرده است!

خوك به ندرت به امور قضايي مي پردازد و چه بهتر؛ زيرا اگر محق هم باشد، سادگي و صداقتش به ضرر او و به نفع طرف هاي دعوا تمام خواهد شد؛ شرقي ها مي گويند: براي برنده شدن در امور قضايي، بهتر است صداقت، شرافت و وجدان را از پنجره بيرون بيندازيد!

خوك در هر شرايطي مي تواند كار كند؛ زيرا هوشياري و توانايي اش در انجام كارهاي سخت، از او آدم موفقي مي سازد؛ همچنين به علت حساسيت فراوانش، در زمينه شعر و ادبيات نيز موفق است.

خوك مي تواند به آساني به سگ ها نزديك شود. خوك هر شغلي را كه برگزيند مي تواند زندگي خود را تامين كند و پول و امكانات از سر و كولش مي ريزد و تا زنده است، مردم به او كمك مي كنند و از همين راه، ممكن است بسيار ثروتمند شود.

در مشرق زمين، مشهور است كه مي گويند: مردم به خوك كمك مي كنند، خوراك مي دهند و او را چاق و چله مي كنند تا شام بهتري براي شب سال نو داشته باشند. لذا خوك بسيار محافظه كار است و به هيچ كس اعتماد نمي كند. ممكن است اين گفته درست باشد اما شكي نيست كه مردم از زود باوري و سادگي خوك سو ءاستفاده مي كنند.

از اين حرفها درباره زندگي عشقي او نيز مي گويند. او اغلب فريب مي خورد، نااميد مي شود، اشتباه مي كند و هميشه عاشق است.

خانم خوك ها مادران بسيار خوبي هستند. به خوك ها سفارش مي كنيم با متولدان سال گربه ازدواج كنند؛ چرا كه بهترين راه جلوگيري از كشمكش و درگيري خانوادگي، همين است.

خوك بايد از مار فاصله بگيرد، چرا كه مار او را اسير و برده خود مي كند و آنچنان به دور او حلقه مي زند و او را مي فشارد كه توان هر حركتي را از او سلب مي كند. وجود خوك براي بز مفيد واقع مي شود.

دوران كودكي خوك در آرامش كامل سپري مي شود. در دوران جواني انبوهي از مشكلات خانوادگي او را در بر مي گيرد؛ اما خوك خجالتي و محتاط، براي حل مشكلاتش، از كسي در خواست كمك نخواهد كرد. او مي كوشد خود مشكلاتش را حل كند. در واقع اين پنهان ساختن مشكلات از ديگران به او صدمات فراواني ميزند زيرا هيچ كس نمي فهمد كه او در چه جهنمي دست و پا مي زند.

اگر زاد روز او از جشن هاي سنتي ( عيد تت ) فاصله داشته باشد، نااميدي كمتري در كمين او خواهد بود، اما هر چه به سال نو در كشورهاي آسيايي نزديك تر باشد، با مشكلات بيشتري مواجه مي شود، به او خيانت خواهد شد، مسخره اش خواهند داد و در نهايت ممكن است خورده شود!

قصه سه بچه خوك  ريشه در اين باور خرافي دارد.


مشاهير متولد سال خوک

روچيلد اول، راكفلر اول و فورد اول ، سن ايگناتيوس لويولا، فدريكوگارسيالوركا، فرانسواويون و آلبرت شوايترز ، پاسگال، لوكوبوزيه، فيلد مارشال مونتگمري، مارشال فوخ و ژرژ پمپيدو ، هنري هشتم ، بيسمارك ، اليوركرامول، مادام دومانتنون و فرانسواز ساگان

   
مشاغل مناسب متولد سال خوک

توليد كننده، پزشك، محقق، مهندس معمار، فيلم ساز، نويسنده، شاعر، نقاش، تاجر، هنرمند مردمي، هنرپيشه، دلقك، كمدين
 

متولدین ماههای سال خوک

قلبي مهربان در سينه يك خوك!

فروردين

او بچه خوكي ضعيف؛ اما بي اندازه جذاب است.

ارديبهشت

خوك خنده دار و لوده! اگر بچه خوك ها مانعش نشوند، به خوبي پيشرفت خواهد كرد.

خرداد

او بيسكويتي زنجبيلي به شكل خوك است و بايد مواظب باشد كه خورده نشود.

تير

خوك سطح بالا! در اصالتش ترديدي نيست.

مرداد

يك قلك خوكي شكل! او هميشه گرفتار بي پولي است.

شهريور

يك خوك واقعي! او بسيار ساده لوح است و عاقبت خورده خواهد شد!

مهر

خوك پر طاقت و تند خو! او مي تواند دو دوزه بازي كند.

آبان

خوك منطقي! او هميشه از خود مي پرسد كه به درد همبرگر مي خورد يا استيك!

آذر

خوك رياضت كش! او بيش از حد اخمو و جدي است.

دي

خوك شايسته و متعادل! سرانجام موفقيت از آن اوست.

بهمن

خوك تمام عيار و واقعي!

اسفند

 

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال خوک با سالهای دیگر

خوب است. هر دو روشنفكر و در زندگي بي باك هستند. اين دو در كنار هم خوشبخت خواهند شد.

موش

خوك با هر شرايطي خود را وفق مي دهد؛ اما تحمل رنج و زحمت و فقر را ندارد. او هميشه شهامت از نو شروع كردن را دارد.

گاو

خوك، ببر را درك مي كند و به او احترام مي گذارد. خطر نابودي خوك را تهديد مي كند؛ اما او، آن قدر رشد كرده است كه بتواند از خود مواظبت كند.

ببر

عالي است؛ البته تا زماني كه خوك بتواند دنبال خلاف كاري و بزه كاري نرود.

گربه

بله، خوك مي داند چگونه چرب زباني و دلربايي كند. او موجودي بسيار مهربان و مطلوب است و دوست دارد مورد پسند واقع شود.

اژدها

خوك پير دوست داشتني! بيچاره خوك پير! سر انجام مار او را خفه خواهد كرد.

مار

اسب با خودخواهي ويژه اش از خوك سو ء استفاده خواهد كرد و خوك روي خوشبختي و شادي را نخواهد ديد.

اسب

تا زماني كه بز رفتارش درست باشد خوك با او مي سازد. هر چند بز نمي تواند خود را مهار كند.

بز

امكان پذير است. فريب دادن خوك، براي ميمون زحمتي ندارد؛ اما اين كار براي ميمون لذت بخش نيست؛ افزون بر اين، او زياد به خوك فكر مي كند.

ميمون

اين دو نمي توانند با هم كنار بيايند. خروس قدرتمند خوك را از ميدان به در مي كند.

خروس

خوب است. خوك عاشق زندگي است و همين رياضت طلبي سگ را تعديل مي كند. آنها هر دو سخاوتمندند و خوك غالبا ثروتمند است.

سگ

زوج خوبي هستند. آنها به خوبي با يكديگر كنار مي آيند. سازش اين دو با هم زبانزد خاص و عام است.

خوك

 

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال خوک با سالهای دیگر

خوب است. به شرط آن كه موش پرخاشگري نكند؛ زيرا خوك طرفدار خشونت نيست.

موش

خوك براي ارضاي خواسته هاي سركوب شده خود، به هر دري خواهد زد و اين خوك را به دردسر مي اندازد.

گاو

چرا كه نه؟ البته تا وقتي كه خانم ببر، ناخواسته و ندانسته، از جنبه هاي مثبت وجود خوك سو ء استفاده نكند.

ببر

تا زماني كه خانم گربه، بتواند هرزه گردي هاي خوك را تحمل كند، همه چيز خوب پيش خواهد رفت! اما خوك هم بايد سرگرمي هاي بيرون از خانه را طوري ترتيب دهد كه خانم گربه متوجه آنها نشود!

گربه

بله، خوك مرتب براي اژدها دم تكان مي دهد و تملق او را مي گويد و اين براي او خيلي بد است!

اژدها

خوك بيچاره! او اسير خواهد بود و حتي علاقه اي به لطيفه هاي عاميانه هم نشان نخواهد داد.

مار

خوك از رابطه زناشويي اش رضايت چنداني نخواهد داشت و دائم از خودخواهي هاي اسب خواهد رنجيد.

اسب

تا زماني كه خوك ثروتمند باشد، بز راضي و خوشحال خواهد ماند؛ اما بايد ديد كه آيا خوك قادر به مهار كردن بز هست يا نه؟

بز

چرا كه نه؟ ميمون از آقاي خوك تعريف و تمجيد مي كند.

ميمون

امكان پذير است، زيرا خوك، بيش از اندازه صبور و نرم خوست.

خروس

عالي است. عشق اين دو متكي بر تفاهم، درك و احترام متقابل است.

سگ

زوج خوبي هستند. آنها به خوبي با يكديگر كنار مي آيند. سازش اين دو با هم زبانزد خاص و عام است.

خوك

 

رابطه دوستی متولدین سال خوک با سالهای دیگر

دو دوست خوب كه از بودن در كنار هم لذت مي برند و خوشحالند. پرخاشگري موش بر خوك تاثير نمي گذارد.

موش

بله، به شرطي كه زياد يكديگر را نبينند!

گاو

بله، به خوبي با هم سازش مي كنند؛ اما خوك بايد محتاط باشد.

ببر

بله، به شرط آن كه زياد با هم بيرون نروند؛ چون پرخاشگري خوك گربه را مي ترساند.

گربه

ارتباطي ساده و آرام است. اين دو در كنار هم مشكلي نخواهند داشت؛ ولي شادي و تفريحي هم در كار نيست.

اژدها

هم بله، هم نه. با گذشت زمان همه چيز مشخص مي شود.

مار

خوك ساكت و بردبار خواهد بود و حق با اوست.

اسب

بله، خوك به خوبي مي داند چگونه بايد با بزها رفتار كند؛ در عين حال دلباخته آنها نيز هست.

بز

براي هم دوستان خوبي هستند چرا كه ميمون واقعاً به خوك احترام مي گذارد!

ميمون

بهتر است خوك فاصله اش را با خروس حفظ كند!

خروس

اين دو بسيار به يك ديگر وفادارند. خوك با كمك خود به سگ او را از نگراني مي رهاند.

سگ

دو دوست عالي با خواسته هاي مشابه، دو يار جدا نشدني، دو همرزم كه هميشه با يك ديگرند.

خوك

 

رابطه شغلی متولدین سال خوک با سالهای دیگر

موش مي كوشد با نيرنگ، سر خوك كلاه بگذارد؛ اما در امور تجاري بخت هميشه با خوك يار است.

موش

براي خوك بازده كاري گاو پذيرفتني و رضايت بخش است و مي تواند به او استفاده فراوان برساند.

گاو

سخاوت ببر بسيار زياد است و توجه ندارد كه براي خوك خطري بزرگ و هميشگي به شمار مي آيد.

ببر

بله. گربه هوشيار و خوك بيش از حد خوش اقبال است. آنها با همكاري يك ديگر پول فراواني عايدشان خواهد شد.

گربه

موفقيت آنها حتمي است؛ به خصوص كه خوك تا حدي متواضع و فروتن است.

اژدها

خوك نياز چنداني به خرد و دانايي مار ندارد و مار صدمه مي بيند.

مار

همكاران مناسبي نيستند. عقايد اين دو با يك ديگر متفاوت است.

اسب

اين دو براي يك ديگر مفيد خواهند بود و حتي بز مي تواند به خوك كمك كند!

بز

ميمون دلايل زيادي براي اين همكاري دارد. خوك اين را مي داند و شراكت با او را دوست دارد. رفتار ميمون نيز كاملا سخاوت مندانه خواهد بود. اين همكاري براي او هم جالب است!

ميمون

خوك در امور تجاري به خروس اعتماد ندارد؛ بنابراين از همكاري با او صرف نظر خواهد كرد.

خروس

بله، سگ با سخاوت است؛ اما اگر خوك اشتباه كند، مجازات خواهد شد. آنها دست در دست هم، ديگران را فريب خواهند داد.

سگ

اين دو در همكاري با يك ديگر كامياب مي شوند و به هر كاري دست بزنند، بخت يارشان خواهد بود.

خوك

 
ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال خوک و فرزندان متولد سال

خوب است. آنها در كنار يك ديگر بسيار شاد خواهند بود و خوك به سو ء استفاده موش از اين موقعيت، اهميت نمي دهد.

موش

بدك نيست؛ گر چه گاو كمي تودار است.

گاو

بله، اما ببر ناراضي است؛ چون هميشه پرتوقع است.

ببر

رابطه بسيار خوبي است؛ اما بي تفاوتي غير طبيعي گربه نسبت به خانواده باعث رنجش خوكح مي شود.

گربه

خوب است. خوك مي تواند براي اژدها مفيد واقع شود.

اژدها

عملي است؛ اما به خوك بستگي دارد. مادر متولد سال خوك، برده وار به فرزندش خدمت خواهد كرد.

مار

اسب، خانه را زودتر از آنچه انتظار مي رود، ترك خواهد كرد. دوري اسب از خانه به شدت خوك را آزرده و ناراحت مي كند.

اسب

از بخت خوب بز، خوك تا پايان عمر از او حمايت خواهد كرد. اين دو عاشقانه يك ديگر را دوست دارند.

بز

عالي است. ميمون خوك را متعجب و سرگرم مي كند و شگفت آن كه ميمون به خوك احترام فراوان مي گذارد.

ميمون

خوشا به سعادت خروس! خوك حاضر است خود را به آب و آتش بزند تا خروس او را درك كند و باعث شادي وي شود.

خروس

اين دو با يك ديگر خوب كنار مي آيند. خوك در همه كارها حامي سگ است؛ اما سگ مثل هميشه احساس نارضايتي مي كند.

سگ

بله، اين دو دوستاني واقعي هستند و از بودن در كنار هم لذت زيادي مي برند. آنها اغلب با هم هستند.

خوك
 ادامه مطلب
 عنوان خبر: طالع بینی چینی متولدین سال سگ

سگ وفادار و وظیفه شناس

از بهمن سال 1336 تا بهمن سال 1337

از بهمن سال 1348 تا بهمن سال 1349

از بهمن سال 1360 تا بهمن سال 1361

از بهمن سال 1372 تا بهمن سال 1373

از بهمن سال 1384 تا بهمن سال 1385 

از بهمن سال 1396 تا بهمن سال 1397

sag


مشخصات کلی متولدين سال سگ

مشاهير متولد سال سگ

مشاغل مناسب متولد سال سگ

متولدين ماههاي سال سگ

رابطه عاطفي ( زن ) متولدين سال سگ

رابطه عاطفي ( مرد ) متولدين سال سگ

رابطه دوستي متولدين سال سگ با سالهاي

رابطه شغلي متولدين سال سگ با سالهاي

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال سگ و فرزندان متولد سال

 
   
      
مشخصات کلی متولدين سال سگ

موجودي غمناك و نگران
سگ موجودي غمناك و نگران است، هميشه حالت دفاعي به خود مي گيرد و لحظه اي اين حالت را ترك نمي كند. او هميشه در حال نگهباني است و هوشيارانه اطراف را زير نظر دارد.

او موجودي درون گراست كه به سختي احساسات واقعي خود را آشكار مي كند و آن هم زماني است كه حقيقتا ضرورت اين كار را احساس كند. او بيش از حد يك دنده است و مي داند كه چه مي خواهد. او اغلب با بدگماني، دلواپس زبان تيز و صراحت ناخوشايند و شديد خود است.

سگ بيش از هر كس به كليات موضوع توجه نمي كند و در جزئيات مسائل غرق مي شود و مرتب انتقاد مي كند. به نظر مي رشد كه او در برخورد با هر چيز، بي برو و برگشت، دنبال عيوب مي گردد؛ چرا كه در حقيقت بدبين ترين موجود دنياست و هر چيز را در چهاچوب قوانين طبيعي آن مي پذيرد.

او همواره پيش از ديگران عليه بي عدالتي فرياد مي زند؛ زيرا شجاعت اين كار را دارد.

او ممكن است كمي گوشه گير و بي اعتنا باشد؛ اما روحيه انتقادي، ذوق طنز و نيز عظمت آشكار روحش، او را زا متهم شدن به تنگ نظري و خود پسندي بر كنار مي دارد.

فراموش نكنيد كه سگ موجودي غير اجتماعي است و از هر نوع شلوغي گريزان است. او در روابط عاشقانه، بي احساس به نظر مي رسد؛ اما اين تصور نادرست است. در واقع، علت اصلي اين حالت، نگراني، شك و بي اعتمادي اون نسبت به احساسات خود و ديگران است. با تمام اين عيوب، مي توان اصيل ترين خصلت هاي ذاتي انسان را يك جا در وجود سگ پيدا كرد. سگ باوفا، راستگو، درستكار و بسيار وظيفه شناس است. شما مي توانيد به او اعتماد كنيد؛ چرا كه هيچ گاه نااميدتان نخواهد كرد. او بهتر از هر كسي رازدار است؛ زيرا در شعور و رازداري گوي سبقت را از همگان ربوده است. او از بازگو كردن رازها و صحبت هاي خصوصي ديگران بيزار است. موضوع صحبت هاي سگ مبتذل و بي قد و قيمت است و گاهي منظور خود را نادرست بيان مي كند.

او به ندرت در جمع خود نمايي مي كند؛ اما بسيار با هوش است و هيچ كس بهتر از او نمي تواند به صحبت هاي ديگران گوش فرا دهد.

سگ به آساني مي تواند اعتماد ديگران را به خود جلب كند و حق نيز همين است. او هميشه نهايت تلاش خود را براي ديگران مي كند و در فداكاري تا مرز فدا شدن پيش مي رود. همگان به او احترام گذاشته و ارزش خاصي برايش قائلند و حق دارند، چرا كه شايسته احترام است.

در طول تاريخ، اغلب قهرمانان عدالت، در سال سگ متولد شده اند؛ زيرا از ديد سگ هر نوع بي عدالتي منفور است و تا زماني كه بي عدالتي رخت از جهان بر نبندد، نبايد از پا نشست.

سگ از بي بند و باري ديگران، جنگ، وقايع ناگوار، شكست، بيكاري، گرسنگي مردم جهان و فاجعه هاي انساني در گذشته، حال و آينده رنج مي برد. خوشبختانه به ندرت اتفاق مي افتد كه سگ قهرمان، هدف بي ارزشي را تعقيب كند. او هميشه مي داند كه چه مي خواهد و به آن دست مي يابد.

سگ، فيلسوف و معلم اخلاق است و از ماديات روي گردان است. وقتي پولي به دست بياورد؛ سخاوتمندانه خرجش مي كند و اهميتي براي آن قائل نيست. در واقع، او علاقه اي به پول ندارد. سگ چه ولگرد ابشد و چه ناز پروده، دوستدار سادگي است و هيچ گاه از بي ساز و برگ بودن، نگران نمي شود، اما اگر به هر علت نياز ناگهاني به پول پيدا كند، هيچ كس بهتر از او، راه به دست آوردن آن را نمي داند.

سگ با وفا، مي تواند سرپرست بي نظيري براي واحدهاي صنعتي، رهبر فعالي براي اتحاديه ها،‌روحاني و مربي چيره دستي باشد؛ اما در هر حال او سخنوري با نظرات و عقايد اصيل و عميق است. او در صورت لزوم قادر است مردم را رهبري كند و مردم نيز از پيروي او خشنود خواهند شد؛‌ زيرا شرافت، صداقت و ويژگي هاي مثبت سگ را در هيچ نماد ديگري نمي توان يافت؛ افزون بر اين نشاني از جاه طلبي در او ديده نمي شود.

سگ در عشق نيز صادق و ثابت قدم است؛ اما تا عمر دارد، درگير مشكلات احساسي خواهد بود كه خود مسبب آنهاست؛ زيرا با هيجانات مداوم، احساسات ناپايدار، شك و نگراني هميشگي اش شريك عشق خود را مي آزارد و هميشه دلواپس است.

سه دوره زندگي سگ در بي اعتمادي و ترديد و به دليل گرفتاري هاي شغلي، به سختي سپري مي شود. دوران كودكي او بي سامان است و در دوران جواني با مشكلات زيادي دست به گريبان مي شود. در ميانسالي به دليل گرفتاري هاي شغلي، احساس نااميدي و شكست مي كند و در دوران پيري، همواره از اين كه كاري براي انمجام دادن ندارد، تاسف مي خورد!

در هر صورت، سگي كه روز متولد شده در مقايسه با سگي كه شب هنگام زاده شده، زندگي آرام تر و كم دردسر تري خواهد داشت؛ افزون بر اين. وظيفه سگ در شب نگهباني از خانه است. او همواره بيدار و مراقب است، براي فراري دادن و ترساندن دزدها پارس مي كند و فرصتي براي استراحت ندارد. كوتاه سخن آن كه سگ هاي زاده شده در شب، ناچار بايد به زندگي سگي تن در بدهند!

   
مشاهير متولد سال سگ

برتولت برشت، لنين، ولتر، سقراط، مولير، و لئون بلوم ، مارسل پروست، يوري گاگارين، فيدو، گي دوماپاسان و لويي شانزدهم ، شونبرگ ، وينستون چرچيل ، ال جلسون ، جرج جرشوين ، مايکل جکسون ، سقراط


   
مشاغل مناسب متولد سال سگ

عضو فعال اتحاديه، كارخانه دار، سر كارگر، منتقد، معلم يا مربي، نويسنده، فيلسوف، متفكر، معلم اخلاق، قاضي، پزشك، محقق، دانشمند، سياستمداري واقع بين و بي طرف، جاسوس

متولدين ماههای سال سگ

سگ مبارزه! او به دنياي ناشناخته ها سفر مي كند.

فروردين

سگ با وفا و مورد اعتماد! بدبيني و صراحت او كمتر از بقيه سگ هاست.

ارديبهشت

سگ بي اصل و نسب! او بد ظاهر و خوش باطن است.

خرداد

سگ دست آموز! او حساس، آسيب پذير، درستكار و تندخوست و هميشه خود را فداي ديگران مي كند.

تير

سگ پر سر و صدا. او دائماً پارس مي كند تا دشمن را از دروازه دور نگه دارد.

مرداد

سگ فني! او اهداف خطرناك را تعقيب نخواهد كرد.

شهريور

يك هاپو! او موجودي ضعيف است كه به برخوردهايي قانع كننده احتياج دارد.

مهر

سگ ولگرد! او به ميل و اشتياقش براي جنگ و جدال اعتمادي ندارد.

آبان

او توله سگي است كه وَرجه و و�رجه مي كند و هيچ چيز نمي تواند جلويش را بگيرد.

آذر

سگ نگهبان. شما مي توانيد به او اعتماد كنيد، اما به ياد داشته باشيد كه بسيار عصبي است.

دي

سگ عاقل! او روشنفكر ترين سگ هاست.

بهمن

دوست با وفا! او علاقه به يادگيري شنا دارد.

اسفند


 

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال سگ با سالهای دیگر

رابطه جالبي است. اگر آقاي موش كمتر در خانه بماند، كارها به خوبي پيش مي رود، در غير اين صورت، خانم سگ مرتب به او غر مي زند.

موش

مشكلاتي وجود دارد. سگ شورشي و گاو ارتجاعي است. اين دو داراي دو نگرش كاملا متفاوت هستند.

گاو

ممكن است رابطه خوبي باشد. آنها اهداف مشتركي دارند و در يك جبهه مي جنگند؛ اما ممكن است در اين ميان عشق را فراموش كنند.

ببر

تا زماني كه بتوانند آرامش خود را حفظ كنند؛ مشكلي پيش نخواهد آمد؛ اما اگر سگ تنها به فكر هدفش باشد، زندگي براي گربه عذاب آور خواهد شد.

گربه

سگ واقع بين خصلت هاي واقعي اژدهاي مغرور را مي بيند و او را دچار ياس مي كند؛ بنابراين هيچ يك در زندگي خوشبخت نخواهند شد.

اژدها

مار آنچه را كه بخواهد، انجام مي دهد و حتي اگر سگ اسير او شود، واكنشي از خود نشان نمي دهد.

مار

بله، چرا كه نه؟ سگ ـ كه نگران اهدافش است ـ خود را با ميل و رغبت در اختيار اسب قرار مي دهد و حسود هم نيست.

اسب

نه، اين ديگر زياده روي است! هر دو به شدت بدبين هستند و زندگي غم انگيزي خواهند داشت.

بز

توصيه نمي شود. سگ موجدي آرمانگراست و از بودن در كنار ميمون رنج خواهد برد.

ميمون

نه، سگ از مسخره بازي هاي آزار دهنده خوشش نمي آيد و بدبيني او از حد خواهد گذشت.

خروس

بله، اما نسبت به هم سرد هستند و درگير مشكلات مالي خواهند شد.

سگ

عالي است. عشق اين دو متكي بر تفاهم، درك و احترام متقابل است.

خوكرابطه عاطفی ( مرد ) متولدين سال سگ با سالهای دیگر

رابطه جالبي است. اگر آقاي موش كمتر در خانه بماند، كارها به خوبي پيش مي رود، در غير اين صورت، خانم سگ مرتب به او غر مي زند.

موش

مشكلاتي وجود دارد. سگ شورشي و گاو ارتجاعي است. اين دو داراي دو نگرش كاملا متفاوت هستند.

گاو

ممكن است رابطه خوبي باشد. آنها اهداف مشتركي دارند و در يك جبهه مي جنگند؛ اما ممكن است در اين ميان عشق را فراموش كنند.

ببر

تا زماني كه بتوانند آرامش خود را حفظ كنند؛ مشكلي پيش نخواهد آمد؛ اما اگر سگ تنها به فكر هدفش باشد، زندگي براي گربه عذاب آور خواهد شد.

گربه

سگ واقع بين خصلت هاي واقعي اژدهاي مغرور را مي بيند و او را دچار ياس مي كند؛ بنابراين هيچ يك در زندگي خوشبخت نخواهند شد.

اژدها

مار آنچه را كه بخواهد، انجام مي دهد و حتي اگر سگ اسير او شود، واكنشي از خود نشان نمي دهد.

مار

بله، چرا كه نه؟ سگ ـ كه نگران اهدافش است ـ خود را با ميل و رغبت در اختيار اسب قرار مي دهد و حسود هم نيست.

اسب

نه، اين ديگر زياده روي است! هر دو به شدت بدبين هستند و زندگي غم انگيزي خواهند داشت.

بز

توصيه نمي شود. سگ موجدي آرمانگراست و از بودن در كنار ميمون رنج خواهد برد.

ميمون

نه، سگ از مسخره بازي هاي آزار دهنده خوشش نمي آيد و بدبيني او از حد خواهد گذشت.

خروس

بله، اما نسبت به هم سرد هستند و درگير مشكلات مالي خواهند شد.

سگ

عالي است. عشق اين دو متكي بر تفاهم، درك و احترام متقابل است.

خوك

 

رابطه دوستی متولدین سال سگ با سالهای دیگر

نه، اهداف موش براي سگ بي ارزش است.

موش

تصور رابطه دوستانه بين اين دو مشكل است.

گاو

دوستي محكم تر از اين غير ممكن است.

ببر

بله، دست كم گربه از روي ترحم حرف هاي سگ را گوش خواهد داد، حتي اگر كاري از دستش ساخته نباشد.

گربه

نه، سگ كاملا واقع بين است و اژدها را مايوس مي كند.

اژدها

مشكل است. بهتر است دوستي خود را در حد يك ارتباط اجتماعي حفظ كنند.

مار

آنها درباره سياست بحث خواهند كرد؛ البته اگر باهم موافق و متحد باشند! چرا كه نه؟

اسب

غير ممكن است. اين دو به سختي با هم كنار مي آيند.

بز

شايد... كسي چه مي داند، اما ميمون كسي نيست كه به سادگي كسي را تحسين كند.

ميمون

بين اين دو هميشه فاصله هست؛ يك نرده، يك ديوار، يك جوي يا يك دنيا!

خروس

دو دوست خوب. اما دوستي اين دو را نمي توان زنده و شادي بخش دانست.

سگ

اين دو بسيار به يك ديگر وفادارند. خوك با كمك خود به سگ او را از نگراني مي رهاند.

خوك

 

رابطه شغلی متولدین سال سگ با سالهای دیگر

اگر چه سگ واقع بين است، ولي در مقايسه با موش پول دوست و آرمانگرا محسوب مي شود.

موش

اين دو ـ كه هيچ وجه مشتركي ندارند ـ چطور مي توانند در كار با يكديگر موفق باشند؟!

گاو

اين دو مي توانند هر كاري را با هم انجام دهند؛ به جز همكاري شغلي!

ببر

گربه با هوش و واقع بين و سگ با وفا و مادي گراست. اين دو مي توانند براي يكديگر مفيد واقع شوند.

گربه

نه، سگ درون اژدها را مي بيند و اژدها چنين حالتي را دوست ندارد.

اژدها

چرا كه نه؟ امكان پذير است؛ اما چندان چنگي به دل نمي زند.

مار

چرا كه نه؟ البته به شرط آن كه رابطه خود را به شراكت كاري محدود كنند و برخوردهاي اجتماعي نداشته باشند.

اسب

نه، سگ معتقد است كه مي تواند به كارهاي جدي تري بپردازد.

بز

براي هيچ يك از آنها در اين شراكت نفعي وجود ندارد! سگ اجازه نمي دهد ميمون هر كاري دلش مي خواهد، انجام دهد و ميمون از سگ مي ترسد.

ميمون

خدا آن روز را نياورد! اين دو كوچك ترين وجه مشتركي با هم ندارند و اين فاجعه آميز است.

خروس

اين دو همكاري با يك ديگر را دوست ندارند و بي توجهي آنها به كار، باعث نابودي شان خواهد شد.

سگ

بله، سگ با سخاوت است؛ اما اگر خوك اشتباه كند، مجازات خواهد شد. آنها دست در دست هم، ديگران را فريب خواهند داد.

خوك

 

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال سگ و فرزندان متولد سالهای دیگر

سگ با وجود حس وظيفه شناسي و حسن نيت خود، زياد به موش علاقه ندارد.

موش

هر دو كج فهم هستند. آنها درباره هم قضاوت مي كنند و نقص ها و كمبود هاي يك ديگر رامي يابند.

گاو

خوب است. سگ به فرزندش بسيار مي بالد و امكانات زيادي برايش فراهم مي كند.

ببر

اين دو با هم خوب مي سازند. اگر پدر در سال سگ متولد شده باشد و دختر در سال گربه، چه بهتر!

گربه

اين دو هرگز با يك ديگر كنار نمي آيند. سگ هوشيار است و اژدها نمي تواند انتقادات مداوم او را نسبت به خود تحمل كند.

اژدها

سگ احساس مي كند مار در آستين خود پرورده. او تفكرات هوشمندانه را دوست ندارد.

مار

اين موضوع كه اسب دوست دارد به راه خود برود براي سگ مهم نيست؛ بلكه خود پسندي اسب، سگ را نگران و نااميد مي كند.

اسب

مشكل است. سگ با نااميدي دست از بز مي شويد.

بز

سگ، ميمون را جدي نمي گيرد، ميمون نيز همين طور.

ميمون

هر دو از هم دوري مي كنند. اين دو هيچ وجه مشتركي ندارند و بلند آوازي خروس باعث رنجش سگ مي شود.

خروس

بهتر از اين نمي شود؛ هر چند براي اعضاي ديگر خانواده، كمي خطرناك به نظر مي رسد.

سگ

بله، گرچه بي تجربگي و خشونت خوك سگ را ناراحت مي كند.

خوك
 ادامه مطلب
 عنوان خبر: طالع بینی چینی متولدین سال خروس

خروس پرجنب و جوش از بهمن سال 1335 تا بهمن سال 1336

از بهمن سال 1347 تا بهمن سال 1348

از بهمن سال 1359 تا بهمن سال 1360

از بهمن سال 1371 تا بهمن سال 1372

از بهمن سال 1383 تا بهمن سال 1384 

از بهمن سال 1395 تا بهمن سال 1396

khooroos


مشخصات کلی متولدين سال خروس

مشاهير متولد سال خروس

مشاغل مناسب متولد سال خروس

متولدين ماههاي سال خروس

رابطه عاطفي ( زن ) متولدين سال خروس

رابطه عاطفي ( مرد ) متولدين سال خروس

رابطه دوستي متولدين سال خروس با سالهاي

رابطه شغلي متولدين سال خروس با سالهاي

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال خروس و فرزندان متولد سال

 
   
      
مشخصات کلی متولدين سال خروس

كاوشگر باغچه ها
ويتنامي ها ترجيح مي دهند اين نماد را � جوجه � بنامند كه البته متولدان اين سال هرگز آن را نمي پسندند؛ بنابراين ما نيز مانند ژاپني ها از واژه � خروس � استفاده مي كنيم، خروس موجودي خيال باف است و خود را تافته جدا بافته مي داند و دوست دارد همه از او تعريف و تمجيد كنند.

خروس به راحتي افكار و عقايد خود را بيان مي كند و براي دفاع از گفته هاي خود تا مرز پرخاشگري و ستيزه جويي مي تازد.

اين طرز فكر و رفتار ناخوشايند خروس اطرافيانش را آزرده مي سازد؛ ولي آنان با وقار تمام از اين بي ادبي خروس چشم پوشي مي كنند و آن را ناشي از صراحت در بيان و عادات عجيب او مي دانند كه البته سخت در اشتباهند، بي شك خروس صريح و صادق است و هر چه به فكرش برسد، به زبان مي آورد؛ بي آن كه نكته اي را از قلم بيندازد. اما بايد گفت اين صراحت خروس كه صفت ذاتي اوست چندان پسنديده نيست و نوعي خودخواهي به حساب مي آيد؛ چرا كه او اهميتي براي احساسات ديگران قائل نيست و هرگز درك نمي كند كه چرا بايد براي ديگران ارزش قائل شود.

خروس براي حفظ موقعيت خود، ناگزير به نيرنگ دست مي يازد. البته اين نيز تصوري واهي و باطل است. مطمئناً او دوست دارد جلب نظر كند لذا بدش نمي آيد كمي به خودش برسد؛ اما در واقع او بسيار محافظه كار و سنت گراست و اين حالت خود را به صحنه سياست نيز تعميم مي دهد.

خروس معتقد است كه هميشه حق با اوست و مي داند چه كاري انجام مي دهد. او به هيچكس اعتماد ندارد و خود محور است و از طرف ديگر در نصيحت كردن ديگران پافشاري مي كند و سنگ تمام مي گذارد.

خروس در ظاهر شجاع، ماجراجو، و بي پرواست اما عقل تان به چشم تان نباشد! در حقيقت او پر از ايده هاي به ظاهر بزرگ و نامعقول است كه اميدي به تحقق آنها نيست.

خروس عاشق خواب و خيال، مكاشفه، اوهام غير ممكن و قهرمان پردازي است؛ اما به واقع طبل تو خالي است كه تمام رؤياها، مكاشفات و تصورات او از فضاي آرام خانه اش بيرون نمي رود. او ماجراجويي نازك نارنجي و فيلسوفي است كه حتي نمي تواند چهار تا كلام حرف حسابي تحويل آدم دهد. البته او ترسو يا خجالتي نيست و در صورتي كه شرايط ايجاب كند مي تواند به موجودي جسور و شجاع تبديل شود. خروس هميشه رؤياي قهرمان شدن را در سر مي پروراند به اين خاطر ممكن است با نشان دادن واكنشي جسورانه، خود را به خطر انداخته و با آغوش باز مرگ را بپذيرد. همين دليل باعث مي شود كه خروس سرباز خوبي باشد.

اطرافيان خروس از صحبت كردن او لذت مي برند؛ اما اگر حواسش را جمع نكند، ناخواسته آنان را از خود آزرده مي كند و به عنوان لاف زني كه بيشتر قول مي دهد و كمتر عمل مي كند شناخته خواهد شد. درخشش او در جمع تا در ارتباط با دوستان نزديك خود بيشتر است.

از آن جا كه خروس موجودي خيال باف است، گاه به تنبلي كشيده مي شود. او معمولا در شروع كار از تمام نيرويش استفاده مي كند و به عنوان يك موجود سخت كوش مشهور است. خروس معمولا كارهايي را كه از توانش خارج است عهده دار مي شود و اگر با تمام كوششي كه مي كند، نتواند آن كار را انجام دهد، هيچ كس بيش از خود او نااميد نخواهد شد

خروس بايد مدام در تقلا باشد زيرا بخت آسان به دست آوردن پول را ندارد و بايد براي تامين زندگيش كوشش كند. اگر دست از خيال بافي بردارد و بخت نيز با او يار باشد، ثروتمند خواهد شد. ممكن است خورس پول را از راه هايي دور از ذهن و نادر مانند قرعه كشي به دست آورد. مردم ويتنام بر اين باورند كه خروس به كمك نوك و پنجه هاي قوي خود حتي در بيابان هم مي تواند غذايش را پيدا كند! اين تعبير با تقلاي مداوم و خستگي ناپذير خروس فرسنگ ها فاصله دارد. اما اگر او خيال بافي را كنار نگذارد و وقتش را هدر دهد، به خانه بدوشي ويلان و سرگردان يا فيلسوفي بي خانمان - كه روي نيمكت خيابان ها مي خوابد و زباله ها را زيرورو مي كند - تبديل خواهد شد.

بي شك خروس براي حرفه كشاورزي و همچنين مشاغلي كه در تماس دائم با مردم است، ساخته شده؛ چرا كه او عاشق مطرح شده و جلب توجه ديگران است.

از آن جا كه خروس ذاتاً اسراف كار است، هر چه به دست بياورد، خرج مي كند. همچنين ممكن است اقدام به ريسك هاي بزرگ تجاري كند كه او را تا مرز ورشكستگي پيش برد و زندگي اش را فنا كند. اين حادثه ناگوار بر آمده از خيال بافي هاي اوست.

او از باز كردن حساب پس انداز بيزار است؛ زيرا با صرفه جويي ميانه اي ندارد. خروس در روابط عاشقانه براي جلب توجه فرد مورد علاقه اش، ممكن است خود آزاري كند. خروس صادقانه احساساتش را ابراز مي كند؛ ولي غالباً فرد مورد علاقه خود را نااميد مي كند؛ چرا كه مايل است او را نيز در دنياي تخيلاتش شريك كند و اين بر خلاف واقعيت است

مرد متولد سال خروس، حضور در جمع زن ها را دوست دارد؛ زيرا مي تواند خود نمايي كند، بدرخشد، پز بدهد و تظاهر به هوشمندي كند! او به ندرت با مردان رفت و آمد دارد؛ چون مردها كاملا حوصله اش را سر مي برند.

زن متولد سال خروس نيز بودن در جمع زن ها را دوست دارد؛ البته اين به معني خسته كننده بودن مردان براي او نمي باشد! او مشاغلي را انتخاب مي كند كه در ارتباط مستقيم با زنان باشد.

سه دوره زندگي خروس از لحاظ كار و مسائل عشقي، پرفراز و نشيب است. او از ورشكستگي و فقر به ثروت مي رسد و از اوج احساسات عاشقانه به حضيض درگيري هاي عاطفي مي افتد؛ ولي در هر صورت، دوران پيري او شاد و آرام مي گذرد.

شرقي ها اعتقاد دارند كه حضور دو خروس در يك خانه، زندگي را براي ديگران سخت خواهد كرد. به خانم هاي متولد اين سال توصيه مي شود مصرف قرص هاي ضد بارداري را در سال خروس فراموش نكنند!

   
مشاهير متولد سال خروس

واگنر ، ورذی ،کاترين هپيرن ، ريمون اليور، گويلز ، اندره موروا ، ويليام فالکنر ، دکارت ، لافونتن ، کولت


   
مشاغل مناسب متولد سال خروس

پيشخدمت كافه، آشپز، جهانگرد، مسؤول روابط عمومي، متخصص زيبايي، آرايشگر زنانه، دندانپزشك، جراح، كارمند، سرباز، آتش نشان، نگهبان شب و مامور پليس, محافظ شخصي، شر خر.

متولدين ماههای سال خروس

خروس جنگي! بيش از حد هجوم مي برد و با همه سر جنگ دارد.

فروردين

خروس مزرعه! تقريباً راحت مي توان با او كنار آمد.

ارديبهشت

خروس جنجالي و فتنه جو! او مدام در تكاپوست و هرگز آرام نمي گيرد.

خرداد

خروس نجيب زاده! اغلب پر او كنده مي شود.

تير

خروس پر طاقت! پرنده اي شجاع كه جانش را در راه هر چيزي يا هر كسي مي بازد.

مرداد

خروس روستايي! هر دو پاي او محكم به زمين چسبيده است!

شهريور

خروس خوشمزه! او سياستمدار و مدبر است و مي داند چگونه با ديگران رفتاري دوستانه داشته باشد.

مهر

خروس زيرك! او جالبترين خروس ها و گل سر سبد است.

آبان

خروس اهل گشتن! او متفكر است.

آذر

پرنده اي كمياب با صفاتي كامل!

دي

خروسي متين و ارزشمند! او دوستي غير عادي است.

بهمن

خروس بادنما ( دمدمي مزاج )! او از محل استقرارش در بالاي برج، براي ساختن قصر در ميان ابرها نقشه مي كشد.

اسفندرابطه عاطفی ( زن ) متولدين سال خروس با سالهای دیگر

بد نيست. موش عاشق پيشه است و خانم خروس به رغم ولخرجي هايش، صفات بارزي دارد.

موش

زندگي آنها با رضايت كامل همراه خواهد بود. خروس بي هيچ نگراني در قلب خانواده خود جاي دارد.

گاو

خانم خروس فريفته و مسحور ببر مي شود و نمي داند چه كار كند.

ببر

تحمل خروس در خانه براي گربه مشكل است و خانم خروس هم براي خارج شدن از خانه داد و فرياد به راه مي اندازد.

گربه

خوب است. خروس از موفقيت هاي اژدها سود خواهد برد و آنها را از آن خود مي داند.

اژدها

خوش يمن است. اين دو به اتفاق فلسفه بافي مي كنند و احترام خاصي به هم مي گذارند.

مار

در صورت اجبار، امكان پذير است؛ اما اين رابطه ناپايدار است و خروس صدمه خواهد ديد.

اسب

توصيه نمي شود. اين دو در ظاهر خوشبخت هستند ولي در حقيقت ...

بز

ميمون هميشه مي تواند خروس را مسخره كند و خروس هرگز متوجه اين مطلب نخواهد شد. نكته مهم اين است!

ميمون

زندگي اين دو در كنار هم غير ممكن است؛ چون عصبانيت، اوقات تلخي داد و فرياد دائمي در بين آنها حاكم خواهد بود.

خروس

اگر چاره اي جز آن نباشد، مي توان چنين رابطه اي را ايجاد كرد. اگر به خانم خروس اجازه داده شود مهماني هاي مورد علاقه خود را برگزار كند، مشكلي پيش نخواهد آمد.

سگ

امكان پذير است، زيرا خوك، بيش از اندازه صبور و نرم خوست.

خوك
رابطه عاطفی ( مرد ) متولدين سال خروس با سالهای دیگر

اين رابطه به شكست مي انجامد و هر دو سيه روز خواهند شد.

موش

اين رابطه تا زماني كه خروس مغرور به فكر رياست نيفتد، خوب پيش مي رود. بهتر است خروس جلوي خودش را بگيرد!

گاو

نه، خانم ببر تحمل ناداني و حماقت خروس را ندارد و به همين دليل، مغرضانه رفتار مي كند.

ببر

هرگز امكان پذير نيست. زياده روي هاي خروس- حتي اگر مهم نباشد- گربه را عصباني خواهد كرد.

گربه

بله، البته اگر شغل اژدها درخور توجه باشد و خروس بتواند از اين بابت به خود ببالد.

اژدها

چرا كه نه؟ اين دو، وجود همديگر را كامل مي كنند و مار آن قدر عاقل هست كه در ظاهر خود را آرام نشان دهد.

مار

نه، خانم اسب همسرش را در ميان پرهاي زيبا گم خواهد كرد! عشق براي مهم تر از هر چيز است.

اسب

نه، بز نمي تواند بي عشق زندگي كند. او براي كار كردن ساخته نشده كار كردن خروس او را خسته مي كند.

بز

ميمون مي تواند به خوبي از خروس استفاده كند؛ اما خروس از بودن در كنار ميمون ناراحت است و احساس خوشبختي نمي كند. ميمون نيز ناراضي خواهد بود.

ميمون

زندگي اين دو در كنار هم غير ممكن است؛ چون عصبانيت، اوقات تلخي داد و فرياد دائمي در بين آنها حاكم خواهد بود.

خروس

نه، سگ از مسخره بازي هاي آزار دهنده خوشش نمي آيد و بدبيني او از حد خواهد گذشت.

سگ

اين دو نمي توانند با هم كنار بيايند. خروس قدرتمند خوك را از ميدان به در مي كند.

خوك

 

رابطه دوستی متولدين سال خروس با سالهای دیگر

دوستي اين دو در حد آشنايي و بسيار سطحي خواهد بود.

موش

اين دو مي توانند دوستي عميق و ريشه داري با يك ديگر داشته باشند.

گاو

هيچ گاه سعي نمي كنند با يك ديگر آشنا شوند چرا كه فكر خوشايندي نيست.

ببر

نه، جسارت و ناشكيبايي خروس بيش از حد است و گربه را كسل خواهد كرد.

گربه

اين دو با هم خوب كنار مي آيند و دوستي يعني همين!

اژدها

بله، اين دو چيزهاي زيادي براي گفتن به يك ديگر دارند.

مار

رابطه اجتماعي آنها در ميهماني ها زبانزد همگان خواهد شد.

اسب

غير ممكن است! خروس به رغم غرور و تكبرش به بن بست مي رسد. در وجود بز چيزي هست كه اين دو را از هم دور مي كند.

بز

اين دو، هيچ تفاهمي با هم ندارند و خروس عاقبت منفجر خواهد شد.

ميمون

بدون شك با هم خواهند جنگيد. دوستي اين دو محال است.

خروس

بين اين دو هميشه فاصله هست؛ يك نرده، يك ديوار، يك جوي يا يك دنيا!

سگ

بهتر است خوك فاصله اش را با خروس حفظ كند!

خوك

 

رابطه شغلی متولدين سال خروس با سالهای دیگر

ورشكستگي. اين دو شركاي تجاري خوبي نيستند.

موش

كار زياد است و استفاده كم. گاو متوجه وجود پرارزش خروس نمي شود، چرا كه او را موجودي تنبل مي داند.

گاو

هرگز و هرگز امكان پذير نيست! خروس كجا، ببر كجا! خروس خيلي زود ببر را خسته خواهد كرد.

ببر

بهتر است خروس مواظب باشد؛ زيرا گربه از همكاري با او غرضي دارد كه وي از آن آگاه نيست.

گربه

اگر اژدها كارها را در دست بگيرد، خروس مي تواند نمايش چشمگيري به راه بندازد.

اژدها

حرف، حرف، حرف... شراكت اين دو، در دريايي از كلمات غرق خواهد شد!

مار

خوب است؛ اما خروس نبايد زياد بر حسن نيت اسب متكي باشد؛ چرا كه اسب نمي تواند وقت كشي و تنبلي او را تحمل كند.

اسب

خوب نيست. خروس بز را موجودي عصباني و بي فايده مي داند. او هرگز نمي تواند بزها را درك كند.

بز

بيچاره خروس! او نابود خواهد شد!

ميمون

شراكت اين دو با هم به ورشكستگي مي انجامد!

خروس

خدا آن روز را نياورد! اين دو كوچك ترين وجه مشتركي با هم ندارند و اين فاجعه آميز است.

سگ

خوك در امور تجاري به خروس اعتماد ندارد؛ بنابراين از همكاري با او صرف نظر خواهد كرد.

خوك

 

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال خروس و فرزندان متولد سال

به ندرت درگيري و بحث و جدل رخ مي دهد. مساله حادي وجود ندارد؛ اما رابطه آنها گرم نيست.

موش

بله، به رغم داد و فريادهاي گاه به گاه و اتفاقي، خروس راه را براي گاو هموار خواهد كرد.

گاو

خروس هميشه با مخالفت هاي ببر مواجه مي شود.

ببر

بچه گربه گاهي به خروس اجازه سخن گفتن مي دهد؛ اما عاقبت به دنبال خواسته هاي خود مي رود.

گربه

امكان توافق هست. خروس اژدهاي كوچكش را بيش از انداره تحسين مي كند و اين كار مشكل ايجاد مي كند.

اژدها

آنها زياد با هم صحبت خواهند كرد اما امكان دارد هر دوي آنها تنبل شوند.

مار

اسب هرگز مغلوب قدرت خروس نخواهد شد و خروس نمي داند در اين باره چه تدبيري بينديشد.

اسب

خروس تصور خواهد كرد كه جوجه مرغابي نصيبش شد!

بز

خروس از هر نظر مغلوب ميمون كوچولو خواهد شد؛ اما از اين بابت راضي است.

ميمون

يك جنگ خروس! اين دو نبايد هرگز زير يك سقف زندگي كنند!

خروس

خروس نمي داند كه سگ كجاست. ارتباط اين دو شبيه گفت و گوي ناشنوايان است.

سگ

خوك صبور است؛ اما در حد توان مبارزه مي كند و به خروس اجازه نمي دهد همه فكر كنند او بنده زر خريد خروس است.

خوك

 ادامه مطلب
 عنوان خبر: طالع بینی چینی متولدین سال میمون

ميمون شاد و سرزنده 


از بهمن سال 1334 تا بهمن سال 1335

از بهمن سال 1346 تا بهمن سال 1347

از بهمن سال 1358 تا بهمن سال 1359

از بهمن سال 1370 تا بهمن سال 1371

از بهمن سال 1382 تا بهمن سال 1383

از بهمن سال 1394 تا بهمن سال 1395

meymoon


مشخصات کلی متولدين سال ميمون

مشاهير متولد سال ميمون

مشاغل مناسب متولد سال ميمون

متولدين ماههاي سال ميمون

رابطه عاطفي ( زن ) متولدين سال ميمون

رابطه عاطفي ( مرد ) متولدين سال ميمون

رابطه دوستي متولدين سال ميمون با سالهاي

رابطه شغلي متولدين سال ميمون با سالهاي

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال ميمون و فرزندان متولد سال

 
   
      
مشخصات کلی متولدين سال ميمون

شرور و حيله باز
ميمون در ميان نمادهاي ديگر، طبيعتي غير عادي و عجيب دارد. او موجودي بدجنس، موذي، شيطان، گساخ، شوخ طبع و هميشه در حال مسخره بازي است؛ اما شوخي هاي او غير مستقيم و همراه با فريب است.

ميمون موجودي اجتماعي و معاشرتي است و در ظاهر، با همه خوب ارتباط بر قرار مي كند؛ بايد گفت كه ايجاد اين رابطه نيز جزئي از حيله هاي او به شمار مي آيد. ميمون در واقع موجودي خود پسند و خودپرست است.

ميمون بازيگوش و مردم دار است و هرگاه نظرات منفي اش را درباره ديگران، در پشت محبتي ظاهري مخفي مي كند؛ مهربان به نظر مي رسد. در حقيقت او هيچ كس را قبول ندارد و خود را برتر از همه مي داند و اين نشان مي دهد كه موجودي مغرور است. از اينها كه بگذريم او روشنفكري است كه علاقه فراواني به دانستن دارد. او دوست دارد همه چيز را ببيند و بخواند، همه چيز را براي خود خوب توضيح دهد و هميشه از تازه ترين اخبار روز دنيا آگاه شود.

ميمون با سواد و با فرهنگ است و حافظه اي قوي دارد. او مي تواند در صورت لزوم حتي كوچك ترين جزئيات چيزهايي را كه خوانده، ديده و يا شنيده به خاطر بياورد. اين ويژگي، بسيار به او كمك مي كند؛ زيرا ميمون ذهني پريشان دارد و از اين رو، تا حد زيادي متكي به خاطرات خود است.

ميمون خلاق و مبتكر است و با خلاقيت خود مي تواند دشوارترين مسائل را با سرعتي اعجاب انگيز حل كند. اما هر گاه تصميم به انجام كاري مي گيرد، بايد بي درنگ شروع كند در غير اين صورت علاقه خود را از دست مي دهد و بي هيچ كوششي همه چيز را رها مي كند.

ميمون هوش سرشاري دارد و توانايي اش در فريفتن ديگران شگفت انگيز است. او مي تواند با چيره دستي، اژدهاي نيرومند را با آن همه هوش و درايت، فريب دهد. او حتي در برابر جاذبه ببر مقاومت مي كند و او را بي رحمانه مسخره كرده، مي آزارد.

ميمون همانقدر كه حيله گر است، سياستمدار و زيرك نيز هست و مي تواند خود را در بدترين موقعيت ها محافظت كرده و از بند هر نو گرفتاري برهاند. او خود سر و خود خواه است و اجازه نمي دهد چيزي را به او تحميل كنند. او هميشه حق انتخاب دارد.

او براي همه كاري آمادگي دارد و براي پيشبرد اهدافش دست به هر كاري مي زند. از دروغگويي، دورويي و حقه باري ترسي ندارد و در صورت لزوم شخصيت خود را نيز زير پاي مي گذارد. او تا زماني كه صلاح بداند، به اين كار ادامه مي دهد؛ او به ندرت دستش رو مي شود و به دام مي افتد.

بعضي از ميمون ها حتي كار را به دزدي يا دست كم دروغگويي مي كشند.

به هر حال، ميمون هر كاري هم بكند، باز هم دلرباست و آن چنان به رموز اين كار آشناست كه كسي حريفش نمي شود.

ميمون موجود فرصت طلبي است و بايد هم چنين باشد؛ زيرا بخت با او يار است و فرصت هاي زيادي در اختيارش قرار مي دهد. ميمون به رغم جنبه هاي منفي وجودش مانند دروغگويي، رياكاري، حقه بازي، تكبر و غرور، ناديده گرفتن وجدان و شرافت، به خاطر هوش سرشار و ادراك بالايش مورد پسند همگان است.

ميمون از مهارت، زيركي و حيله گري خاصي در تجارت برخوردار است، از اين رو شريك بي نظيري در كار محسوب مي شود. او در هر كاري كه احتياج به تصميم گيري سريع، ديدباز و كمي وجدان داشته باشد به درد مي خورد.

ميمون مي تواند در سياست، صنعت و تجارت به موفقيت دست يابد و در اين ميان، هيچ نكته اي از رموز اين علوم بر او پوشيده نماند. او مي تواند در صورت تحصيل علم، در هر كاري وارد شود، موفق باشد.

اگر دست ميمون را در انجام كار مورد علاقه اش باز بگذارند، بهتر و سريع تر مي تواند به شهرت دست يابد. تنها پرگويي، موفقيت ميمون را تهديد مي كند زيرا با اين كار، به رغم دلربايي و جذابيت ذاتي اش ديگران را از خود خسته و ملول مي كند.

با وجود گرفتاري هاي مالي، ميمون مي تواند از موقعيت هاي خوب زندگي اش كاملا لذت ببرد؛ با اين حال، در عشق بخت با او يار نيست و در رابطه با جنس مخالف ضعيف است.

ميمون با داشتن روحيه اي شاد، به سهولت گرفتار عشق مي شود؛ اما به همان آساني نيز از آن خسته شده، به دنبال عشق تازه اي مي رود. متاسفانه او هيچ گاه چيزي را كه به دنبالش مي گردد، پيدا نخواهد كرد؛ زيرا شخصيت پايداري ندارد.

ممكن است ميمون احساساتي و لبريز از شور و حرارت باشد اما روح انتقادي و بينش او، به سرعت اين شور و اشتياق را فرو مي نشاند. خوشبختانه او بهتر از هر كس ديگر مي تواند به بدبختي هايش بخندد و به اين ترتيب، خود را از غم و غصه رها سازد.

ميمون، با هر نمادي كه ازدواج كند، احتمالا صاحب بچه هاي زيادي خواهد شد.

دوران كودكي ميمون با شادي مي گذرد. در جواني غمگين، نااميد و پريشان است و نقشه هايش اغلب به شكست مي انجامد. دوران پيري او با اين كه در آرامش مي گذرد؛ اما از تنهايي رنج مي برد. او اغلب دور از خانواده و ناگهاني خواهد مرد.

   
مشاهير متولد سال ميمون

. ليندون جانسون، پوانكاره، دالاديه، ترومن، ژوليوس سزار و چمبزلن، لئوناردوداوينچي، موديلياني و گوگن ، ماركي دوساد ، باستر كيتون، كاپيتان كوك، ميشل مورگان، اليزابت تيلور و روبرت فلاهرتي.


   
مشاغل مناسب متولد سال ميمون

ميمون ها به ندرت ممكن است شغل ثابتي داشته باشند و هرگاه احساس ملال كنند، از اين شاخه به آن شاخه مي پرند. كارگزار بورس يا دلال، سفته باز خوش مشرب، تاجر با ابهت، نويسنده معروف، فيلم ساز صاحب سبك، مغازه دار، نماينده سياسي زيرك، سياستمدار باهوش، و كلاهبردار و شيادمتولدين ماههای سال ميمون

يك مشت زن سنگين وزن! از گوريل دوري كنيد!

فروردين

ميمون بي آزار! او دلربا، ملايم و بي عيب و ايراد است!

ارديبهشت

ميمون پر جوش و خروش! او خوراك كلم و سيب زميني درست مي كند!

خرداد

ميمون كوچولوي ملوس! او به شما آسيبي نخواهد رساند به شرط اين كه منافعش به خطر نيفتد!

تير

ميمون پر شر و شور و پركار! او يك ببر را از دمش مي گيرد!

مرداد

ميمون دست آموز! او كمتر از ساير ميمون ها مي انديشد.

شهريور

ميمون بند باز! او تمام مدت با حفظ تعادل خود، سعي در راضي نگه داشتن ديگران دارد و خطر سقوط تهديدش مي كند.

مهر

ميمون بي وجدان! او پر از حقه و نيرنگ است.

آبان

ميمون نگهبان! بگذاريد به كار خود سرگرم باشد.

آذر

ميمون درستكار و دقيق! با اين حال، همه چيز بستگي به شرايط دارد!

دي

ميمون درون گرا! او هرگز دستش را رو نمي كند.

بهمن

ميمون خلاق! او مي داند چگونه در اعماق آب شنا كند.

اسفند

 

رابطه عاطفی ( زن ) متولدين سال ميمون با سالهای دیگر

ميمون در كنار موش زندگي شادي خواهد داشت و خوشبخت خواهد شد. موش عاشق ميمون مي شود و تمام اشتباهات او را ناديده مي گيرد.

موش

گاو شيفته ميمون است و امتيازات فراواني به او خواهد داد. گاو بسيار با گذشت است و از اشتباهات ميمون چشم پوشي مي كند. اما با اين كار، خود را مي آزارد.

گاو

مشكل؛ اما امكان پذير است؛ به شرط آن كه ببر فرصت ماجراجويي داشته باشد. خانم ميمون نيز مي داند چگونه با دلربايي او را مجبور به بازگشت به سوي خود گرداند.

ببر

رابطه اين دو جالب و سرگم كننده است. آنها از وجود يك ديگر لذت زيادي خواهند برد.

گربه

خوب است. ميمون هميشه نصايح خوبي براي اژدهاي مغرور دارد و در عوض، اژدها از او حمايت مي كند.

اژدها

تنها با هوشياري و زيركي مي توان چنين رابطه اي را حفظ كرد و پس از آن ...

مار

توصيه نمي شود. اين دو هرگز يك ديگر را درك نمي كنند.

اسب

ممكن است ميمون تحمل چنين رابطه اي را داشته باشد، اما آيا عاقلانه است كه به ازدواج با بز فكر كند؟

بز

دو شريك بي نظير؛ اين دو مي توانند به خوبي پيشرفت كنند.

ميمون

ميمون مي تواند به خوبي از خروس استفاده كند؛ اما خروس از بودن در كنار ميمون ناراحت است و احساس خوشبختي نمي كند. ميمون نيز ناراضي خواهد بود.

خروس

شايد امكان پذير باشد، اما اميدي به دوام آن نيست؛ زيرا هر دوي آنها بدبين و بيش از حد واقع بين هستند.

سگ

چرا كه نه؟ ميمون از آقاي خوك تعريف و تمجيد مي كند.

خوك

 

رابطه عاطفي ( مرد ) متولدين سال ميمون با سالهای دیگر

يكي از بهترين رابطه هاست. خانم موش، آقاي ميمون را پرسش مي كند. زندگي شادي در انتظار آنهاست.

موش

گاو عاشق ميمون است و ميمون آن قدر با هوش هست كه خود را گرفتار چنين رابطه پيچيده اي نسازد

گاو

بي دردسر نيست. ممكن است ميمون، خانم ببر را منحرف كند!

ببر

يك خانه ييلاقي كوچك و زيبا باعث مي شود ميمون چشمش را به روي خيلي از چيزها ببندد!

گربه

امكان پذير است. آقاي ميمون هنرپيشه ماهري است بسيار دلرباست. طبق معمول او نااميد خواهد شد. اما هرگز نااميدي خود را بروز نمي دهد.

اژدها

امكان پذير است؛ به شرط اينكه ميمون، تن به اين كار بدهد. همه چيز به ميل ميمون بستگي دارد.

مار

نه، اسب در زندگي به احساسات سالم نياز دارد و حيله گري را در عشق نمي پسندد.

اسب

اگر ميمون پولدار باشد، چرا كه نه؟ همه چيز به جهنم، خانم بز، آقاي ميمون را سرگرم خواهد كرد!

بز

دو شريك بي نظير؛ اين دو مي توانند به خوبي پيشرفت كنند.

ميمون

ميمون هميشه مي تواند خروس را مسخره كند و خروس هرگز متوجه اين مطلب نخواهد شد. نكته مهم اين است!

خروس

توصيه نمي شود. سگ موجدي آرمانگراست و از بودن در كنار ميمون رنج خواهد برد.

سگ

امكان پذير است. فريب دادن خوك، براي ميمون زحمتي ندارد؛ اما اين كار براي ميمون لذت بخش نيست؛ افزون بر اين، او زياد به خوك فكر مي كند.

خوك

 

رابطه دوستی متولدين سال ميمون با سالهای دیگر

بله؛ اما هميشه به خرج موش.

موش

اگر ميمون گاو را مسخره نكند، گاو او را دوست خواهد داشت.

گاو

جذابيت و فريبندگي ميمون، ببر را به خود جلب مي كند؛ هر چند به نفع هر دوي آنهاست كه اين دوستي عميق نشود.

ببر

دو دست خوب، دو همدست. بهتر است اين دو را با هم تنها بگذاريم.

گربه

ميمون هر بلايي كه بخواهد بر سر اژدها مي آورد؛ اما اژدها نيز از ميمون سود خواهد برد.

اژدها

رابطه اجتماعي آنها سرد خواهد بود.

مار

نه، اسب هرگز به ميمون اعتماد ندارد و حق هم با اوست!

اسب

بله، ميمون به بز علاقه مند است چون تا زماني كه در كنار هم هستند، حوصله شان سر نمي رود.

بز

اين دو روزگار را به خوبي و خوشي سپري خواهند كرد. البته هميشه به خرج ديگران.

ميمون

اين دو، هيچ تفاهمي با هم ندارند و خروس عاقبت منفجر خواهد شد.

خروس

شايد... كسي چه مي داند، اما ميمون كسي نيست كه به سادگي كسي را تحسين كند.

سگ

براي هم دوستان خوبي هستند چرا كه ميمون واقعاً به خوك احترام مي گذارد!

خوك

 

رابطه شغلی متولدين سال ميمون با سالهای دیگر

بله، اما موش بايد جلوي خودش را بگيرد و كوركورانه ميمون را تحسين نكند.

موش

نه! گاو عاشق ميمون است و به همين دليل، بيش از حد صدمه خواهد خورد.

گاو

ببر بايد مراقب حيله گري هاي ميمون باشد و ميمون نيز بايد از قدرت ببر پرهيز كند.

ببر

تلاش بيهوده اي است. هر يك از اين دو مي داند چگونه از خود در برابر ديگري مراقبت كند؛ اما نتيجه اي در بر نخواهد داشت.

گربه

عالي است! اتحاد قدرت با حيله گري شكست ناپذير است.

اژدها

مار دچار دردسر خواهد شد؛ زيرا ميمون بسيار زرنگ و باهوش است.

مار

اسب خوب مي داند كه چگونه بايد با ميمون همكاري كند.

اسب

بز چيزي ندارد كه از دست بدهد. ميمون با تشخيص استعداد هاي بز از آنها به نفع خود استفاده مي كند.

بز

اگر هر يك از اين دو بخواهد زيرك تر بودنش را به ديگري ثابت كند، دچار دردسر خواهند شد.

ميمون

بيچاره خروس! او نابود خواهد شد!

خروس

براي هيچ يك از آنها در اين شراكت نفعي وجود ندارد! سگ اجازه نمي دهد ميمون هر كاري دلش مي خواهد، انجام دهد و ميمون از سگ مي ترسد.

سگ

ميمون دلايل زيادي براي اين همكاري دارد. خوك اين را مي داند و شراكت با او را دوست دارد. رفتار ميمون نيز كاملا سخاوت مندانه خواهد بود. اين همكاري براي او هم جالب است!

خوك

 

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال ميمون و فرزندان متولد سال دیگر

اشكالي پيش نمي آيد. ميمون هر طور كه دوست داشته باشد با بچه ها رفتار مي كند.

موش

ميمون از گاو جذاب تر است و راه استفاده از اين جذابيت را خوب مي داند.

گاو

در واقع، رابطه چندان بدي نيست. زيركي ميمون، قدرت ببر را تعديل مي كند و با يك ديگر مي سازند.

ببر

عالي است! اينجا بخت با گربه يار بوده است.

گربه

رابطه خوبي است. اژدها تيز هوش و به خود اطمينان كامل دارد. ميمون چيزهاي زيادي به او خواهد آموخت.

اژدها

زياد بد نيست. فريبكاري و دانايي دست به دست هم خواهند داد.

مار

اسب كوچولو با هوش است و به افراد حيله گر اعتماد نمي كند؛ اما باز هم ممكن است قرباني شود.

اسب

يكي از بهترين رابطه هاست؛ چون ميمون فتنه جو و شيطان صفت، بسيار صادق و وفادار است.

بز

اين دو با يك ديگر همدستند و هر كاري را به كمك هم انجام مي دهند. بازيگوشي و فتنه انگيزي يك برابر و نيم مي شود!

ميمون

ميمون بازيركي خروس را مسخره مي كند و خروس نهايت تلاش خود را براي محبوب شدن، به كار مي بندد؛ ولي رنجيده خواهد شد.

خروس

مشكل است. ميمون متوجه مي شود كه سگ كوچولو زندگي را بيش از حد جدي مي گيرد. اين شروع مسخره بازي هايي است كه براي سگ غير قابل تحمل است.

سگ

عالي است. ميمون عاشق فرزندش است و به او مي آموزد كه هوشيار و زرنگ باشد.

خوك ادامه مطلب
 عنوان خبر: طالع بینی چینی متولدین سال بز

بز نجيب  و آرام


از بهمن سال 1333 تا بهمن سال 1334

از بهمن سال 1345 تا بهمن سال 1346

از بهمن سال 1357 تا بهمن سال 1358

از بهمن سال 1369 تا بهمن سال 1370

از بهمن سال 1381 تا بهمن سال 1382

از بهمن سال 1393 تا بهمن سال 1394

boz

مشخصات کلی متولدين سال بز

مشاهير متولد سال بز

مشاغل مناسب متولد سال بز

متولدين ماههاي سال بز

رابطه عاطفي ( زن ) متولدين سال بز

رابطه عاطفي ( مرد ) متولدين سال بز

رابطه دوستي متولدين سال بز با سالهاي

رابطه شغلي متولدين سال بز با سالهاي

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال بز و فرزندان متولد سال

 
  
     
  مشخصات کلی متولدين سال بز

هنرمندي سركش و ناآرام
نماد بز بيش از همه نشانه زنانگي است. بزها شيك پوش، دلربا، عاشق طبيعت و هنرمندند و اگر دچار بدبيني، شك و نگراني نشوند، اقبال همگاني را بر مي انگيزند. بز هيچ گاه از بخت خود راضي نيست و به قول معروف هميشه فكر مي كند كه  مرغ همسايه غاز است.  دوستان و همكارانش از هوس بازي هاي او خشمگين مي شوند. او نادانسته اسباب دردسر است. بز وقت شناس نيست و اين باعث مي شود كه حوصله همه از دست او سر برود؛ در حالي كه هرگاه در صدد سود بردن از ديگران بر آيد؛ خود را مطلوب و دوست داشتني جلوه مي دهد؛ و حتي گاهي از نظر مالي، روي سر ديگران آوار مي شود.

از سوي ديگر، بز خود را به آساني به هر شرايطي تطبيق مي دهد؛ مشروط بر اينكه امنيت زندگي - تا آن جا كه ممكن است - حفظ شود. بز خجالتي و داراي حالتي زنانه است. او با وجود شك و ترديدهاي هميشگي، كوتاهي كردن ها و گله و شكايت هايش، راهنمايي و نصيحت شدن و طرف توجه ديگران قرار گرفتن را دوست دارد.

بز فرهيخته و دلرباست؛ اما طبعي ناپايدار و هوسباز دارد. متولدان سال بز، اغلب مذهبي هستند؛ اما از هر مذهبي كه پيروي كنند، تا زماني به آن پاي بندند كه مانع آسايش زندگي شان نشود. واقعيت اين است كه موهومات، پديده هاي فرا طبيعي، علوم غيبي و طالع بيني براي او جذاب تر است.

مردان و زنان متولد سال بز خوش قلب، مهربان، بلند نظر و دست و دلبازند و سخاوتمندانه به ياري نيازمندان مي شتابند. اما متاسفانه آنچه كه به ديگران مي بخشند، هميشه از آن خودشان نيست و مال ديگران را نيز مال خود مي دانند! بد نيست بدانيد كه حس مالكيت در بز متغير است. بز اجازه مي دهد او را ببندند؛ اما طناب را مي كشد. شرقي ها مي گويند: اگر بزي را در علفزار سر سبزي ببنديد، آرام و راضي خواهد ماند؛ اما اگر در جايي كم علف نگهداري كنيد، هيچ گاه از سر و صدا و غرولند دست بر نخواهد داشت.

بز ديگران را مسئول تمام پيشامدها مي داند. او خود را در قبال شرايط و وقايع مسئول نمي داند و در نهايت، آنها را به بخت و اقبال حواله مي كند و بر اين باور است، هر مشكلي كه ايجاد شود، اشتباه از طرف او نبوده است.

بز با دورويي و ريا كاري اسباب ناراحتي دوستان و نزديكان خود را فراهم مي كند. او احساس مسئوليت نمي كند، خلاق نيست و اراده اش بسيار ضعيف است. بز مي تواند مانند يك رهبر سخنراني كند؛ اما نمي تواند كسي را به دنبال خود بكشد؛ زيرا خود براي دنباله روي و اطاعت خلق شده است. اگر بز در شرايط مناسب و تحت آموزش صحيح قرار بگيرد، به موفقيت هاي بزرگي در كارهاي هنري - كه نياز به هوش و استعداد ذاتي دارد - دست خواهد يافت.

بز مي تواند صنعتگر و استادكار خوبي شود. او مي تواند با اعتماد به نفس، كارهايي را كه نياز به جسارت، ظرافت و تخصص دارد، پيشه كند؛ زيرا از هوش فراواني برخوردار است.

بز هيچ گاه رهبر خوبي از كار در نمي آيد و اين به صلاح اوست. هميشه اين طور بوده است كه حضور دستيار همكاري لايق باعث مي شود كه رئيس ضعيف جلوه كند و بز هوسباز و دمدمي مزاج كه نيازش تكيه بر شخصي استوار و واقع گراست بهتر است فكر رهبري را از سر به در كند.

بز به اين كه ديگران از او قدرداني كنند، نيازمند است و اگر كسي با چاپلوسي از وي تعريف كند، همه كار برايش انجام خواهد داد.

همان طور كه گفتيم بز نماد زنانگي است زيرا غربي ها همواره وابستگي، از خود راضي بودن، سستي و بي تفاوت بودن را به جنس مونث نسبت مي دهند.

مردان و زنان متولد سال بز، بيش از هر چيز جوياي امنيت و اطمينان هستند. خانم بزها دوست دارند با مردي ثروتمند ازدواج كنند و يا از حمايت فردي با نفوذ برخوردار شوند و اگر آن هم نشد، دست كم به زندگي با پدر و مادري ثروتمند رضايت مي دهند.

شخصيت بز ممكن است بسيار پست يا بسيار والا باشد؛ همه چيز بستگي به نحوه تربيت، شغل و بخت او دارد.

متولدان سال بز، بايد تا حد امكان، از كارهاي تجاري اجتناب كنند. آنان فروشندگان بسيار بدي هستند، نظرات خود را درست ابراز نمي كنند، هنگام صحبت كردن شتابزده و مضطرب هستند و نيز نكته سنج و موقعيت شناس نيستند و به قول معروف � سوراخ دعا را گم مي كنند . �

بز بايد از هر جنگ و ستيزي دوري كند؛ زيرا هيچ گاه نمي تواند فرماندهي پيروزمند يا حتي سربازي موفق باشد.

بزها معمولا خوش اقبال هستند و زندگي آسوده اي دارند؛ زيرا به خوبي مي دانند كه از چه راهي بايد بروند. اگر شما خانه اي زيبا و راحت در حومه شهر داريد، خوش صحبت هستيد و با هنرمندان نشست و برخاست داريد، هرگز بز را به خانه خود راه ندهيد چون ديگر نمي توانيد از دست او رها شويد، چرا كه ذاتاً تجمل طلب و دوستدار اهل هنر و طبيعت است.

بزها عاشق پيشه اند و ماجراهاي عاشقانه در زندگي شان فراوان به چشم مي خورد؛ اما چون طبيعت آرامي دارند دچار التهاب و نا آرامي عاطفي نمي شوند.

دوران جواني بز آكنده از ماجراهاي عاشقانه است؛ اما در دوران كودكي و پيري بخت با او همراه است.

در پايان به اين نكته بسنده مي كنيم كه زندگي مرفه، آرامش، دوري جستن از دلواپسي ها و به كار گيري راهنمايي هاي مناسب به بز اين امكان را مي دهد كه زندگي موفقيت آميزي داشته باشد.

   
مشاهير متولد سال بز

دوگلاس، فربنكس، سرمالكوم سارجنت، رودلف والنتينو، تينو روسي، فرانسوا آرنولد و لورنس اوليويه ، ميكل آنژ ، جان فورد، موسوليني، كلودت كلبرت، سزار بورژيا، تئوفل گوتيه، سروانتس و هانري ژرژكلوزو


   
مشاغل مناسب متولد سال بز

صنعتگر يا كارگر فني، كاردان فني، باغبان، هنرپيشه، هنرمند ( بازيگر، عكاس، شاعر و نويسنده، موسيقي دان و غيره )متولدين ماههای سال بز

بز ستيزه طلب و پرخاشجو! او به قدري يك دنده و اهل نزاع است كه به خود نيز آسيب مي رساند.

فروردين

بز جذاب! اگر دوستانش مهربانش، مواظب او نباشند، با تنبلي اش همه چيز را از دست مي دهد.

ارديبهشت

بز پر هياهو! يك گرد باد واقعي! سعي كنيد او را بيش از حد نرنجانيد!

خرداد

بز خوش نيت! چه بزغاله كوچك زيبايي!

تير

بز مغرور! شناختن او، به دليل تضادهاي دروني اش مشكل است؛ اما پشتكار او قابل تحسين مي باشد.

مرداد

بز نشخوار كننده! درست مثل اين كه در اغذيه فروشي است!

شهريور

بز پيروز! هر قدر از خود دفاع كنيد؛ باز هم بازنده نهايي هستيد.

مهر

بز احساساتي! شاخ هاي تيزش زهر آلود و خطرناك است.

آبان

بز مصمم! او مي تواند مفيد واقع شود و دست كم داراي حسن نيت است. از اين فرصت استفاده كنيد.

آذر

بز مورد توجه! او بهترين بزهاست و از عهده هر كاري بر مي آيد؛ اما دچار توهم است.

دي

بز اسرار آميز! به هوش او كه در خدمت هوس هايش است، اعتماد نكنيد!

بهمن

بز با استعداد! او مي تواند در هر زمينه هنري بدرخشد؛ اما همكاري با او در يك گروه، بسيار سخت و ناخوشايند است.

اسفندرابطه عاطفی ( زن ) متولدين سال بز با سالهای دیگر

اگر موش پولدار باشد، بز راضي خواهد بود؛ اما موش از اين كه آزادي و اختيارش سلب شده، ناراحت خواهد بود.

موش

گاو نمي تواند با تخيلاتش زندگي كند وهرگز تحمل شاخ خوردن از بز را ندارد. اين دو در كنار هم خوشبخت نخواهند شد.

گاو

بد است. ببر هنگام خشم و عصبانيت، بز را از بين خواهد برد.

ببر

خوب است. گربه هوسباز و خيالبافي بز را دوست دارد. اين دو از طريق حس هنري مشتركشان به هم نزديك خواهند شد.

گربه

براي بز خوب است. اما در مورد اژدها، بز نمي تواند كمكي به او بكند و حتي ممكن است به او صدمه بزند. او نسبت به اژدها بي تفاوت است.

اژدها

اگر مار ثروتمند باشد، خانم بز در انجام وظايفش كوتاهي نخواهد كرد. رابطه اين دو پر دردسر است!

مار

خوب است. آنها از بودن در كنار هم خسته نخواهند شد. عوامل متعددي پايداري اسب را در عشق تضمين مي كند و خانم بز احساس امنيت خواهد كرد.

اسب

عصيان گرايي محض! اين دو به انتظار پشتيباني ثروتمند يا ماموران دادگستري خواهند نشست و معلوم نيست براي چه زنده اند!

بز

اگر ميمون پولدار باشد، چرا كه نه؟ همه چيز به جهنم، خانم بز، آقاي ميمون را سرگرم خواهد كرد!

ميمون

نه، بز نمي تواند بي عشق زندگي كند. او براي كار كردن ساخته نشده كار كردن خروس او را خسته مي كند.

خروس

نه، بايد ديد كدام يك از آنها زودتر به بيماري اعصاب دچار مي شود.

سگ

تا زماني كه خوك ثروتمند باشد، بز راضي و خوشحال خواهد ماند؛ اما بايد ديد كه آيا خوك قادر به مهار كردن بز هست يا نه؟

خوك رابطه عاطفی ( مرد ) متولدين سال بز با سالهای دیگر

به امتحانش نمي ارزد! حس كنجكاوي شما بلاي جانتان خواهد شد.

موش

خوب نيست. سرانجام گاو بي چشم و رو در خروجي را به آقاي بز نشان خواهد داد!

گاو

واي ... بي شك ببر عاقبت بز را خواهد بلعيد!

ببر

چرا كه نه؟ اگر گربه كمي پولدار و برخوردار باشد- حتي اگر عاشق يك ديگر نباشند- دوستان خوبي براي هم خواهند بود.

گربه

فكرش را هم نكنيد. خانم اژدها نياز به تحسين و تمجيد دارد و آقاي بز هيچ چيز را تحسين نمي كند.

اژدها

اين جا عقل و خرد كاري از پيش نمي برد. خطر درهم شكستن همه چيز وجود دارد.

مار

در صورت فقير بودن خانم اسب بهتر است چنين رابطه اي شكل نگيرد و در غير اين صورت، خوشبخت خواهند بود.

اسب

عصيان گرايي محض! اين دو به انتظار پشتيباني ثروتمند يا ماموران دادگستري خواهند نشست و معلوم نيست براي چه زنده اند!

بز

ممكن است ميمون تحمل چنين رابطه اي را داشته باشد، اما آيا عاقلانه است كه به ازدواج با بز فكر كند؟

ميمون

توصيه نمي شود. اين دو در ظاهر خوشبخت هستند ولي در حقيقت ...

خروس

نه، اين ديگر زياده روي است! هر دو به شدت بدبين هستند و زندگي غم انگيزي خواهند داشت.

سگ

تا زماني كه بز رفتارش درست باشد خوك با او مي سازد. هر چند بز نمي تواند خود را مهار كند.

خوك


رابطه دوستی متولدين سال بز با سالهای دیگر

اين دوستي ناپايدار مانند برق گذراست.

موش

رابطه آنها مدت زيادي دوام نخواهد آورد.

گاو

قضاوت در رابطه اين دو مشكل است. هر چه از ذهن بز مي گذرد، ببر آنها را به مرحله عمل در مي آورد.

ببر

بله، گربه هنرمند بودن بز را تحسين مي كند و هوسبازي هاي بز براي او سرگرم كننده است.

گربه

اوه بله! اين رابطه براي بز به قدري مطلوب است كه شروع به دلربايي مي كند! و وقتي بز دلربايي كند ...

اژدها

تا زماني كه مار به درد بز بخورد، دوستي شان پا برجاست.

مار

بله، جست و خيزي خنده دار بر لبه پرتگاه.

اسب

بزها زياد به يك ديگر اعتماد ندارند اما به خوبي با هم سازش مي كنند.

بز

بله، ميمون به بز علاقه مند است چون تا زماني كه در كنار هم هستند، حوصله شان سر نمي رود.

ميمون

غير ممكن است! خروس به رغم غرور و تكبرش به بن بست مي رسد. در وجود بز چيزي هست كه اين دو را از هم دور مي كند.

خروس

غير ممكن است. اين دو به سختي با هم كنار مي آيند.

سگ

بله، خوك به خوبي مي داند چگونه بايد با بزها رفتار كند؛ در عين حال دلباخته آنها نيز هست.

خوك
رابطه شغلی متولدين سال بز با سالهای دیگر


بز مي تواند ديدگاه ها و نظرات هنري خود را با موش در ميان بگذارد؛ اما آيا موش راه استفاده از آنها را مي داند؟

موش

غير ممكن است. آنها اصلا به درد هم نمي خورند.

گاو

ببر هنگام قضاوت درباره بز كاملا منصف و شكيباست؛ اما بز هنگامي كه رو در روي ببر قرار مي گيرد خويشتن داري خود را از دست داده، خشمگين مي شود.

ببر

گربه خوش سليقه است و در انتخاب مهارت دارد. او مي تواند بز را به فعاليت وادارد و خلاق سازد. شراكت سودمندي است.

گربه

شايد. بز مي تواند با اژدها در زمينه اي هنري همكاري كند و اژدها نقش كارگردان، تهيه كننده يا مدير اجرايي را به عهده بگيرد.

اژدها

مي شود اميدوار بود. مار مهارت و آگاهي لازم را براي كار كردن دارد؛ اما نمي توان به كار كردن او اميدوار بود. بز هم مرتكب اشتباهاتي مي شود.

مار

بله، بر نا آگاهانه موقعيت هاي كاري را به مخاطره مي اندازد؛ اما اسب به اندازه كافي زرنگ و باهوش است.

اسب

شركايي غير عادي هستند! اين دو مانند دو بي خانمان يا كلاه بردار به نظر مي رسند.

بز

بز چيزي ندارد كه از دست بدهد. ميمون با تشخيص استعداد هاي بز از آنها به نفع خود استفاده مي كند.

ميمون

خوب نيست. خروس بز را موجودي عصباني و بي فايده مي داند. او هرگز نمي تواند بزها را درك كند.

خروس

نه، سگ معتقد است كه مي تواند به كارهاي جدي تري بپردازد.

سگ

اين دو براي يك ديگر مفيد خواهند بود و حتي بز مي تواند به خوك كمك كند!

خوك

 
ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال بز و فرزندان متولد سالهای دیگر

هيچ كس نمي تواند كاري بكند. اگر مادر متولد سال بز باشد، كمتر صدمه خواهد خورد.

موش

آنها در دو دنياي جدا از هم زندگي مي كنند و اصلا به درد يك ديگر نمي خورند.

گاو

هرگز آرامش برقرار نخواهد شد! ببر در نهايت بي اعتنايي بز را از بين خواهد برد.

ببر

بله، البته با توجه به اين حقيقت كه بچه گربه نمي تواند به بز متكي باشد و به او اعتماد كند.

گربه

تصوير زيبايي است. به خصوص اگر مادر، در سال بز به دنيا آمده باشد و فرزند متولد سال اژدها، پسر باشد، اين رابطه بي نقص است.

اژدها

بز با اشتياق فراوان اجازه مي دهد كه فرزندش او را به انحصار خود در آورد و البته مار نيز متقابلا در انحصار بز خواهد بود.

مار

بله، البته اگر بز در دوران پيري انتظار بيش از حدي از اسب نداشته باشد.

اسب

رابطه اي سرگرم كننده است، حتي اگر سازنده و مفيد نباشد. اگر اين دو مادر و دختر باشند، دوستي آنها وحشتناك خواهد بود!

بز

رابطه اي عجيب و باور نكردني است! چنين پدر و مادري ميمون را سرگرم خواهند كرد.

ميمون

رابطه آنها آكنده از خشم و عصبانيت متاقبل است. بين اين دو هيچ وجه مشتركي وجود ندارد.

خروس

سگ از دوران كودكي از پدر و مادر خود فاصله مي گيرد؛ اما هرگز آنان را رها نمي سازد.

سگ

سر انجام اين خوك است كه بز را نجات مي دهد. او عاشقانه بز را دوست دارد.

خوك
 ادامه مطلب
 عنوان خبر: طالع بینی چینی متولدین سال اسب

اسب مدیر و پرکار

از بهمن سال 1332 تا بهمن سال 1333

از بهمن سال 1344 تا بهمن سال 1345

از بهمن سال 1356 تا بهمن سال 1357

از بهمن سال 1368 تا بهمن سال 1369

از بهمن سال 1380 تا بهمن سال 1381

از بهمن سال 1392 تا بهمن سال 1393

asb

مشخصات کلی متولدين سال اسب

مشاهير متولد سال اسب

مشاغل مناسب متولد سال اسب

متولدين ماههاي سال اسب

رابطه عاطفي ( زن ) متولدين سال اسب

رابطه عاطفي ( مرد ) متولدين سال اسب

رابطه دوستي متولدين سال اسب با سالهاي

رابطه شغلي متولدين سال اسب با سالهاي

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال اسب و فرزندان متولد سال

 
  
     
مشخصات کلی متولدين سال اسب

نجيب و برازنده
اسب هميشه خود را آراسته و ستودني مي نمايد . جاذبه جنسي او خيره كننده است و مي داند چگونه لباس بپوشد. او به مكان هاي عمومي مانند: كنسرت، تئاتر، گردهمائي ها، مسابقات ورزشي ومهماني ها علاقه خاصي دارد. وي اغلب خوش اندام و ورزشكار است.

اسب بسيار خوش برخورد ، خوش صحبت، با نشاط، دلسوز،‌شوخ، سرگرم كننده و در همه حال محبوب و دوست داشتني است.

روحيه اسب با فعاليت هاي سياسي بسيار سازگار است و اين گونه كارها او را خشنود مي كند و به او امكان رشد مي دهد. اسب با شگردي خاص ، ديگران را زير سلطه خود در مي آورد و فرمان بردار خود مي كند.

اسب بسيار حاضر جواب است و پيش از آن كه لب به سخن بگشاييد بحث وگفت و گويي ـــ چه در آن سر رشته داشته باشد يا نه ـــ وارد شود و بر ديگران پيشي بگيرد.

اسب در كارهاي عملي هم به اندازه كارهاي فكري ، توانمند،‌ خلاق و ماهر است. اما در حقيقت ، او بيشتر زرنگ است تا با هوش و خودش نيز اين را مي داند؛ به همين دليل، برخلاف ظاهري آرام و مطمئن ، اعتماد به نفس ندارد و موجودي ضعيف است.

اسب بي تاب ، تند خو، نازك دل و پرشور و حرارت است؛ از اين رو گاه از نفوذ كلام خود براي سيطره بر ديگران استفاده مي كند. كساني كه يك بار از خشم و غضب اسب آسيب ديده باشند، ديگر هرگز نسبت به او خوش بين نخواهد بود و هميشه از او مي هراسد و براي پيروزي در زندگي بايد خود را كنترل كند.

اسب موجودي خود خواه است و هر كس كه در راه رسيدن او به اهدافش مانع ايجاد كند ، لگد كوب مي كند. افزون بر اين،‌تا اندازه اي متكبر و خودپسند است و به مشكلات و ناراحتي هاي ديگران اهميت نمي دهد وتنها به امور مربوط به خودش مي پردازد؛ با اين حال ، در صورت لزوم ، با شجاعت تمام در امور ديگران دخالت و وساطت مي كند. اسب مستقل ، سر كش و خود سر است. او هميشه راه خود را مي رود و نصايح ديگران را قبول نمي كند. اسب خيلي زود آغوش خانواده را ترك مي كند تا زندگي اش را بسازد . او اين كار را با ميل و رغبت انجام مي دهد ، زيرا زندگي مستقل و مطابق ميل و سليقه شخصي را بر هر چيز ديگر ترجيح مي دهد.

وقتي اسب به ميل خود خانه و خانواده اي درست مي كند،‌سر پرستي آن را به عهده مي گيرد و به خانواده خود عشق مي ورزد. اسب در زندگي خانوادگي سالار وارباب است و كار ، مشكلات ، تندرستي و حتي اتوي لباسهايش بر عهده ديگران است كه البته اين برخورد و نگرش اسب چندان هم دور از انصاف نيست؛ زيرا در حقيقت ، حضور او ضامن بقاي خانواده است و اگر زماني به هر علت خانه و خانواده را ترك گويد،‌همه چيز مانند خانه اي پوشالي در هم مي ريزد.

لذا ،‌با اين موجود خودخواه ، فقط براي خود و موفقيت هاي شخصي اش كار مي كند؛ اما بي شك هميشه بازده كاري اش فوق العاده عالي است و براي ديگران مفيد است.

اسب زحمتكش است و در امور مالي ديدي كار شناسانه داشته و ماهرانه عمل مي كند. اما متاسفانه از آن جا كه داراي روحيه متغيري است ، ممكن است توجه خود را به امور دلخواهش از دست بدهد؛ اين امور مي تواند عاشقانه ، مربوط به كار و يا هر مورد ديگري باشد و تفاوتي ندارد . اما نگران نباسيد، او دوباره با همان ميزان موفقيت خواهد رسيد.مشروط بر آن كه انجام كار مورد نظر نياز به گوشه گيري ، تفكر و عمق نداشته است و نياز به بودن در ميان ديگران دارد تا او را تاييد و ستايش كنند.

اسب در ارتباط با جنس مخالف ، موجودي ضعيف است. او به خاطر عشق از همه چيز مي گذرد و آنچنان مجذوب عشق مي شود كه همه چيز را از ياد مي برد؛ به همين دليل ، با آن همه استعداد هاي مثبتش ، زندگي اش رضايت بخش نيست و راضي اش نمي كند. اما اگر او بتواند بر اين ضعف خود غلبه كند و اهداف خواسته هايش بر خشم و هيجانش غلبه كند، زندگي شاد و موفقي خواهد داشت.

در دوران كودكي و جواني اسب ، پر فراز و نشيب است . او در جواني خانه و خانواده اش را ترك مي كند كه همين امر باعث دل شكستگي و افسردگي اسب مي شود. زندگي عشقي او نيز هرگز بي دردسر و راحت نيست؛ اما دوران پيري آرامي خواهد داشت.

نماد اسب آتش - كه هر شصت سال يك بار تكرار مي شود - ( سالهاي 1285، 1344، 1404 و ... ) براي خود اسب و خانواده اش شگون ندارد، زيرا در اين سال ها خصوصيات مثبت و سودمند وجود اسب تبديل به ويژگي هاي زيان آور و شرارت آميز مي شود و خانواده او در معرض يماري هاي خطرناك، تصادف و بد اقبالي قرار مي گيرند.

مردان و زناني كه در سال اسب آتش متولد شوند، از نظر شخصيتي همان خصلت هاي متولدان سال اسب را دارند اما صفات خوب و بدشان شديدتر است. آنان بسيار كوشاتر، زيرك تر، مستقل تر، خوش ذوق تر و با استعدادتر و بيش از ديگران خودخواه هستند. روحيه پر شر و شور و خود پسندي ديوانه وار اسب، روابط عشقي او را به سوي زياده روي هاي زيان بار سوق مي دهد.

بعضي بر اين باورند كه متولدان سال اسب آتش، بر افراد خانواده خود نفوذ عجيبي دارند؛ اما باور عموم اين است كه اسب هاي آتشين براي خانه اي كه درآن متولد شده اند و نيز براي خانوده اي كه خود تشكيل خواهند داد، مشكل سازند.

شايان ذكر است كه متولدان سال اسب آتش به شغل هاي متنوع تر،‌ جالب تر و استثنايي تر از متولدان سال اسب عادي مي پردازند و احتمال اين كه به خوشنامي يا بدنامي، شهره شوند، بيشتر است.


  
مشاهير متولد سال اسب

سيسرون، رامبراند، كورنلي و ديوي كروكت ، شارلماني، روزولت، خروشچف، هاكسلي و هرزوك ، لويي پاستور ، دلاكروا، نيوتون، ژرژ براك، بوفالوبيل و شاه بودوئن


  
مشاغل مناسب متولد سال اسب

صنعتگر متخصص، كاردان فني، راننده كاميون، سر كارگر، شيمي دان، جغرافي دان، فيزيك دان، زيست شناس، دندانپزشك، پزشك، مهندس معمار، كارشناس امور مالي، نماينده سياسي، سياستمدار، نقاش، شاعر، ماجراجو، كاشف، فضانورد، آرايشگر.


متولدين ماههای سال اسب

اسب بخار! او تند خو، پرخاشگر، بداخلاق و آتشين مزاج است. اي كاش مي توانست افكار و اهداف خود را پي گيري كند.

فروردين

اسب درشكه! خودخواهي او از اسب هاي ديگر كمتر و اهل ساخت و پاخت است.

ارديبهشت

اسب اصيل! هنوز به او دهنه زده نشده است. او هر كاري را كه شروع كند، هرگز به پايان نمي رساند.

خرداد

اسب عصاري! او بسيار احساساتي است، مرتب به دور خود مي چرخد و هرگز زندگي مطابق ميل او نيست.

تير

اسب صورت فلكي قنطورس! او توان انجام هيچ كاري را ندارد و تنها به خود فكر مي كند.

مرداد

يابو! موجود لايقي است؛ اما متاسفانه نمي توان به او اعتماد كرد. او واقع بين و كاري است.

شهريور

اسب سيرك! او با پرهاي روي سرش دائماً مي رقصد؛ اما دقيقاً آنطور كه دوست دارد، عمل مي كند.

مهر

اسب وحشي! او پر هيجان ترين و احساساتي ترين اسب هاست.

آبان

اسب مزرعه! او بي اراده، كارش را تا آخر انجام مي دهد.

آذر

اسب مسؤوليت شناس! او استثنايي ترين اسب هاست؛ البته گرفتاري هايي نيز خواهد داشت.

دي

اسب مسابقه! بايد اميد داشت كه مراقب سواركارش باشد.

بهمن

اسب روشن فكر و غمگين! او شاد و سر حال است؛ اما از خود رضايت ندارد. او فقط به كارهايي فكر مي كند كه مي توانسته آنها را انجام دهد.

اسفند
رابطه عاطفی ( زن ) متولدين سال اسب با سالهای دیگر

نتيجه آن، هيجانات روحي، خشم، دلخوري ها و طلاق خواهد بود. اين راه به صفحه حوادث روزنامه ها ختم مي شود و در حقيقت بايد از آن دوري كرد.

موش

مشكل است. اين دو يك ديگر را درست درك نمي كنند. اسب احساساتي و استقلال طلب، از گاو مي ترسد و دائم رنج مي كشد.

گاو

خوب است. خانم اسب مي تواند آتش شهوات خود را خاموش كند و همچنان آزاد و رها باقي بماند؛ چرا كه آقاي ببر به كار هاي ديگري سرگرم است!

ببر

اگر اسب خسته نشود، امكان پذير است. حتي در اين صورت نيز گربه وفادار خواهد ماند.

گربه

اگر زندگي پابرجا بماند، مشكلي ايجاد نخواهد شد!

اژدها

اسب عاشق پيشه و باوفاست. اگر آتش عشق خاموش شود؛ اسب، مار را ترك خواهد كرد و مار بي وفا تنها مي ماند. اين دو در كنار هم زندگي خوبي نخواهند داشت.

مار

خود خواه بوده اين دو عاشق پر شور آنها را نجات مي دهدا.

اسب

در صورت فقير بودن خانم اسب بهتر است چنين رابطه اي شكل نگيرد و در غير اين صورت، خوشبخت خواهند بود.

بز

نه، اسب در زندگي به احساسات سالم نياز دارد و حيله گري را در عشق نمي پسندد.

ميمون

نه، خانم اسب همسرش را در ميان پرهاي زيبا گم خواهد كرد! عشق براي مهم تر از هر چيز است.

خروس

بله، چون سگ زندگي اش را وقف كارهاي بزرگ و اسب خود را وقف او مي كند؛ بنابراين هر دو شاد و خوشحال خواهند بود.

سگ

خوك از رابطه زناشويي اش رضايت چنداني نخواهد داشت و دائم از خودخواهي هاي اسب خواهد رنجيد.

خوكرابطه عاطفی ( مرد ) متولدين سال اسب با سالهای دیگر

نه! مشكلات عاطفي زيادي ايجاد مي شود. اين رابطه پايان خوشي نخواهد داشت.

موش

خانم گاو نافذ و مقتدر و اسب خودخواه و استقلال طلب است. اين دو سرانجام از هم جدا مي شوند.

گاو

چرا كه نه؟ اگر خانم ببر خواهان پيشرفت باشد، اسب از زندگي آرام و تفاهم آميز، لذت خواهد برد.

ببر

رابطه بسيار خوبي است. گربه در خانه اي راحت و در جمع دوستان و نزديكانش به سر خواهد برد و همين براي او كافي است!

گربه

نه، اسب بسيار خودخواه است و خانم اژدها براي شكوفايي،‌به توجه فراوان نياز دارد.

اژدها

بله، اگر خانم مار از داشتن چنين رابطه اي خوشحال باشد و اگر آن قدر عاقل باشد كه بتواند اسب را تحمل كند، امكان پذير است.

مار

خود خواه بوده اين دو عاشق پر شور آنها را نجات مي دهدا.

اسب

خوب است. آنها از بودن در كنار هم خسته نخواهند شد. عوامل متعددي پايداري اسب را در عشق تضمين مي كند و خانم بز احساس امنيت خواهد كرد.

بز

توصيه نمي شود. اين دو هرگز يك ديگر را درك نمي كنند.

ميمون

در صورت اجبار، امكان پذير است؛ اما اين رابطه ناپايدار است و خروس صدمه خواهد ديد.

خروس

بله، چرا كه نه؟ سگ ـ كه نگران اهدافش است ـ خود را با ميل و رغبت در اختيار اسب قرار مي دهد و حسود هم نيست.

سگ

اسب با خودخواهي ويژه اش از خوك سو ء استفاده خواهد كرد و خوك روي خوشبختي و شادي را نخواهد ديد.

خوك


رابطه دوستی متولدين سال اسب با سالهای دیگر

حرفش را هم نزنيد! آنها با يك ديگر سازش نمي كنند.

موش

خواسته ها نگرش اين دو به زندگي، يكسان نيست.

گاو

آنها تمام شب به بحث و جدل مي پردازند؛ اما به واقع، شيفته يكديگرند!

ببر

يك رابطه اجتماعي عالي و چه بسا يك دوستي واقعي.

گربه

هرگز. اسب خودخواه است،‌انتظارش از ديگران زياد است ولي توقعات آنان را بر آورده نمي سازد؛ حال آنكه اژدها تا حد زيادي پاسخ گوي انتظارات دور و بري هاست و به همان اندازه از آنان انتظار دارد.

اژدها

بله، مار خشم و بي قراري اسب را فرو مي نشاند.

مار

خوب است. هر يك از آنها به استقلال ديگري احترام مي گذارد.

اسب

بله، جست و خيزي خنده دار بر لبه پرتگاه.

بز

نه، اسب هرگز به ميمون اعتماد ندارد و حق هم با اوست!

ميمون

رابطه اجتماعي آنها در ميهماني ها زبانزد همگان خواهد شد.

خروس

آنها درباره سياست بحث خواهند كرد؛ البته اگر باهم موافق و متحد باشند! چرا كه نه؟

سگ

خوك ساكت و بردبار خواهد بود و حق با اوست.

خوكرابطه شغلی متولدين سال اسب با سالهای دیگر

شراكت اين دو امكان پذير نيست. آنها علاقه اي به هم ندارند و براي آزار يكديگر دست به هر كاري مي زنند.

موش

اگر ضروري باشد، اشكالي ندارد. اسب و گاو، هر دو ساعي و صادقند و در اين ميان، اسب با هوش تر و چابك تر از گاو است.

گاو

بله، ارتباط ميان اين دو بسيار بغرنج و مخاطره آميز اما مفيد است.

ببر

سرگرمي خوبي است! گربه شيطان و حقه باز است؛ اما اسب مي تواند در برابر او از خود مواظبت كند. چه زندگي اجتماعي جالبي!

گربه

آنها نمي توانند مدتي طولاني با هم همكاري كنند؛ اما گاهي كارها خوب پيش خواهد رفت.

اژدها

امكان پذير است. برنامه ريزي و طرح نقشه هاي كاري، بر عهده مار و پياده كردن آنها بر عهده اسب خواهد بود.

مار

هر يك به فكر منافع خود است و اين با اصول شراكت مغايرت دارد.

اسب

بله، بر نا آگاهانه موقعيت هاي كاري را به مخاطره مي اندازد؛ اما اسب به اندازه كافي زرنگ و باهوش است.

بز

اسب خوب مي داند كه چگونه بايد با ميمون همكاري كند.

ميمون

خوب است؛ اما خروس نبايد زياد بر حسن نيت اسب متكي باشد؛ چرا كه اسب نمي تواند وقت كشي و تنبلي او را تحمل كند.

خروس

چرا كه نه؟ البته به شرط آن كه رابطه خود را به شراكت كاري محدود كنند و برخوردهاي اجتماعي نداشته باشند.

سگ

همكاران مناسبي نيستند. عقايد اين دو با يك ديگر متفاوت است.

خوك

 

 
ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال اسب و فرزندان متولد سالهای دیگر

وحشتناك است. به خصوص اگر مادر اسب باشد، در خانواده جنجالي به راه خواهد افتاد.

موش

نه، وقتي كه مادر و پدر بر عقايد خود اصرار مي ورزند، بچه گاو هرگز آنها را نمي بخشد. او اين مسايل را درك نمي كند.

گاو

خشنود كننده است. اسب به ببر كوچولو استقلال مي دهد و او را عاشقانه دوست دارد.

ببر

اسب به كارهاي خود مشغول است و بچه گربه را به حال خود رها مي كند.

گربه

هر اتفاقي بيفتد، هيچ مشكلي پيش نخواهد آ‎مد و هر كس براي خودش زندگي مي كند.

اژدها

قضاوت بچه مار درباره پدر و مادر خود كاملا جدي است و در اختلافات آنان را مقصر مي شناسد.

مار

اين دو ي ديگر را به قدري خوب درك مي كنند كه ممكن است مشكل ساز شود؛ چرا كه آنها بيش از اندازه به هم متكي هستند.

اسب

خوب است. بچه احساس خوشبختي مي كند، اما كمك زيادي به او نمي شود.

بز

هيچكش به ديگري كاري ندارد، پس مشكلي هم پيش نخواهد آمد.

ميمون

جوجه كوچك و نااميد مي شود. او مي خواهد محبت پدر و مادرش را به خود جلب كند؛ اما آنها فقط به او مي خندند.

خروس

سگ خودخواهي اسب را درك نمي كند؛ اما به هيچ وجه نيازي به اسب ندارد.

سگ

نمي توان اين رابطه را بهترين دانست. خوك كوچولو تحمل خودخواهي اسب را ندارد. اسب هيچ چيز را درك نمي كند؛ اما اين موضوع براي هيچ يك از آنها زياد مهم نيست!

خوك
 ادامه مطلب
choose your language
آمار کاربران
آخرين مقالات
· گیاهانی که خواص ضد پیری دارند
· استحمام کودکان در شب و احتمال سرماخوردگی
· عامل اصلی چین ‌و چروک پوست صورت و ایجاد کک و مک چیست ؟
· سیگار لایت، دروغی بیش نیست
· ارتباط پوست با مشکلات روح
· فتق چیست و سوالات متداول در مورد جراحی فتق !!!
· چگونه بوی بد دهان را ریشه‌کن کنیم؟
· آیا در حمام نفس تان می گیرد؟
· جوشهای سر سیاه از کجا می آیند ؟
· چگونه میتوان خوب خوابید
· وزن ایده آل
· چرا لباس جراحان سبز و لباس پرستاران سبز و يا آبي است ؟
· مصرف زرشک براي کبد مفيد است
· راه مقابله با شوره سر
· نکات مثبت و منفي آدامس چیست ؟؟؟
· علایم سنگ کلیه چیست ؟؟؟
· رفع جوش - خوراکی هایی موثر برای رفع جوشهای صورت!
· روغن زیتون و خواص جادویی زیتون
· غذاهای خوش اخلاق کننده
· طاسي زودرس نشانه ابتلا به سرطان پروستات
· نوشابه‌هاي انرژي‌زا بي‌اثر هستند
· 5 غذاي ضروري براي آقايان
· کاکائو يا ميوه: مسئله اين است!!!
· 5 خطايي که حين مسواک زدن مرتکب مي شويم!
· زنان با رتبه بالاتر اجتماعي بيشتر سيگار مي‌کشند!
· افزایش وزن سریع با چند توصیه غذایی
· سم مرگبار سیب زمینی و چیپس سرخ کرده
· مواد غذایی که فکر می کنید مفید است ولی...
· بچه‌ها از چه سني بايد تنها بخوابند؟
· خطر طبي لباس هاي تنگ و چسبان
· مضرات لامپ کم مصرف چیست ؟
· فوائد زیتون - فواید زیتون - پزشک آدرس
· فوائد ویژه پرتقال - پزشک آدرس
· فلفل سبز و خواص آن - پزشک آدرس
· فواید (فوائد)آلبالو-مضرات آلبالو - پزشک آدرس
· لیمو ترش خواص درمانی لیمو - پزشک آدرس
· خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس
· خواص گیلاس - پزشک آدرس
· خواص گلابى - پزشک آدرس
· خواص دارویی سیر - پزشک آدرس
· میوه های مفید برای قلب - پزشک آدرس
· خواص گرمک - پزشک آدرس
· خواص انواع آلو - پزشک آدرس
· خواص هلو - پزشک آدرس
· خواص میوه های خشک برای سلامتی - پزشک آدرس
· خواص میوه ها در یک نگاه - پزشک آدرس
· خواص خرما - پزشک آدرس
· خواص توت سفید - پزشک آدرس
· فوائد به در اسرار به - پزشک آدرس
· خواص زردآلو - پزشک آدرس
· خواص عناب - پزشک آدرس
· خواص انواع لوبیا - پزشک آدرس
· خواص خیار - پزشک آدرس
· زرشک خواص و مضرات - پزشک آدرس
· ذغال اخته یا اختر ذغال - پزشک آدرس
· خواص اترج - ترنج - ترنگ - بالنگ - پزشک آدرس
· خواص میوه نارگیل - پزشک آدرس
· خواص شاه توت - پزشک آدرس
· کاسنی چیست ؟ - پزشک آدرس
· خواص پونه ها - پزشک آدرس
· فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز - پزشک آدرس
· گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس
· خواص بهدانه - پزشک آدرس
· میوه ها و گیاهان آرامبخش - پزشک آدرس
· خواص هسته زردآلو - پزشک آدرس
· خواص کدو - پزشک آدرس
· مضرات گیاهخواری در پوکی استخوان - پزشک آدرس
· خواص و مضرات چغندر - پزشک آدرس
· مروری بر خواص کنگر فرنگی - پزشک آدرس
· داروها به شرطي عمل مي‌كنند كه به آنها اعتقاد داشته باشيم
· اگر می خواهید چاق شوید، بخوانید
· مضرات چای کیسه ای یا نپتون
· چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت
· حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند
· استفاده از تلفن همراه مغز را فعال مي‌كند
· علت تلخی دهان چیست ؟؟؟
· بهبود روحیه با تماشای گل ها
· روشهای داشتن ابروانی زيبا و فوق العاده
· ۶ راه ساده جهت انتخاب هدیه برای آقایون
· بالاخره برنج بخوریم یا نخوریم ؟؟؟
· این حرکت‌ها برای رفع خستگی است
· صبحانه و یادگیری
· چند تغییر کوچک برای رهایی از خروپف
· داروی خود را همراه با آب این میوه نخورید
· چگونه از قلب خود محافظت کنیم؟
· در رختخواب مطالعه نکنید
· احساس پسرانه
· با کودک دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟
· نکاتی درباره ی تپش قلب
· ۸ نکته طلایی برای پیشگیری از پوکی استخوان
· با خوردن اين خوراکيها،پف چشمتان را از بين ببريد!!
· استفاده طولانی مدت از دمپایی های لاانگشتی سبب کمردرد و آسیب به لگن می شود
· خواب چه میزان به وزن شما اضافه می کند؟
· قابل توجه افرادی که هر روز نوشابه می نوشند !!!
· بهترين ميوه‌ها براي پاك ‌سازي پوست !!
· ۱۰ اشتباه در ظاهر شما
· چگونه سریع وزن کم کنیم بطوری که بازگشتی نداشته باشد
· بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند
· بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
· اول بخوانید بعد ازدواج کنید
· چرا مردان متاهل، مردان مجرد را از ازدواج نهی می‌کنند؟؟
· چه نکاتی را برای تناسب اندام باید رعایت کرد ؟؟؟
· راه‌هایی برای فراموشی دوستی‌های بدون سرانجام، بعد از ازدواج
· برای فرار از خُرخُر چه کنیم؟
· نوشیدنی که عصبانیت شما را کاهش می دهد
· روش هاي خانگي براي درمان بيماري هاي زمستاني
· با رعایت این 11 نکته خوشبخت ترین زوج روی زمین باشید
· مردها چه زنی را همسر ایده آل می دانند؟
· به همسرتان به جای "تو" ، بگویید:"شما"
· خود را به روغن عادت ندهی
· ویتامین های سبزی را نابود نکنید!
· راه حلی برای کوتاه کردن دوران سرماخوردگی
· چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟
· چهار رفتاری که زندگی عاشقانه را بیمه می‌کند !!
· پیاده روی کمتر نتیجه بیشتر
· ۸ دلیل پایین نیامدن وزن
· خواص آبغوره - خواص سرکه انگور
· مضرات قلیان بسیار بیشتر از سیگار است
· مادران آگاه و بلوغ نوجوانی
· اگر با خانواده همسر مشکل دارید
· آیا ازدواج باعث چاق‌ شدن می‌شود؟
· پاکسازی پوست بدون دکتر و آرایشگاه
· پنج روش عاشق کردن دیگران
· با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
· محرمانه در خصوص دختران
· آیا حجامت تاثیری بر جوش های صورت دارد؟
· آقایان رابطه عاشقانه را این گونه می خواهند؟!
· تکنیک های شناخت افراد دورو
· چای را با آب لیمو بنوشید
· اصول مذاکره با افراد عصبانی!
· شما خوشبختید زیرا...
· اعجاب‌انگیز‌ترین داروی جهان را با شیر بخورید
· مقالات مفید - قسمت چهارم
· مقالات مفید - قسمت پنجم
· لیست تمام پزشکان عمومی تهران
· متخصص رادیولوژی-تهران-دکتر آزاده آقازاده
· دکتر بهناز تن آرای-متخصص قلب و عروق-تهران